Du som har ett bestående behov av omfattande vård och omsorg eller lider av vissa sjukdomar kan ha rätt till Särskilt Tandvårdsstöd som är en verksamhet inom Västra Götalandsregionen.

Det innebär att du får tandvård för samma kostnad som för övrig sjukvård. Avgiften du betalar räknas in i ditt vanliga högkostnadsskydd, med rätt till frikort när du har betalat 1100 kronor i patientavgift. I särskilt tandvårdsstöd ingår:

  • Munhälsobedömning
  • Nödvändig tandvård
  • Tandvård som led i sjukdomsbehandling

Vem kan få särskilt tandvårdsstöd?

Tandvårdsstödet är till för dig som har bestående och stora omsorgsbehov och behöver munhälsobedömning och nödvändig tandvård eller tandvård som led i en sjukdomsbehandling under begränsad tid. För att ha rätt till tandvårdsstöd ska du vara folkbokförd i Västra Götaland. Du behöver också ett intyg som styrker ditt behov av tandvårdsstöd.

Intyg om särskilt tandvårdsstöd

Intyget ger dig rätt till en undersökning per år samt förebyggande och nödvändig tandvård hos valfri tandläkare. För det betalar du bara vanlig patientavgift enligt det nationella högkostnadsskyddet för öppna hälso- och sjukvården. Fasta broar, kronor och implantat beviljas normalt inte.

Så får du ett intyg om nödvändig tandvård

Om du har omfattande hjälp från kommunen och inte redan har ett intyg om nödvändig tandvård kan du kontakta din biståndshandläggare eller sjuksköterska som gör en bedömning av ditt behov. Om du vårdas av anhöriga i hemmet och inte har någon kontaktperson i kommunen kan du skicka en privat ansökan till Tandvårdsenheten. Blankett för privat ansökan om tandvårdstöd finns under rubriken dokument på den här sidan. Bifoga läkarintyg som visar din sjukdom, medicinering och funktionsnivå. Du kan läsa längre ner på sidan om bestämmelserna om vem som kan få ett intyg om tandvårsstöd. 

Visa upp ditt intyg vid varje tandläkarbesök

Intyget kan tidsbegränsas om det är svårt att bedöma om eller när din hälsa kan antas förbättras och du inte längre har behov av tandvårdsstöd.

Gratis munhälsobedömning hemma hos dig

Du som har ett intyg om nödvändig tandvård erbjuds en gratis munhälsobedömning i din egen bostad. Det är en enklare kontroll utförd av en tandhygienist – där tyngdpunkten ligger i att ge råd till dig, anhöriga eller vårdpersonal om din mun. Vid kontrollen ska alltid ansvarig i vårdpersonalen finnas med.

Utbildning av personal

En annan viktig del i den uppsökande verksamheten är utbildning riktad till vårdpersonal – individuellt eller i grupp. Kontakta Tandvårdsenheten angående vilken vårdgivare som har hand om ditt område, se länk under rubriken läs mer. Mer information finns att hämta på Västra Götalandsregionens hemsida. 

Har du frågor?

Om du har frågor om tandvårdsstöd kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, som du når via kundcenter eller internkatalogen.

Mer om tandvårdsstöd

Vem får intyg om tandvårdsstöd?

Intyg om Nödvändig Tandvård och Munhälsobedömning ges till personer som: 

  • Bor i särskilt boende (äldreboende, servicehus och gruppbostäder) med tillsyn större delen av dygnet och där förbättringsutsikten bedöms vara liten. Här avses personer som kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar för enligt Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, (1982:763) 18§1st. Observera att det är ditt behov av omvårdnad som avgör din rätt till tandvårdsstöd.
  • Bor i eget boende med mycket hög grad av service och omsorg under dygnet och som vårdas av hemtjänst eller hemsjukvård. Här avses personer med små förbättringsutsikter – därför berörs inte de med enbart behov av dagliga injektioner eller omläggningar, inte heller de med tillfälligt behov av sjukvård eller sjukhusvistelse. Observera att det är ditt behov av omvårdnad som avgör din rätt till tandvårdsstöd.
  • Har beslut om insatser enligt Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
  • Får stöd och hjälp av anhörig med anledning av begåvningshandikapp, psykiskt eller fysiskt funktionshinder eller svår kronisk sjukdom. Här avses även personer med begränsad verklighetsuppfattning på grund av långvarigt och allvarligt psykiskt funktionshinder såsom vid psykossjukdom. Observera att det är ditt behov av omvårdnad som avgör din rätt till tandvårdsstöd.