Ju mer av ditt hushållsavfall som du sorterar och återvinner, desto lägre blir kostnaden för din sophämtning. Därför vinner både du och miljön på att sortera mera. Här kan du läsa mer vilka abonnemang för hämtning av sopor som finns i Partille kommun.

Ta hand om maten och minska svinnet

Absolut bäst både för din ekonomi och för miljön är att minska matsvinnet genom att ta hand om maten på rätt sätt. Varje år slängs cirka 19 kilo fullt ätbar mat per person i Sverige och cirka 26 kilo matrester och dryck per person. Ett hushåll kan spara mellan 3000 och 6000 kronor per år genom att minska sitt matsvinn. Genom att minska svinnet minskar vi även den belastning på klimatet och miljön som matproduktion innebär. På Livsmedelsverkets webbplats och på Naturvårdsverkets webbplats finns råd om hur man kan gå tillväga genom att förvara maten rätt, tänka smart kring rester och om vad datummärkningen egentligen betyder.

Tre abonnemang för sophämtning

Kostnaderna för din sophämtning beräknas utifrån Partille kommuns avfallstaxa och beror på vilket abonnemang du har, storleken på ditt sopkärl och hur ofta du får det tömt. Det finns tre olika abonnemang för hämtning av hushållsavfall i Partille kommun.

 • Utsortering av matavfallet: Med detta abonnemang får du två sopkärl. Ett brunt och ett grönt. I abonnemanget ingår också bruna papperspåsar och en påshållare. Du sorterar ditt matavfall i en brun papperspåse som du lägger i det bruna matkärlet. Detta avfall tas om hand för att bli biogas och biogödsel. Övrigt icke organiskt restavfall som inte går att återvinna eller är farligt för människors hälsa och miljön lägger i ditt gröna kärl. Detta avfall eldas upp.

  Som ny matavfallskund så får du ett så kallat startkit med en hållare till köket, matavfallspåsar och en slaskskrapa. Du hittar det inuti ditt sopkärl.

 • Hemkompostering: Med detta abonnemang sorterar ut ditt matavfall och lägger i en skadedjurssäker varmkompost som du köper och underhåller själv. För övrigt icke organiskt restavfall använder du grönt sopkärl som du får av oss. Läs mer om kompostering av hushållsavfall här.

 • Osorterat: Med detta abonnemang får du ett grönt kärl av oss i vilket du slänger både ditt våta matavfall och dina övriga hushållssopor. Osorterat hushållsavfall innebär mer jobb för oss. Därför är avgiften för detta abonnemang ungefär dubbelt så dyrt som om du istället skulle välja att sortera ut ditt matavfall.

Hämtning av trädgårdsavfall

Du som vill att vi hämtar och tar hand om ditt trädgårdsavfall kan teckna ett abonnemang för detta. Hämtningen sker därefter varannan vecka, totalt 17 gånger, under växtsäsongen från april till november. Läs mer här

Beställa abonnemang

Har du frågor om kommunens abonnemang för sophämtning kan du skriva eller ringa till Partille kundcenter. E-post: kundcenter@partille.se. Telefon: 031-792 10 00. 

Vill du beställa ett abonnemang måste du göra det skriftligen via e-post till Partille kundcenter eller i ett brev som du skickar till Partille kommun, 433 82 Partille.

 • Skriv "Beställning av sophämtningsabonnemang" i ämnesraden i e-postmeddelandet eller ovanför adressen på ditt brev.

 • I din beställning ska du uppge val av abonnemang, ditt fullständiga namn, din bostadsadress, din fastighetsbeteckning och ditt telefonnummer.

Göra en flyttanmälan

Om du flyttar från en fastighet behöver du göra en flyttanmälan för VA och renhållning. Kontakta Partille kundcenter för mer information.

Dela avfallsbehållare med grannen

Är ni två grannar med närbelägna fastigheter kan ni ansökan om gemensam avfallsbehållare, om avfallsmängden kan rymmas i en behållare av den storlek som normalt används i området. Blankett för ansökan av gemensam behållare för hushållsavfall.

Ändra ditt sophämtningsintervall

Om allt matavfall sorteras ut på ett korrekt sätt har du möjlighet att ansöka om förlängt hämtningsintervall för övrigt icke organiskt restavfall. Det innebär att det går längre tid mellan hämtningarna av ditt brännbara hushållsavfall. Blankett för ansökan om förlängt hämtningsintervall.

