Avgiften räknas i procent av hushållets sammanlagda bruttoinkomst och baseras på barnets vistelsetid.
  • Det yngsta barnet i hushållet är alltid barn 1.
  • Avgiften betalas 12 månader om året.
  • Ingen avgift tas ut för mer än 3 barn.
  • Belopp understigande 50 kronor per månad debiteras ej.

Beräkning av avgift

Personer som är folkbokförda på samma adress räknas som ett hushåll och deras inkomster ligger till grund för avgiften, även om de inte har gemensamma barn. Bor barnet växelvis hos vårdnadshavare som båda har behov av förskola rekommenderar vi att de har var sin plats. Då betalar var och en sin avgift utifrån den sammanlagda inkomsten i respektive hushåll. Den sammanlagda avgiften för platserna överstiger aldrig den högsta avgiften i taxans nivå. Avgift erläggs 12 månader om året.

Du kan betala med e-faktura

Du som har tillgång till internetbank kan ta emot och betala alla dina fakturor från Partille kommun med e-faktura? E-faktura är ett elektroniskt sätt att betala fakturor. Det är enkelt och smidigt för dig och snällt mot miljön. Här kan du läsa om hur du ansluter dig till e-faktura

Inkomstuppgift

Vårdnadshavarna till ett barn som har plats på förskola/fritidshem/fritidsklubb/pedagogisk omsorg är skyldiga att lämna inkomstuppgift för hushållet. Uppgiften lämnas första gången då ett erbjudande om en plats accepteras, därefter lämnas ny uppgift vid ändring. Uppgifterna lämnas via e-tjänst med e-legitimation. Om inkomstuppgift inte lämnas, debiteras den högsta avgiften för respektive verksamhet och tidsnivå.

Avgiftsgrundade inkomst

Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster i inkomstslaget "Tjänst" samt överskott i inkomstslaget "Näringsverksamhet" enligt inkomstskattelagen (1999:1229) under bidragsåret (enligt Förordningen, 2001:160, om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg). Från dessa inkomster och ersättningar får avdrag göras för underhållsbidrag som betalas enligt dom eller avtal till annat barn. Kopia på dom, avtal eller likvärdigt måste skickas in.

Avstängning på grund av obetalda avgifter

Om avgiften inte betalas avstängs barnet från platsen. Avstängning kommer att ske efter meddelande med post till uppgiven adress. Så kallad ordinär delgivning eller rekommenderat brev kommer inte att användas. Vårdnadshavaren måste reglera sin skuld innan barnet återfår sin plats eller ny plats söks för ett annat barn.

Taxa och avgifter från och med 1 januari 2020

Avgift per månad för förskola och pedagogisk omsorg (familjedaghem) barn 1-2 år

Nivå 1-15h/v

Nivå 2 15,01h/v-

Barn 1: 2 % max 986 kr

3 % max 1478 kr

Barn 2: 1 % max 493 kr

2 % max 986 kr

Barn 3: Ingen avgift 1 % max 493 kr 

Avgift per månad för barn som omfattas av allmän förskola från och med augusti det år de fyller 3 år

Nivå 1-15h/v

Nivå 2 15,01h/v-

Ingen avgift

2,3 % max 1133

Ingen avgift

1,5 % max 739

Ingen avgift

0,8 % max 394

Avgift per månad för fritidshem och fritidsklubb

Fritidshem

Fritidsklubb

Tillfällig lovomsorg (för ej inskrivna barn)

Barn 1: 2 %, max 986 kr

1,6 %, max 788 kr

0,1 % per dag, max 49 kr

Barn 2: 1 %, max 493 kr

1 %, max 493 kr

0,05 % per dag, max 25 kr

Barn 3: 1 %, max 493 kr

1 %, max 493 kr

0,05 % per dag max 25 kr

Frågor och svar

Betalar man även då barnet inte är på förskolan?

Det finns ingen betalningsfri månad i Partille kommun. Man betalar tolv månader om året med start den dagen barnet börjar. Man betalar även under inskolningsperioden, då barnet är sjukt och vid semesterledighet.

Vid uppsägning betalar man en månad efter att platsen sagts upp.