Är du elev eller vårdnadshavare till en elev på skolan? På den här sidan kan du läsa mer om närvaro och frånvaro, digitala verktyg, skollunch och annat som kan vara viktig att veta för dig som går på skolan.

Unikum

Vår portal för elever, lärare och vårdnadshavare för kommunikation kring elevens måluppfyllelser i kurser, kunskapsmatriser, eventuella insatser samt grund för utvecklingssamtal.

Länk

Unikum

Skola24

Skolans närvaro- och frånvarosystem. I Skola24 rapporterar lärare in närvaro. Vårdnadshavare och myndiga elever kan anmäla frånvaro, se schema och statistik på frånvaro.

Länkar

Skola 24

Sök direkt efter klassernas och lärarnas scheman

Dexter/Skola på webben

Vår portal för elever och vårdnadshavare, där elevens individuella studieplan och betyg finns registrerade.

Länk

Dexter

Digitala verktyg

På Partille Gymnasium använder alla elever en personlig dator. Alla elever tilldelas en dator i årskurs 1. Elevdatorn leasas på tre år. Om du har behov av att ta del av inlästa läromedel och skönlitteratur finns dessa via Inläsningstjänst. Om din dator krånglar kan du felanmäla den via vår e-tjänst. 

Länkar

Inläsningstjänst

Felanmälan av elevdator via vår e-tjänst

Skolrestaurang

Vår skolrestaurang heter Forellen och den erbjuder en dagens och en vegetarisk lunch varje dag. Du kan ladda ner en app som hjälper dig att hålla koll på menyn.

Länk

Mat i förskola och skola

Veckans meny

Ansökan om ledighet

Ansökan ledighet görs digitalt i Skola24 via e-legitimation av båda vårdnadshavarna eller själv av myndig elev.

Studiebidrag CSN

Alla elever, från 15 år till och med vårterminen det år de fyller 20 år, har rätt till studiebidrag från CSN. Krav för att erhålla bidraget är att du är svensk medborgare, alternativt har ansökt om rätt till studiestöd och är heltidsstuderande.

Vi skickar löpande rapporter till CSN om frånvaron överstiger gränsen för det tillåtna. 

Inackorderingsbidrag

Regler gällande gymnasieelever folkbokförda i Partille kommun:

  • Ansökan avser endast utbildningar inom det offentliga skolväsendet. Till studerande utanför det offentliga skolväsendet (folkhögskolor, fristående skolor med flera) kan statligt inackorderingstillägg beviljas).
  • Ansökan måste göras inför varje nytt läsår.
  • Inackorderingstillägget kan beviljas om du har en restid som uppgår till minst två timmar.
  • Inackorderingstillägget är ett bidrag till kostnaden för inackordering och hemresor. En förutsättning för att tillägget ska beviljas är att du faktiskt är inackorderad på skolorten eller i dess närhet.
  • Inackorderingstillägget kan sökas fram till och med det första kalenderhalvåret du fyller 20 år.
  • Inackorderingstillägg utgår ej till en elev som får reseersättning för dagliga resor mellan hem och skola.

Skolkort

Alla elever som är folkbokförda i Partille kommun, från 15 år till och med vårterminen det år de fyller 20, får ett skolkort hemskickat i samband med terminsstart. Är du inte folkbördförd i Partille får du ett kort från den kommun du är folkbokförd i.

Länk

Information om skolkort

Modersmålsundervisning

Elever kan ansöka om modersmålsundervisning i modersmål grund (mot årskurs 9) modersmål 1 (100 p) och modersmål 2 (100 p).

Kontakta administratören på skolan för ansökningsblankett.

Kontakt

E-post till Karin Jernberg: karin.jernberg@partille.se

 

Drogpolicy

Partille Gymnasium är en drogfri zon. Vi accepterar inte att elever eller personal befattar sig med narkotika, eller vistas i skolans lokaler påverkade av alkohol, narkotika, narkotikaklassade läkemedel, sniffning eller dopingpreparat.

Handlingsplan

Vid misstanke/oro om missbruk hos elev vidtas följande åtgärder:

  • Kontakt med elevhälsan och/eller rektor för respektive program.
  • Elevhälsan gör en inventering och tittar på elevens närvarorapporter
  • Information samlas in från elevhandledare och andra personer i elevens närhet
  • Skolkurator, skolsköterska och/eller rektor träffar eleven tillsammans för att göra en bedömning.

Om misstanken kvarstår kontaktas vårdnadshavare/förälder för omyndig elev. Efter samtycke från myndig elev kontaktas förälder. Rektor fattar beslut om drogtestning.

Eleven uppmanas att omgående lämna urinprov på en av skolan vald provtagningsplats. Om eleven förnekar missbruk och vägrar drogtesta sig, kvarstår misstanke om missbruk. Vid positivt provsvar görs en anmälan till Socialtjänsten. En elev som är drogpåverkad får inte vistas i skolan.

Eleven och vårdnadshavare/förälder kallas av rektor till elevvårdskonferens tillsammans med representanter från Elevhälsan för att gemensamt ta fram ett åtgärdsprogram med stöd av AFS 1994:1 relaterat till skolsituationen. Samverkan sker i möjligaste mån med Socialtjänsten.

Elevhälsans personal håller sig fortlöpande informerad om behandlingsresultat via behandlingsenhet eller socialtjänst. Detta görs efter samtycke från vårdnadshavare (när eleven är under 18 år) och elev (när eleven är myndig).

Elevskåpen är skolans egendom. Vid misstanke om bruk/hantering av alkohol eller droger skall rektor beordra att eleven själv öppnar elevskåp. Om eleven vägrar öppnar rektor själv skåpet tillsammans med annan av skolpersonal.

Vid konstaterat missbruk hos elev skall följande åtgärder vidtas:
Om en elev är uppenbart alkohol- eller drogpåverkad under skoltid skall denne efter att skolan kontaktat vårdnadshavare/förälder till omyndig elev avvisas på ett säkert sätt. Efter samtycke från myndig elev kontaktas förälder. Vid behov tillkallas polis. En anmälan görs till Socialtjänsten.

Rektor kallar omgående till elevvårdskonferens, där åtgärdsplan upprättas.

Vid misstanke om langning, innehav eller försäljning av droger/alkohol görs omgående en polisanmälan av rektor. Vårdnadshavare/förälder kontaktas. Anmälan görs till Socialtjänsten.

 

Likabehandlingsplan

På Partille Gymnasium bedriver vi ett systematisk arbete för likabehandling. Arbetet dokumenteras i vår likabehandlingsplan som uppdateras varje läsår. 

Dokument

Partille Gymnasiums likabehandlingsplan för läsåret 2019-2020. 

 

Kränkande behandling

Om du som elev blivit utsatt för kränkande behandling ska du göra en anmälan. Anmälan lämnas till elevhälsoteamet. 

Blankett

Utredning vid kännedom/misstanke om diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. 

Synpunkter och klagomål

Har du synpunkter eller klagomål som rör utbildningsförvaltningens verksamheter? Hör av dig till oss! Dina synpunker är viktiga i vårt löpande förbättringsarbete.

Länk

Så här lämnar du klagomål.