Partille kommun har som mål att varaktigt vara en av Sveriges bästa näringslivskommuner. Syftet med vår "Näringslivsstrategi 2035" är både att tydliggöra och stärka Partilles bidrag i den regionala näringslivsutvecklingen och att skapa goda förutsättningar för företagande i kommunen.

Tillsammans med Göteborgsregionen (GR) och Business Region Göteborg (BRG) verkar Partille kommun för att skapa en attraktiv näringslivsregion. Därför utgår Näringslivsstrategi 2035 från:

 • Det kommunövergripande målet "Medveten samhällsplanering och näringsliv" som bland annat innebär att kommunen ger möjlighet till ett företagande i framkant.

 • Det näringslivsstrategiska program som Göteborgs Stad och BRG tagit fram och som GR:s förbundsstyrelse ställt sig bakom för att stödja den regionala utvecklingen.

Kopplat till näringsstrategin finns utvecklingsprogrammet #topp10till2020, en handlingsplan med konkreta insatser och åtgärder för att nå de uppsatta målen i näringslivsstrategin.

Länkar

Partille kommuns näringslivsstrategi i pdf-format, intern länk

Partille kommuns utvecklingsprogram  #topp10till2020, intern länk.

Näringslivsstrategiskt program för Göteborgs Stad, extern länk.

Bakgrund

Läs mer om näringslivspolicyn "Målbild 2035" och de mål och strategiska områden som tillsammans utgör Partille kommuns näringslivsstrategi 2035. När du klickar på plusrubrikerna nedan fälls ytterligare text ut. Texterna är utdrag ur dokumentet Bakgrund till näringslivspolicy och näringslivsstrategi 2035.

Länk

Bakgrund till näringslivspolicy och näringslivsstrategi 2035, intern länk

Målbild och mål

Näringslivspolicy "Målbild 2035"

I Partille kommuns näringslivspolicy "Målbild 2035" tar vi lokalt avstamp med fokus på vår del i den expansiva Göteborgsregionen.

Målbild2035

I Partille kommun ligger hållbara politiska beslut till grund för en långsiktig och stabil tillväxt. Som del av Göteborgsregionen ingår Partille i ett framgångsrikt kluster där förmågan till gränsöverskridande samarbeten skapar miljöer där människor och verksamheter utvecklas och trivs. Näringslivet har fullt stöd från kommunen och känner stolthet över att verka i en av världens mest nytänkande storstadsregioner.

Regionalt övergripande mål

I näringslivsstrategin väljer Partille kommun att följa det övergripande målet för Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program att skapa förutsättningar för minst 120 000 nya jobb i Göteborgsregionen från 2016 till 2035.

Underliggande lokala mål

För att uppnå näringslivspolicyn "Målbild 2035" och det övergripande målet om 120 000 nya jobb i Göteborgsregionen till 2035, har tre underliggande mål formulerats för Partille kommun. Målen utgår från de fem strategiska områden som Näringslivsstrategi 2035 omfattar.

1. Partille är en av kommunerna i Sverige med bäst företagsklimat.

Det första målet har fokus på näringslivsklimatet och att skapa gynnsamma förutsättningar för nya företag att etableras, befintliga företag att växa och innovationer att utvecklas. För att lyckas nå målet krävs ett fortsatt strategiskt arbete med företagsklimatsfrågan.

2. Partille är en av kommunerna i Sverige som är bäst på att tillvarata kompetens och attrahera talang.

Det andra målet har fokus på människan och att tillvarata varje människas inneboende drivkraft och talang. För att lyckas nå målet, krävs ett strategiskt arbete inom kompetensförsörjning och attraktionskraft.

3. Partille är en av kommunerna i Sverige som erbjuder bäst förutsättningar för en hög och hållbar tillväxt.

Det tredje målet har fokus att skapa en hållbar tillväxt ur samtliga dimensioner – den ekonomiska, den ekologiska och den sociala. För att lyckas nå målet, krävs ett strategiskt arbete inom hela det regionala samhällsplaneringsområdet, inklusive infrastruktur, tillgänglighet, markberedskap och fysisk planering.

Strategiska områden

Företagsklimat

"I Partille är det enkelt att driva företag."

Ett bra företagsklimat är en förutsättning för att näringslivet ska fortsätta välja Partille som bas för etablering och expansion. Ett bra företagsklimat bidrar till tillväxt i näringslivet som i sin tur skapar arbetstillfällen. Göteborgsregionen är navet i Sveriges viktigaste industriregion och basen för flera globala kunskapsintensiva tillverkningsföretag. Det är av stor betydelse att lokala innovationsföretag kan skapa sin tillväxt med hjälp av de befintliga kluster som finns i regionen.

