De elever som behöver har möjlighet att få skolskjuts till och från skolan. Här kan du läsa mer om vilka riktlinjer som finns och hur du som vårdnadshavare kan ansöka om skolskjuts.

Skolskjuts

Skolskjuts är kostnadsfri transport till och från elevens folkbokföringsadress och den obligatoriska, regelbundna och schemalagda undervisningen i anvisad skola.

En elev har rätt till skolskjuts om det behövs med hänsyn till

  • färdvägens längd
  • trafikfarlig väg
  • elevens funktionsnedsättning
  • annan omständighet.

Skolskjuts kan beviljas i form av skolkort med linjetrafik eller med anordnad skjuts i form av taxi, buss eller specialfordon utifrån elevens behov.

Begränsningar

En elev som väljer att gå i annan skola än den som kommunen annars hade placerat eleven i har inte rätt till skolskjuts. 

Länk

Riktlinjer för skolskjuts och elevresor i Partille kommun.

Skolskjuts anordnas bara utifrån de tider när skoldagen börjar och slutar enligt elevens schema. Skolskjuts beviljas därför inte till och från fritidshem/fritidsklubb eller övriga aktiviteter som ligger utanför den obligatoriska skolundervisningen. Detta gäller även resor under lovdagar och helger.

Avstånd

För att vara berättigad skolskjuts måste eleven ha mer än tre kilometer från hemmet till anvisad skolan.

Ansökan

Du ansöker om skolskjuts genom vår e-tjänst.

Länk

E-tjänst för ansökan om skolskjuts.

Skolskjuts beviljas för varje läsår. Du måste alltså skicka in en ny anmälan om skolskjuts inför varje läsårsstart.

För att kunna säkerställa skolskjuts inför läsåret 2020-2021 behöver vi ha din ansökan senast den 1 maj.

Vårdnadshavare får besked om skolskjuts senast den 30 juni, förutsatt att ansökan lämnats in i tid. Skolskjuts kan inte beviljas förrän korrekt ansökan inkommit till oss för handläggning.

Om ansökan görs utifrån funktionsnedsättning eller särskilda skäl måste ansökan kompletteras med ett intyg, där elevens svårigheter att ta sig till skolan på egen hand eller färdas med allmänna kommunikationer beskrivs. Kompletterande intyg skickas in till skolskjutsansvarig i Partille kommun.

Försäkringsresor och olycksfall

Samtliga elever i Partille kommun är försäkrade mot olycksfall hos Protector Försäkring. Genom denna försäkring har elever som skadar sig och får ett intyg av läkare rätt till skolskjuts med taxi.

Länk

Information om vår olycksfallsförsäkring.

Vårdnadshavare kontaktar Protector Försäkring direkt som handlägger skolskjutsärendet.

Frågor och svar om skolskjuts och elevresor

Handläggning och beslut

Hur lång tid tar ansökningsprocessen?

En kommun är skyldig att individuellt pröva varje ansökan som kommer till kommunen. En del ansökningar kan handläggas snabbt medan andra tar längre tid. För att handläggningsprocessen ska gå så smidigt som möjligt är det viktigt att blanketten är rätt ifylld och att eventuella intyg är inkomna till skolskjutsansvarig.

Vid terminsstarten är ofta handläggningstiden längre på grund av att många ansöker om skolskjuts samtidigt. Under läsårets gång kan en vanlig handläggningstid vara från en dag till flera veckor.

Vad är viktigt att tänka på om skolskjuts beviljas?

För elever som beviljats skolskjuts finns det flera saker att tänka på. På skolskjutsen.se finns tre filmer om vad som är viktigt före och under resan.

Länk

Informationsmaterial om skolskjuts

Vad händer vid ett avslag?

Skolskjuts kan bara beviljas om villkoren i Skollagen och Partille kommuns riktlinjer om skolskjuts är uppfyllda.

Om kommunen avslår en ansökan om skolskjuts beror det på att kommunen anser att det inte finns stöd i regelverket för att bevilja ansökan och ett skriftligt beslut meddelas den sökande.