Ansöka om uppehåll i sophämtning

Uppehåll i sophämtningen kortare tidsperioder än sex månader, medför inget avdrag av avfallsavgiften. Ansökan tillfälligt uppehåll i hämtningen ska göras skriftligen till kommunen minst 14 dagar i förväg. Observera att grundavgiften tas ut enligt avfallstaxan även vid uppehåll i hämtningen som är längre än sex månader. Blankett för ansökan om uppehåll i sophämtning

Ansöka om totalbefrielse från avfallshämtning

Fastighetsägare som själva kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett säkert sätt för människors hälsa och miljön kan ansökan om totalbefrielse från hämtning av avfall. Ansökan utreds och beslutas av bygg- och miljönämnden. Observera att grundavgiften tas ut enligt avfallstaxan även av fastighetsägare med total befrielse från hämtning av avfall. Blankett för ansökan om totalbefrielse från avfallshämtning

När töms soporna?

Om du är osäker på vilken dag som sophämtningen sker där du bor kan du kontakta Partille kundcenter. I samband med helger kan det bli ändrade hämtningsdagar. Information om ändrad sophämtning i samband med helgdagar.

Placera ditt sopkärl rätt

Sopkärlet ska vara placerat med hämtningshandtaget och hjulen vända utåt mot vägen. Det underlättar arbetet för renhållningsarbetarna som inte behöver vrida och vända kärlet när de hämtar soporna.

Vintertid ansvarar även för att lossa eventuella sopor som frusit fast i kärlet och att säkra att ditt kärl kan tömmas. Du är även ansvarig att skotta och halkbekämpa chaufförernas dragväg fram till kärlen, så att kärlen kan dras till och från sopbilen utan hinder i form snö eller snövallar. Om du inte skottat och halkbekämpat dragvägen, registreras det som en avvikelse och din hämtning uteblir. Du har dock möjlighet att beställa en extra tömning som faktureras enligt kommunens avfallstaxa.

Tips för att undvika fastfrusna matavfallspåsar

Hantering av matavfallet

 • Låta blött matavfall rinna av i vasken innan du lägger det i papperspåsen.
 • Lägg lite hushållspapper i botten av påsen för att kapsla in vätskan.
 • Fyll inte påsen över den streckade linjen. En överfull påse är svår att rulla ihop ordentligt. Resultatet blir oftast att matavfallet ramlar ur påsen och i kärlet och fryser fast vid sträng kyla.
 • Slut matavfallspåsen väl.
 • Byt matavfallspåse ofta så minskar du risken för fastfrysning.

Hantering av ditt sopkärl

 • Lägg inte tidning i botten av kärlet under vintern. Vi har märkt att det ökar fastfrysningen.
 • Tvätta facket för matavfall ofta och se till att inga matrester ligger kvar i facket.
 • Lägg ner påsen i kärlet med botten uppåt.
 • Pressa inte ner påsen i matavfallsfacket.
 • Stäng sopkärlets stora lock ordentligt varje gång så inget vatten tränger in i kärlet.
 • Hacka loss påsar som frusit fast, ta gärna en titt innan tömningsdags så slipper du ha kvar några påsar efter tömning.

Anmäl utebliven tömning

Om ditt kärl inte har blivit tömt på anvisad tid går det att använda vår e-tjänst Anmälan av utebliven tömning av avfallskärl. Men avvakta med din anmälan minst ett dygn efter att ordinarie tömning skulle ha utförts.

Nya påsar för matavfall

Du som har ett abonnemang med utsortering av matavfall, kan beställ nya papperspåsar genom att klämma fast en oanvänd papperspåse under locket på ditt sopkärl eller knyta fast en vanlig påse på handtaget. Då levererar Renova en ny bunt papperspåsar vid nästa tömning.

Papperspåsar för matavfall finns även att hämta i Partille kundcenter i Partille kommunhus, Gamla Kronvägen 34 eller på Öjersjö återvinningscentral, Landvettervägen 90.

Verksamheter och flerfamiljsbostäder beställer kostnadsfritt påsar och utrustning genom att kontakta Partille kundcenter.

Inga andra typer av påsar får användas

Denna typ av matavfallspåsarna används i merparten av kommunerna i Sverige som har matavfallsinsamling. Påsarna har valts med stor omsorg för att de bryts ned fullständigt och fungerar problemfritt i rötningsprocessen till biogas och biogödsel. Dessutom är de fukttåliga vid hantering och innehåller ett lim som är godkänt för biologisk nedbrytning. Därför får du inte använda några andra typer av påsar för att sortera ditt matavfall i. Till exempel andra sorters nedbrytbara påsar eller plastpåsar som inte bryts ner.