Det gör Partille kommun till exempel genom att:

 • Arbeta aktivt med attityder till, och förståelse för företag och företagande hos politiker och tjänstemän.
 • Arbeta systematiskt med att förenkla kommunens processer ur ett näringslivsperspektiv.
 • Tillse att kommunens beslut i relevanta frågor innehåller en analys om hur det påverkar näringslivet.
 • Arbeta i samverkan med externa aktörer för att stödja nyföretagande samt utveckling av små och medelstora företag.
 • Agera vägvisare åt lokala innovationsföretag till regionala scienceparks, testbäddar, klusterintitiativ och strategiska samverkansprojekt där kompetenser korsbefruktas.

Attraktionskraft

"Partille är en attraktiv plats att verka och bo i, samt besöka."

Tillväxten har en regional logik och det är regioner snarare än kommuner som konkurrerar om kompetens och kapital. Som navet i Göteborgsregionen är därför Göteborgs attraktionskraft avgörande, vilket också är av betydelse för Partille kommun. Attraktionskraften i regionen som helhet stärker Partilles attraktionskraft, och tvärt om, tillsammans gynnar vi varandra.

I den av Göteborgs Stads kommunfullmäktige antagna strategiska planen för mandatperioden uttrycks följande: ”Göteborgsregionen utvecklas snabbt och fokus i det regionala samarbetet ligger på företagsklimat, tillväxtfrågor och kompetensförsörjning. Samarbete och samverkan genom företagarföreningar, näringslivsråd och enskilda företag skapar förutsätt-ningar för att nå våra gemensamma mål.

Partille kommun ska vara en plats som är attraktiv att verka och bo i, samt besöka.

Det gör Partille kommun till exempel genom att:

 • Vara en part i den process som Business region Göteborg utarbetar för att attrahera investeringar
 • Aktivt marknadsföra kommunen som en del av det utvecklingssprång som Göteborgsregionen befinner sig i.
 • Stötta tillåtande miljöer och mötesarenor som främjar entreprenörskap och där gräsrotsinitiativ får möjlighet att utvecklas.

Kompetensförsörjning

"I Partille är det lätt att hitta och behålla rätt medarbetare."

Tillgång till arbetskraft med relevant kompetens är en av de viktigaste förutsättningarna för att näringslivet i Partille kommun ska vara konkurrenskraftigt och fortsätta utvecklas. För att säkra morgondagens kompetensförsörjning ska Partille arbeta aktivt med att identifiera och tillvarata den kompetens som redan finns här, samt attrahera ny kompetens.

Det gör Partille kommun till exempel genom att:

 • Utveckla skola-näringslivssamverkan och låta entreprenörskap löpa som en röd tråd genom hela utbildningssystemet.
 • Utveckla relevanta utbildningar som arbetslivet efterfrågar på alla nivåer i samarbete med GR.
 • Utveckla möjligheten till fortbildning och kontinuerligt lärande på arbetsplatsen.
 • Verka för bättre matchning och snabbare validering av kompetenser tillsammans med näringslivet för ökad delaktighet på arbetsmarknaden.

Markberedskap och fysisk planering

"Partille utvecklas genom förtätning med ett tydligt blandstadsfokus."

Göteborgsregionen befinner sig i ett utvecklingssprång där mångmiljardbelopp kommer att investeras de närmaste tjugo åren. För att underlätta näringslivets etablering och expansion, behöver Partille kommun, tillsammans med Göteborgsregionen arbeta med planeringen för tillväxt.

Det gör Partille kommun till exempel genom att:

 • Verka för att etableringar av verksamheter i kollektivtrafiknära lägen har hög personaltäthet.
 • Verka för att förtäta och förädla befintliga verksamhetsområden medvetet och kreativt.
 • Identifiera ny verksamhetsmark utifrån långsiktig hållbarhet och utvecklingen av blandstaden.
 • Identifiera synergieffekter mellan olika verksamheter.
 • Arbeta kreativt för att skapa en flexibilitet i markanvändningen för att möjliggöra framtidens blandstad.

Infrastruktur och tillgänglighet

"Partille har god tillgänglighet och en effektiv infrastruktur."

Med det geografiska läget nära Göteborgs centrum och närheten till både flygplats och hamn har Partille en stark position och ett mycket bra utgångsläge.

För att stärka positionen ytterligare, ska kommunen fortsätta utveckla en fungerande infrastruktur med god tillgänglighet för både människor och gods.

Det gör Partille kommun till exempel genom att:

 • Stödja omställningen till smart kommun genom att tillvarata digitaliseringens möjligheter.
 • Verka för effektiva, hållbara transporter inom Göteborgsregionen och arbetsmarknadsregionen.
 • Tillvarata Partilles nära läge i stadsområdet och regionen.