I Partille ska alla verksamheter beakta barnkonventionen och barns bästa i sitt arbete. Barnkonventionens synsätt ska därför prägla alla kommunens verksamheter. Det innebär att bankonventionen ska vara vägledande så att beslut och verksamheter utformas för barns bästa.

Barnkonventionen handlar om mänskliga rättigheter för barnen, det vill säga alla som är under 18 år. Själva idén om barnets rättigheter betonar att barn har rätt till att få sina grundläggande behov tillgodosedda, att få skydd mot utnyttjande och diskriminering, att få uttrycka sin mening, bli respekterade och att samhället genom de vuxna har en skylighet att svara upp mot dessa krav. Det är de vuxna som måste se till att barnkonventionen förverkligas i praktiken.

Konventionen om barnets rättigheter – vanligtvis kallad barnkonventionen – antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sverige var ett av de första länderna som anslöt sig till konventionen. Barnkonventionen har så kallad folkrättslig kraft vilket innebär att de länder som skriver under konventionen måste respektera den och rapportera om vad de gjort för att genomföra den.

Delat ansvar för att barnkonventionen följs

Staten har det övergripande ansvaret, men det är i kommuner och landsting som de flesta beslut tas i frågor som rör barn och ungdomar. Det är därför i arbetet på regional och lokal nivå som det ytterst avgörs hur väl Sverige lever upp till barnkonventionens principer och krav.

Barnkonventionen i Partille

I Partille kommun är det kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som ytterst ska se till att alla nämnder och förvaltningar lever upp till det som står i barnkonventionen. För det arbetet finns en arbetsgrupp med representanter från alla förvaltningar,  barnkonventionsgruppen. Gruppen arbetar bland annat med kunskapsspridning av barnkonventionen och med att ta fram nya metoder och arbetssätt för att bättre leva upp till barnkonventionen.

Barnkonventionen utgår från att all kommunal verksamhet ska ha ett barnperspektiv. Det innebär att konventionen berör alla anställda och alla förvaltningar i Partille kommun, inte bara inom traditionella barn- och ungdomsverksamheter som skola, barnomsorg, fritid och socialtjänst. Barn och unga berörs i allra högsta grad av beslut i tekniska förvaltningar, till exempel i frågor gällande trafik, stadsplanering och miljö.

Barnkonventionspriset

Partille har som enda kommunen i landet ett barnkonventionspris. Priset delas ut varje år till personer, grupper, föreningar eller verksamheter som på ett "förtjänstfullt sätt" arbetar med barn och ungdomar i enlighet  med barnkonventionens intentioner. Priset delas från och med 2016 ut på FN-dagen då också olika verksamheter och föreningar som arbetar för barns rättigheter finns på plats för att berätta om sitt arbete. Barnkonventionspriset delades ut första gången år 2009. 

Alla pristagare av Barnkonventionspriset 

2009 

Rädda barnen, Partille och FN-föreningen i Partille

2010

Sotenäs förskola och Gryningsvägens korttidsboende för barn och unga (båda Partille kommun)

2011

Furulundsskolan och Partille Kulturskola  (båda Partille kommun)

2012

Partille Cup

2013

Sigbritt Andreasson, idrotts- och mattelärare Partille kommun 

2014

Aspelin Ramm fastigheter samt Jonsereds IF och Jonsereds skola (Partille kommun)

2015

Sebastian Brands, fritidsledare och Skulltorps skola (Partille kommun)

2016

Göran Frödin, körledare Passalens kör och Hoppets hus, Barncancerfonden Västra

2017

Kristina Alleborg och Maria Andersson, grundare av den pedagogiska besöksverksamheten Jonsereds skattkammare

2018

Finngösa förskola avdelning Åsen och barn- och ungdomsenhet inom socialtjänsten i Partille.

2019

Sävedalens IF, fotbollsklubb 

Vem vill du ge nästa års Barnkonventionspris?

Känner du till någon eller några som gör något utöver det vanliga för barn och ungdomar i Partille? Då kan det vara en kandidat till Partille kommuns Barnkonventionspris. Kontakta Partille kundcenter och berätta vem som är din kandidat.