När kommunens verksamheter behöver köpa, hyra eller på annat sätt anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genomför vi upphandlingar eller inköp.

Partille kommun gör varje år inköp för cirka 400 miljoner kronor. Alla inköp måste vara upphandlade enligt de lagar som gäller för offentlig upphandling. Lagarna är till för att ge alla företag möjlighet att på lika villkor erbjuda sina varor och tjänster till den offentliga sektorn.

Offentlig upphandling finns för att:

 • främja kostnadseffektivt användande av skattemedel
 • främja fri rörlighet inom EU
 • undanröja ageranden som begränsar konkurrens
 • underlätta för företag att göra affärer med offentlig sektor
 • se till att det företag som säljer de efterfrågade varorna, tjänsterna eller entreprenaderna till de mest förmånliga villkoren vinner

Pågående upphandlingar

Partille kommuns upphandlingsplan visar upphandlingar som planeras kommande år. Planen uppdateras årligen.

Partille kommuns upphandlingar annonseras ut på opic.com och upphandlingar.nu. Där kan du hämta kommunens förfrågningsunderlag för att kunna lägga anbud i någon av våra upphandlingar.

Kommunen deltar även i samordnade upphandlingar med andra inköpscentraler. Till exempel via förvaltningen Inköp och upphandling i Göteborgs Stad, Sveriges kommuner och landstings (SKL:s) inköpscentral Kommentus och Statens inköpscentral Avropa vid Kammarkollegiet. Förnärvarande deltar vi i cirka 120 av deras avtalsområden och gör själva cirka 40 egna upphandlingar per år.

Lagstiftning

Upphandlingar och inköp som kommunen gör regleras av lagen om offentlig upphandling, LOU. Lagen reglerar hur myndigheters upphandlingar ska gå till och den gäller i alla EU-länder. Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket har bra information om vad som gäller vid upphandlingar.

Bli leverantör till kommunen

För att kunna bli leverantör till Partille kommun måste du lämna in anbud i en upphandling som du är intresserad av. I upphandlingsdokumenten står det hur ett anbud ska se ut, vilka uppgifter det ska innehålla och hur det kommer att bedömas. När anbudstiden är slut bedöms alla anbud som skickats in i rätt tid. Efter bedömningen tas beslut om vem eller vilka som kan bli leverantör/er.

Använd gärna upphandlingsmyndighetens checklista om du vill lämna anbud till offentliga myndigheter, kommuner och bolag.

Avtalsredovisning för leverantörer

Du som är leverantör med ramavtal ska regelbundet redovisa din försäljningsstatistik till Partille kommun. Försäljningsstatistiken redovisas två gånger per år:

 • 1 januari till 30 juni. Redovisas senast vecka 33.
 • 1 juli till 31 december. Redovisas senast vecka 4.

Använd kommunens e-tjänst för avtalsredovisning för leverantörer.

Ramavtal

Om flera av kommunens verksamheter har ett återkommande behov av samma vara eller tjänst upphandlas ett ramavtal om leveranser av varan eller tjänsten från en leverantör under en bestämd tidsperiod. Till exempel kan det gälla kontorsmaterial och möbler till kommunens lokaler eller konsulttjänster. Ett ramavtal löper som regel fyra år. Därefter upphandlas det på nytt om behovet av varan eller tjänsten fortfarande finns.

Direktupphandling

Vid direktupphandling gäller inte några särskilda regler för hur upphandlingen ska genomföras. Till exempel om annonsering, konkurrensutsättning eller tidsfrister. Men den upphandlande myndigheten ska alltid utgå från de upphandlingsrättsliga principerna om likabehandling, ickediskriminering, öppenhet, ömsesidigt erkännande och proportionalitet.

Direktupphandling kan användas i följande situationer:

 • Om upphandlat ramavtal inte redan finns.
 • Om upphandlingens värde inte överstiger direktupphandlingsgränsen (tröskelvärdet). Beloppsgränsen justeras vartannat år. Aktuella tröskelvärden kan du läs på konkurrensverkets webbplats.
 • I vissa i lagen särskilt angivna situationer då den upphandlande myndigheten eller enheten får använda förhandlat förfarande utan förgående annonsering
 • Om det finns synnerliga skäl.

Läs mer om direktupphandlingar på Upphandlingsmyndighetens webbplats. Tillsammans med Konkurrensverket har Upphandlingsmyndigheten även tagit fram en interaktiv webbvägledning om direktupphandling som ger ytterligare stöd kring reglerna om direktupphandling.

