Alla elever i Partilles grundskola och grundsärskola har en skriftlig individuell utvecklingsplan (IUP).

Syftet med den individuella utvecklingsplanen är att säkerställa att eleven får en individuellt anpassad undervisning och att elevens utveckling planeras och noga följs under skoltiden. Under året informerar läraren fortlöpande eleven och vårdnadshavaren om elevens utveckling.

Utvecklingssamtal

I grundskola och i grundsärskola har läraren, eleven och elevens vårdnadshavare minst ett utvecklingssamtal per termin. Informationen vid utvecklingssamtalet grundar sig på elevens utveckling i förhållande till utbildningens mål. Samtalet handlar om hur man bäst kan stödja elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling.

Vid utvecklingssamtalet gör läraren årligen en skriftlig individuell utvecklingsplan, en IUP.

I förskolan har personalen och barnets vårdnadshavare minst ett samtal om året som handlar om barnets lärande och utveckling. När barnet går i förskoleklass har man utvecklingssamtal tillsammans med eleven.

Individuell utvecklingsplan, IUP

I IUP görs en sammanfattning av vad som krävs för att eleven ska utvecklas på bästa sätt. Planen innehåller omdömen om elevens utveckling i de ämnen eller ämnesområden som eleven får undervisning i.

Utvecklingsplanen sammanfattar också de insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningens mål. I den individuella utvecklingsplanen dokumenterar läraren även det som eleven, elevens vårdnadshavare och läraren kommit överens om.

Digital IUP

Utformningen av en IUP kan variera från skola till skola. För att underlätta kommunikation och arkivering använder Partille kommun digital IUP som underlättar kommunikation och arkivering, denna finns i Unikum.