Sjuksköterskan ska kontaktas

 • vid behov av råd, stöd eller handledning i vårdarbetet
 •  vid förändring i patientens allmäntillstånd
 • vid problem i läkemedelshanteringen
 • då behovsmedicinering är aktuell
 • när en patient har avlidit
 • alltid vid fall

Arbetsterapeut eller fysioterapeut ska kontaktas

 • när det finns ett behov av en bedömning av fysioterapeut eller arbetsterapeut
 • för instruktion eller information om hur personligt förskrivna hjälpmedel hanteras
 • för råd, stöd eller handledning om förflyttningsteknik
 • när hjälpmedel eller om ett hjälpmedel har gått sönder

Logoped ska kontaktas när patienten

 • sätter i halsen eller hostar vid måltid
 • måste skölja ner med dryck eller svälja flera gånger eller när maten fastnar i svalget
 • har svårt att tugga
 • spiller mat och eller dryck ur munnen

Ansvarsområden vid kontakt med legitimerad personal

Vård- och omsorgspersonal ansvarar för att

 • observera och rapportera förändringar i tillstånd till sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut eller logoped
 • kontakta ansvarig sjuksköterska alternativt arbetsterapeut och fysioterapeut när en patientens hälsotillstånd förändras och när patienten eller anhörig vill ha kontakt.

Sjuksköterskan ansvarar för att

 • dokumentera sin bedömning åtgärder och resultat
 • det framgår av anamnesen om patienten önskar att anhöriga ska informeras vid förändringar i dennes hälsotillstånd
 • behöver patienten byta vårdform är det nödvändigt att den information som behövs för att planera vård och omsorg finns tillgänglig för den mottagande enheten
 • dokumentera i SVPL-Klara enligt riktlinjer om patienten behöver uppsöka sjukhus. När sjuksköterskan bedömer att en patient behöver läkarkontakt ska kontakt tas med patientansvarig läkare och på jourtid kontaktas jourläkaren. I anamnesen ska det finnas uppgift om vem som är patientansvarig läkare.

Enhetschef ansvarar för att

 • verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet
 • riktlinjer och rutiner med aktuell information är kända av all berörd personal
 • det finns rutiner så att anhörig omedelbart underrättas när en patients tillstånd allvarligt försämras och vid dödsfall.