Genom interkulturellt centrum (IKC) har nyanlända en väg in till förskola, skola, gymnasium och vuxenstudier i Partille. Syftet är att kunna möta varje persons behov utifrån skolbakgrund och utbildningsnivå.

Hur fungerar det?

När nyanlända elever i grundskoleålder får en skolplacering i Partille kallar IKC till ett inskrivnings- och introduktionssamtal. Efter samtalet börjar sedan eleverna en fyra veckor lång introduktion på IKC där ett lärarteam undervisar dem i grundläggande språkkunskaper i svenska och hur skolsystemet fungerar. Eleverna får också inblick i hur det fungerar kulturellt och socialt i Sverige samt hur demokratin är uppbyggd.

En viktig del under dessa veckor är att göra kartläggningar av tidigare skolbakgrund och hur långt eleverna kommit i sin utveckling gällande läsförmåga och -förståelse och av matematiskt tänkande för att lösa problem. När introduktionen är färdig börjar eleverna i den grundskola de fått placering på. Skolplaceringen för nyanlända elever följer samma principer som för övriga elever i Partille.

När nyanlända elever i gymnasieålder har ansökt till gymnasiet kallar IKC till ett inskrivnings- och introduktionssamtal. Vid detta samtal genomförs en kartläggning av elevernas tidigare skolbakgrund. Gymnasieeleverna börjar sedan sin skolgång på Partille Gymnasium.

Alla nyanlända elever i grundskolan och gymnasieskolan får studiehandledning på sitt starkaste skolspråk som oftast är modersmålet.

Vuxna personer registreras endast på IKC vartefter de som vill tas emot av Partilles vuxenutbildning.

Vilka arbetar på IKC?

Förutom enhetschef, administrativ personal och samordnare arbetar ett kartläggningsteam på fyra pedagoger samt studiehandledare och modersmålslärare på IKC. Studiehandledarna och modersmålslärarna befinner ute på alla Partilles skolor där de studiehandleder nyanlända och undervisar i modersmål.

Hur många elever finns på IKC?

Antalet elever på IKC varierar, men det brukar handla om ungefär åtta till 15 barn i åldrarna sju till 16 år.