I Partille kommun finns tre verksamhetsformer av särskola. Grundsärskola, gymnasiesärskola och vuxensärskola.

Grundsärskola

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskola för elever som inte bedöms kunna nå upp till skolans kunskapskrav då de har en utvecklingsstörning. Utbildningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar. Det är föräldrarna som väljer skolform. De flesta barn som går i grundsärskola i Partille kommun går i skolorna Öjersjö Storegård eller Öjersjö Brunn.

Mottagande i grundsärskola

Ett mottagande i grundsärskolan föregås alltid av grundliga utredningar. Läs mer om vem som har rätt att få undervisning i grundsärskola i skolverkets broschyr med allmänna råd "Mottagande i grundsärskolan och i gymnasiesärskolan". Ta även del av information om grundsärskolan på Skolverkets hemsida.

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan i Sverige är fyraårig och frivillig och vänder sig till ungdomar med utvecklingsstörning. Det finns nio yrkesinriktade nationella program. Det finns också individuella program för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna. Mer information hittar du i skolverkets broschyr med allmänna råd "Mottagande i grundsärskolan och i gymnasiesärskolan.

Vuxensärskola

Vuxensärskola benämns även som särskild utbildning för vuxna. Målen för utbildningen är att vuxna med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling.

Organisation och styrning

Läroplaner och skollagen

Undervisningen i skolan, förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet och vuxenutbildningen styrs av bland annat läroplaner, kursplaner och ämnesplaner. Det finns även allmänna råd som stöd för verksamheternas arbete att leva upp till bestämmelserna. På Skolverket finns samtliga läroplaner.

Skollagen är stiftad av Sveriges riksdag och innehåller de grundläggande bestämmelserna om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Sveriges skollag, 2010:800 styr i sin tur de offentliga läroplanernas utformning.

Utbildningsförvaltningens organisation

Utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens barnomsorg, det vill säga förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Förvaltningen ansvarar även för kommunens utbildningsverksamhet inom: förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare, gymnasiesärskola och uppdragsutbildningar. Ansvarig nämnd är Utbildningsnämnden.