På grundskolorna finns specialpedagoger och speciallärare. Då insatser utöver den ordinarie verksamheten behövs samarbetar de med skolans personal för att hjälpa elever i behov av särskilt stöd. Centralt finns specialpedagoger som bidrar med pedagogisk spetskompetens för att främja goda lärandemiljöer, och har fokus på barnets/elevens lärande och utveckling.

Specialpedagoger på grundskolorna arbetar med pedagogiska utredningar, handledning av kollegor, deltar i arbetet med att utforma och genomföra åtgärdsprogram med mera.

Den specialpedagogiska spetskompetensen, som finns på enheten för stöd och utveckling, består av fördjupning inom följande område:

• Tal- och språkutveckling samt språkstörningar
• Läs- och skrivutveckling samt läs- och skrivsvårigheter
• Hörsel och/eller tecken som stöd samt ljudmiljö
• Koncentrations- och perceptionssvårigheter
• Socialt samspel och kommunikation
• Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
• Övriga funktionsnedsättningar

Specialpedagogiska insatser

• Konsultation till arbetslag
• Pedagogisk handledning
• Utredningar
• Kompetensutveckling

Informationsfilm om dyslexi

Boken om mig själv

I informationsfilmer Boken om mig berättar Niklas, 14 år, om sina läs- och skrivsvårigheter. I olika scener får vi följa honom, när han ser tillbaka och minns sin skoltid. Filmen bygger till stor del på Niklas egna erfarenheter. Vi ser honom som en positiv förebild, eftersom han i dag hanterar och kompenserar sina läs- och skrivsvårigheter på ett bra sätt. Denna film har kunnat göras tack vare medel från Gleerups Utbildningscentrum AB. Produktion: GR Utbildning Multimediastudio i samarbete med Partille Läs- och skrivstudio.