Varje förskola och skola i Partille har en plan för likabehandling och hur man ska förebygga kränkningar och hur man ska motarbeta mobbning eller kränkande behandling.

Alla barn och elever har rätt att vara sig själva och bli behandlade med respekt. Respekten för alla människors lika värde är ett fundament i de mänskliga rättigheterna och ska främjas i förskolan och skolan.

Likabehandlingsplan

I början av varje skolår arbetar personal på förskolor och skolor tillsammans med barn, elever och föräldrar, fram en plan mot kränkande och diskriminerande behandling. Planen kallas likabehandlingsplan. I planen har barn, elever och personal tillsammans kommit överens om hur man ska behandla varandra på skolan och vilka åtgärder som eventuellt ska genomföras för att undvika diskriminering och kränkande behandling.

Diskriminering och kränkande behandling

Barn och unga ska aldrig behöva bli kränkta eller diskriminerade i sin förskola eller skola. Skolan ska arbeta för allas lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Skolan ska också se till att inga barn eller elever blir utsatta för kränkningar eller trakasserier. Det finns ett tydligt förbud mot att personal utsätter barn eller elever för kränkande behandling.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Varje förskola och skola har en likabehandlingsplan för hur man ska förebygga kränkningar och hur man ska motarbeta mobbning. I planen finns också rutiner för att genast ta hand om den som kränks eller mobbas trots förebyggande insatser. Du kan ta del av respektive förskola och skolas likabehandlingsplan på deras webbsidor här på partille.se.

För dig som vill veta mer

Vad kan du göra om ditt barn blir utsatt?

Om ditt barn blir utsatt för kränkande behandling eller ser att någon annan blir det bör hen prata med läraren, förskolläraren eller någon annan i personalen om saken. Personalen måste ingripa och anmäla till rektor. Om det är personal som utsätter ditt barn för kränkande behandling vänder du dig direkt till rektor. Rektor ska skyndsamt utreda kränkningen. Rektor ska också anmäla kränkningen till huvudmannen.

Externa kontakter

Som vårdnadshavare kan du också kontakta kommunens klagomålshantering, Barn- och elevombudet (BEO) eller Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Begrepp för mobbning

Tidigare användes benämningen mobbning, men det begreppet används inte längre i skollagen. Mobbning är en form av kränkande behandling eller trakasserier som innebär en upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag. Därför används numera begreppet diskriminering och kränkande behandling. 

Vill du veta mer om likabehandlingsarbetet?

Alla barn har rätt att utvecklas och lära i en trygg miljö och bemötas med respekt. Kommunens förskolor och skolor ska vara fria från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Skolor och förskolor arbetar aktivt för att förhindra och motverka alla former av diskriminering, trakasserier, mobbning och annan kränkande behandling. Varje förskola och skola har en likabehandlingsplan som revideras varje läsår.

Diskriminering och kränkande behandling

Barn och unga ska aldrig behöva bli kränkta eller diskriminerade i sin förskola eller skola. Förskolan och skolan ska arbeta för allas lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. De ska också se till att inga barn eller elever blir utsatta för trakasserier, mobbning eller annan kränkande behandling. Barn- och elevombudet (BEO) övervakar regler om kränkande behandling och Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter.  

Likabehandlingsplan

Alla förskolor och skolor har en likabehandlingsplan som bygger på diskrimineringslagen och skollagen. Denna plan revideras varje läsår och bygger på en kartläggning av verksamheten. Syftet är att skydda barn och elever mot kränkningar av deras värdighet. I likabehandlingsplanen beskrivs hur verksamheten arbetar målinriktat för att främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter och för att förebygga och förhindra trakasserier och kränkande behandling. Där står också beskrivet vilka rutiner som finns för att skyndsamt agera när ett barn eller en elev har upplevt att hon eller han har blivit utsatt för kränkande behandling. Arbetet med likabehandling är en ständigt pågående process i alla verksamheter. Likabehandlingsplanen utvärderas varje vår och revideras i oktober. I detta arbete görs barn, elever, vårdnadshavare och personal delaktiga på olika sätt. Du kan ta del av respektive förskola och skolas likabehandlingsplan på deras webbsidor här på partille.se.

Kränkande behandling och mobbning

Kränkande behandling är en handling som kränker en individs värdighet. Begreppet mobbning används inte längre i skollagen men ordet lever fortfarande kvar hos såväl barn, ungdomar och vuxna. Mobbning är en form av kränkande behandling eller trakasserier som innebär en upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag. Idag är barn och ungdomar aktiva på nätet och sociala medier. Skolan arbetar på olika sätt med att skapa kunskap och medvetenhet kring etik i den här typen av forum för att förebygga kränkningar på nätet och sociala medier. Detta arbete sker genom likabehandlingsarbetet och genom undervisning i medie- och informationsteknik (MIK).