Kommunens företagsregister för direktupphandling

Marknadsför ditt företag genom att registrera din verksamhet i Partille kommuns företagsregister för direktupphandling och underlätta för kommunen att hitta små och medelstora företag i regionen.

 • När du anmäler ditt företag till vårt företagsregister ställer du dig till Partille kommuns förfogande i samband med direktupphandlingar.
 • Observera att kommunen använder företagsregistret upplysningsvis. Ditt företag tilldelas inte per automatik kontrakt.

Registrera ditt företag här

Skicka gärna e-faktura till kommunen

Har ditt företag levererat varor eller tjänster till Partille kommun? Då vill vi helst att ni fakturerar oss elektroniskt. Det är ett säkert, enkelt och miljövänligt alternativ och det finns flera sätt att skicka e-faktura på. Här kan du läsa mer om e-fakturering till kommunen.

Låt oss skicka e-faktura till ditt företag

Har ditt företag tagit emot varor eller tjänster från Partille kommun? Då vill vi helst skicka elektroniska fakturor till er. Partille kommun skickar e-fakturor i det standardiserade formatet Svefaktura, ett format som får en allt större spridning eftersom alla statliga myndigheter ska kunna ta emot och skicka Svefakturor. Det är ett säkert, enkelt och miljövänligt alternativ till pappersfakturor. Här kan du läsa mer om e-faktura från kommunen och hur du kommer igång.

Konkurrensutsatt verksamhet

När en kommun prövar om en annan part helt eller delvis kan utföra kommunalt finansierad verksamhet kallas det att vi konkurrensutsätter verksamheten. Det innebär att vi erbjuder privat företag, föreningar eller kooperativ möjligheten att driva verksamheten. Exempel på konkurrensutsatt verksamhet kan vara färdtjänst, sophantering och vinterväghållning som lagts ut på entreprenad, kundval inom hemtjänst och förskola och pedagogisk omsorg i enskild regi.

Syftet med att konkurrensutsätta verksamheter kan vara att bredda antalet utförare. Det kan i sin tur bidra till bättre kvalitet, lägre kostnader och ökad effektivitet för kommunen och invånarna. Upphandlingar av konkurrensutsatt verksamhet regleras främst av lagen om offentlig upphandling, LOU. Men inom vissa verksamheter med så kallat valfrihetssystem tillämpas andra lagar. Till exempel regleras kundval inom hemtjänst av lagen om valfrihetssystem, LOV och valfrihetssystem inom förskola och skola av skollagen.

Kommunal verksamhet på entreprenad

Kommunen har ansvar för att det finns färdtjänst, skolskjuts, transport av hushållsavfall, och vinterväghållning. Men kommunen kan välja att upphandla tjänsterna istället för att utföra dem själv. Det vill säga att man lägger ut en verksamhet på entreprenad. Kommunen upphandlar då oftast ett ramavtal som annonseras via opic.com och upphandlingar.nu.

Lagen om valfrihetssystem, LOV

Lagen kom till för att öka valfriheten inom stöd, vård- och omsorgstjänster. Det är varje kommun som beslutar om valfrihetssystem ska införas och inom vilka områden, vilka krav som ska ställas och hur ersättningen ska utformas. Partille kommun har kundval inom hemtjänst. Det innebär att personer som fått hemtjänst beviljad, själva kan välja om de vill anlita den kommunala hemtjänsten eller en extern utförare. Information för dig som vill bli utförare inom hemtjänst.

Valfrihetssystem inom förskola och skola

Elever och föräldrar har enligt skollagen möjlighet att välja fristående förskolor och skolor vid sidan av de kommunala förskolorna och skolorna. I Partille finns flera förskolor i enskild regi och en skola i enskild regi.

Vem som helst kan ansöka om att starta och driva fristående förskola och pedagogisk omsorg i Partille kommun. Verksamheten måste uppfylla kraven i skollagen och i gällande läroplaner. Den måste också följa regler i miljöbalken och livsmedelslagen. Dessutom granskar kommunen regelbundet verksamheten. Precis som kommunalt drivna förskolor, får förskolor i enskild regi ekonomiskt bidrag från kommunen. Därutöver sköter de enskilda förskolorna sin egen budget, tar in föräldraavgifter och hanterar sin egen platskö. Kontakta utbildningsförvaltningen via Partille kundcenter för information om hur du startar och driver förskola och pedagogisk omsorg i enskild regi.

För att starta en fristående skola, förskoleklass eller fritidshem behövs tillstånd från Skolinspektionen. Kontakta Skolinspektionen för mer information och sök tillstånd via deras webbplats.