KUSTA är ett kvalitetsinstrument för granskning av hälso- och sjukvården i Partille kommun.

Kommunal hälso- och sjukvård

Kommunen ska erbjuda en god hälso- och sjukvård på lika villkor för alla boende inom kommunens särskilda boendeenheter, dagverksamheter, daglig verksamhet samt de som erhåller hemsjukvård i ordinärt boende avseende sjuksköterskas, fysioterapeuts och arbetsterapeuts kompetensnivå. Kommunen ska dessutom erbjuda en god rehabilitering, habilitering samt tillgodose behovet av hjälpmedel. Landstinget ansvarar för läkarinsatser inom den kommunala hälso- och sjukvården. Den personal (SoL, LSS) som utför delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser ses då som hälso- och sjukvårdspersonal.

Skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete

I patientsäkerhetslagen tydliggörs vårdgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete i syfte att förebygga vårdskador, avvikelser och felbehandlingar samt i de fall felaktigheter uppstår kunna identifiera och åtgärda det som inträffat.

Krav på ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet

Kvalitet i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. För att verksamheterna fortlöpande ska kunna säkra och utveckla kvaliteten ska all hälso- och sjukvård omfattas av ett ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet. Ledningssystemet ska innehålla grunderna för det systematiska kvalitetsarbetet. All personal ska medverka i det systematiska och fortlöpande kvalitetsarbetet inom verksamheten.


Ledningssystemet ska vara anpassat till de förordningar som gäller för den kommunala hälso- och sjukvården. Systemet ska omfatta mätbara mål och hur dessa mål ska nås. Det ska finnas dokumenterade rutiner för effektiv kvalitetsgranskning. Erfarenheter från granskningen skall återföras och utnyttjas i hela organisationen. 

Det här är KUSTA

KUSTA är ett instrument för granskning av den kommunala hälso- och sjukvårdens kvalitet. Syftet med kvalitetsinstrumentet är att säkerställa att alla patienter inom kommunens hälso- och sjukvård får en säker och ändamålsenlig vård och behandling som håller god kvalitet. Kvalitetsinstrumentet är en del av patientsäkerhetsarbetet, ingår i kommunens ledningssystem gällande uppföljning av kvalitet och stimulerar verksamheterna till ständig förbättring och vidareutveckling.


Kvalitetsinstrumentets struktur bygger på att hälso- och sjukvårdspersonal ska känna till och följa riktlinjer för hälso- och sjukvård. Instrumentet omfattar kvalitetsfrågor rörande vissa utvalda delar i den kommunala hälso- och sjukvården såsom kännedom om lagar och förordningar avseende vård och behandling.
Enhetschef respektive personal, sjuksköterska samt arbetsterapeut och eller fysioterapeut fyller tillsammans i frågeformuläret. Uppföljning med genomgång av frågeformuläret sker gemensamt med berörd personal av MAS och eller MAR. Resultatet av uppföljningen presenteras för förvaltningsledningen och ingår i Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen.

Har du frågor?

Om du har frågor om KUSTA kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, eller medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR, som du når via kundcenter eller internkatalogen.