Anser du anser att kommunens beslut är felaktigt kan det överklagas till Förvaltningsrätten. Vad du i så fall ska tänka på i överklagandet beskrivs i beslutet från kommunen.

Kommungränser

Går det få skolskjuts till en kommunal skola i en annan kommun än Partille?

Nej. Skolskjuts beviljas bara till en kommunal skola i en annan kommun om Partille kommun, genom skriftligt avtal med den andra skolan, har placerat eleven där på grund av till exempel funktionsnedsättning eller andra särskilda omständigheter.

Vilken kommun ska jag vända mig till för skolskjuts?

Ansökan om skolskjuts ska i princip alltid skickas till elevens hemkommun, alltså den kommun där eleven är folkbokförd.

Är eleven bosatt i Sverige, utan att vara folkbokförd i landet, ska frågan om skolskjuts prövas av den kommun som eleven stadigvarande vistas i. Detsamma gäller för elever med skyddad adress, så kallad kvarskrivning.

Går det få skolskjuts för en del av färdvägen mellan hemmet och skolan?

Nej, det är inte möjligt. Skolskjuts betyder alltid transport mellan elevens hem och skolan i sin helhet och kan inte delas upp i mindre delar.

Går det få skolskjuts till en förälder i en annan kommun vid växelvis boende?

Nej, det går inte. Möjligheten att få skolskjuts vid växelvis boende begränsas i praktiken av den egna hemkommunen. Båda föräldrarna och eleven måste därför vara folkbokförda i Partille kommun. Det går inte heller att få skolskjuts bara för en del av sträckan, till exempel inom hemkommunen.

Skolkort som inte fungerar eller som har försvunnit

Vad gör jag om skolkortet inte fungerar?

Om skolkortet plötsligt slutar fungera vänder du dig till Partille kommuns kundcenter. Defekta kort byts ut utan kostnad och eleven får ett tillfälligt kort i väntan på sitt nya.

Vad gör jag om skolkortet har försvunnit?

Om skolkortet har försvunnit eller om det har blivit stulet vänder du dig till Partille kommuns kundcenter för att beställa ett nytt.

Du får då köpa ett nytt kort för 100 kronor som du betalar med betalkort eller via Swish. Det brukar ta mellan fem och sju dagar att få ett nytt kort och du får ett tillfälligt kort i väntan på ditt nya. Om kortet har blivit stulet, kom ihåg att göra en polisanmälan!

En elev som glömt sitt skolkort hemma får bekosta resorna själv.

Kontakt

Partille kundcenter, telefon: 031-792 10 00

Partille kundcenter, e-post: kundcenter@partille.se

 

Lov

Vad gäller på loven?

Alla skolskjutsresor avbokas automatiskt under loven. Är eleven, utifrån särskilda skäl, i behov av skolskjuts under lovet prövas detta av skolskjutsansvarig.

Går det få skolskjuts till lov- eller sommarskola?

Nej, det är inte möjligt att få skolskjuts för tillfällig eller frivillig undervisning under lov. Skolskjuts eller kostnadsfria skolkort beviljas bara till och från den obligatoriska, regelbundna och schemalagda undervisningen.

Utflykter

Vilka riktlinjer finns för skolresor och utflykter?

I skolan ordnas ibland utflykter i samband med idrottsdagar, studiebesök, kulturbesök eller liknande. Utflykterna är en del av undervisningen och alla aktiviteter som sker på skoltid och syftar till måluppfyllelse ska vara avgiftsfria.

I samband med utflykter har skolan ansvaret för barnen under hela aktiviteten, något varje skola har rutiner för.

Vad gäller vid en skolresa?

Som skolresa räknas resa som arrangeras och genomförs av lärare och elever tillsammans, gärna med hjälp av föräldrar.

Resan räknas som undervisningstid och faller inom skolans ansvarsområde. För att genomföra en skolresa krävs beslut av skolledningen.

