Lillegårdsskolan är en kommunal grundskola i Partille kommun. Den är belägen i den kommundel som kallas Lexby, vilken utgör en del av centrala Partille. På skolan går elever från förskoleklass till och med årskurs fem.

Lillegårdsskolan är en skola med cirka 330 elever, från förskoleklass till och med årskurs fem. Skolan har ett strategiskt läge nära skogen som ofta används i skolans undervisning. Det är promenadavstånd till Partille centrum med Kulturum, biblioteket och Partille Makerspace, vilket utnyttjas regelbundet av elevgrupperna.

Arbetssätt och lärmiljö

Skolan arbetar utifrån ett flerlärarsystem, vilket innebär att det finns grundskollärare och fritidspedagoger i varje arbetslag. Förskoleklass är treparallellig för i år och år ett till fem är tvåparallelliga. Skolans personal har som ett av flera prioriterade mål att successivt utveckla lärmiljön med avseende på lokaler och lärstilar. Fritidshemsverksamhet finns också på skolan. Skolan deltar under läsåret 2018-2019 i Skolverkets specialpedagogiska lärarlyft.

Trygghet och trivsel

På skolan finns ett trygghetsteam som arbetar aktivt med tryggheten på skolan. Man har även återkommande aktiviteter i faddergrupper med elever från samtliga årskurser under läsåret. Lillegårdsskolan satsar i år på att ha "aktiva raster" där fritidspedagogerna på skolan erbjuder alla elever ett flertal roliga och spännande aktiviteter under rasterna. Detta bidrar till ökad trygghet, gemenskap, glädje, engagemang, respekt och kunskap, vilka är våra ledstjärnor.

Fritidshem

Om Lillegårdsskolans fritidshem

På Lillegårdsskolans fritidshem är målet att eleverna känner sig trygga samtidigt som de upplever att deras vistelse är rolig, spännande och intresseväckande. En viktig uppgift för fritidshemmets verksamhet är att utveckla elevers självkänsla och sociala kompetens. Vi vill också skapa goda förutsättningar för eleverna att ta egna initiativ och inspirera dem till kreativitet.

Vår strävan är att varje dag erbjuda aktiviteter som är anpassade efter elevernas önskemål och behov. Detta gör vi inte bara genom planerade aktiviteter utan också med hjälp av den mer fria leken, något som stimulerar elevernas fantasi.

Aktiviteter

På Lillegårdsskolans fritidshem brukar vi bland annat spela bollspel, leka och upptäcka i skogen och pyssla och skapa. De elever som går i årskurs 1 till 2 kan även välja att vara med och sjunga i kören.

Avdelningar

  • Rubinen: för förskoleklasselever
  • Opalen: för elever i årskurs 1 till 2
  • Safiren: för elever i årskurs 3. Här är även fritidsklubben integrerad för elever i årskurs 4 till 5.

Avdelningarna Rubinen och Opalen ligger i den låga byggnaden till vänster. Avdelningen Safiren ligger på översta våningen i den gula tegelbyggnaden.

Måltider

Mellanmål serveras varje skoldag, både på fritidshemmet och –klubben.

Öppettider

  • Öppettider Lillegårdsskolans fritidshem: från klockan 6 till 18. 
  • Öppettider Lillegårdsskolans fritidsklubb: Från skoldagens slut till klockan 17. Under loven får de elever som har plats på fritidsklubben vara där från klockan 10 till 17.