Information om bestämmelser för skolskjuts och kostnadsfria resor till och från skolan samt utflykter. Bestämmelserna gäller elever i förskoleklass, grundskola och i grundsärskola.

Ansökan och handläggningstid

Skolskjuts beviljas läsårsvis vilket betyder att du behöver skicka in en ny anmälan om skolskjuts inför varje läsårsstart. För att kunna säkerställa skolskjuts inför läsåret 2020-2021 behöver vi ha din ansökan senast den 1 maj. Om du ansöker om skolskjuts under pågående läsår är handläggningstiden cirka tre veckor.

Skolkort eller skolskjuts

Skolskjuts beviljas i form av skolkort med linjetrafik eller med anordnad skjuts i form av taxi, buss eller specialfordon. Elev har rätt till skolskjuts om det behövs med hänsyn till:

  • Färdvägens längd
  • Trafikfarlig väg
  • Elevens funktionshinder
  • Annan omständighet

Elev som väljer att gå i annan skola än den skola kommunen annars hade placerat eleven i, har inte rätt till skolskjuts. Du finner mer information om detta i dokumentet Riktlinjer för skolskjuts och elevresor i Partille kommun.

Skolskjuts - försäkringsresor

Samtliga elever i Partille kommun är försäkrade mot olycksfall hos Protector Försäkring. Detta innebär att elever som skadar sig och får ett intyg av läkare har rätt till skolskjuts med taxi genom denna försäkring. Mer information om vår olycksfallsförsäkring hittar du här.  Vårdnadshavare kontaktar Protector Försäkring som handlägger skolskjutsärendet.

Beviljad skolskjuts

skolskjutsen.se (extern länk) finns tre viktiga filmer för dig som blivit beviljad skolskjuts.

Skolkort för gymnasieelever

Alla som går på gymnasiet och är folkbokförda i Partille kommun och går på ett gymnasium inom Göteborgsregionen får ett skolkort som tar dem från sin folkbokföringsadress till skolan. Mer information om skolkort för gymnasieelever hittar du här.

Utflykter

Vilka riktlinjer finns för skolresor och utflykter?

I skolan ordnas ibland utflykter i samband med idrottsdagar, studiebesök, kulturbesök eller liknande. Utflykterna är en del av undervisningen. Skolan har i samband med utflykten ansvaret för barnen under hela aktiviteten. Varje skola har sina rutiner för det ansvaret (se skolornas hemsidor).

Riktlinjer för Partille kommun

Utbildningen i kommunens grundskolor skall vara avgiftsfri. Alla aktiviteter som sker på skoltid och som syftar till måluppfyllelse ska ske utan kostnad. Detta gäller studiebesök, kulturaktiviteter och allt studiemateriel.

Skolresa

Som skolresa räknas resa som arrangeras och genomförs av lärare och elever tillsammans, gärna med hjälp av föräldrar. Resan räknas som undervisningstid och faller inom skolans ansvarsområde. För att genomföra skolresa krävs beslut av skolledningen. Skolresan kan ha flera syften, pedagogiska, sociala, utbyte och samarbete. Resan ska vara kostnadsfri för eleverna. Personalens deltagande sker i enlighet med gällande arbetstidsavtal.

Övriga resor

Övriga resor som inte räknas som skolresa är att betrakta som nöjesresa får inte ske på skoltid. I den mån föräldrar tar initiativ till olika typer av insamlingar ska dessa skötas privat. Skolan kan bevilja ledighet i högst två dagar. Föräldrar kan välja att bjuda med personal från skolan. Personal deltar efter samråd med skolledningen. För beviljande av ledighet hänvisas till "Ansökan om ledighet för elev