Skolresan kan ha flera syften, som pedagogiska, sociala eller utbyte och samarbete. Skolresan ska vara kostnadsfri för eleverna.

Vad gäller vid övriga resor?

Övriga resor, som inte räknas som skolresor, är att betrakta som nöjesresa och får inte ske på skoltid. Om föräldrar tar initiativ till olika typer av insamlingar ska dessa skötas privat. Skolan kan bevilja ledighet i högst två dagar.

Föräldrar kan välja att bjuda med personal från skolan. I så fall deltar personal efter samråd med skolledningen.

Olycksfall

Vad händer vid ett olycksfall?

Samtliga elever i Partille kommun är försäkrade mot olycksfall hos Protector Försäkring. Genom denna försäkring har elever som skadar sig och får ett intyg av läkare rätt till skolskjuts med taxi. Vårdnadshavare kontaktar Protector Försäkring direkt som handlägger skolskjutsärendet.

Länk

Information om vår olycksfallsförsäkring

Vad gäller vid planerade operationer?

Vid planerade operationer gäller i första hand egentecknad försäkring, men utifrån särskilda skäl kan skolskjuts beviljas.

Skolkort för gymnasieelever

Vad gäller för gymnasieelever?

Gymnasieelever är inte berättigade skolskjuts, utan kan istället få ett bidrag till elevresor. Alla gymnasieelever som är folkbokförda i Partille kommun och går på ett gymnasium inom Göteborgsregionen får ett skolkort som tar dem från sin folkbokföringsadress till skolan. Så länge villkor uppfylls gäller detta till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Om eleven inte kan åka med kollektiva färdmedel kan du ansöka om alternativa resor hos färdtjänst.

Länkar

Information om skolkort för gymnasieelever.

Färdtjänst

 

Flytt

Kan en elev som flyttat till Partille kommun få skolskjuts till sin gamla skola?

En elev som flyttar och enligt närhetsprincipen tillhör en ny skola efter flytten har rätt att välja att gå kvar i sin gamla skola. Men eleven har ingen rätt till skolskjuts om den inte kan beviljas utan organisatoriska svårigheter eller merkostnader för kommunen.

En elev som flyttar till Partille kommun under årskurs 9 kan vara berättigad skolskjuts om villkoren i övrigt uppfylls.

En elev som inte längre är berättigad till skolskjuts på grund av byte av adress, flytt från kommunen eller liknande, ska omgående återlämna eventuellt busskort till kommunen.

Modersmål

Kan en elev som får modersmålsundervisning på en annan skola få busskort?

Ja, en elev som beviljats modersmålsundervisning kan få busskort om undervisningen förläggs till en annan skola, under förutsättning att skolans placering i övrigt uppfyller kraven för kostnadsfri resa. Busskortet laddas då med de antal resor som behövs under terminen.

Särskilda undervisningsgrupper

Kan elever som går i någon av kommunens särskilda undervisningsgrupper få skolskjuts?

Ja, elever som går i någon av kommunens särskilda undervisningsgrupper beviljas skolskjuts på samma grunder som andra elever som går i den skola där kommunen har placerat dem.

 

 

Grundsärskola och gymnasiesärskola

Vad gäller för elever som går på grundsärskola?

Elever som går på grundsärskola kan beviljas resor till och från fritidshemmet som ersätter resan till och från skolan. Om eleven har korttidstillsyn eller korttidsboende på annan plats än skolan kan även denna resa ersätta transporten till och från folkbokföringsadress.

Vad gäller för elever som går på gymnasiesärskola?

Elever som väljer att gå på en gymnasiesärskola utanför Partille kommun samt för elever som kan ta sig på egen hand till Partilles gymnasiesärskola kommer skolkort att skickas till folkbokföringsadress innan skolstart.

För elever som går på Partilles gymnasiesärskola och är i behov av annan typ av skolskjuts skickas en ansökan om skolskjuts in genom vår e-tjänst.