Problem med fukt och mögel inomhus i bostaden kan bero på flera olika orsaker vilka ofta samverkar. Inträngande fukt i kombination med för låg luftomsättning skapar stora problem i många bostäder.

I våra bostäder finns mikroorganismer såsom mögel, bakterier och kvalster. De är beroende av fukt och näring för att kunna överleva och växa. Fukt kan också ge upphov till olika kemiska emissioner från syntetiska material som till exempel flytspackel och golvmaterial.

Hälsorisker

Fukt och mögelförekomst ger inte alltid besvär. Men det finns anledning att vara extra försiktig om du lider av allergiska besvär, har allergi i släkten eller har känsliga luftvägar och slemhinnor. De vanligaste symptomen är de som drabbar slemhinnorna: snuva, rinnande ögon och en känsla av andnöd och rethosta. Även andra besvär förekommer som till exempel huvudvärk och trötthet.

Barn är känsligare

Den som exponeras för mögel eller kemiska ämnen som avges från byggmaterial kan utveckla överkänslighetsreaktioner, astma eller allergi. Barn är känsligare än vuxna och utvecklar besvär snabbare. Problem bör åtgärdas snarast efter upptäckt, speciellt om man har små barn, oavsett om dessa har astma eller allergibesvär. Läkare bör alltid kontaktas om du har fått eller är rädd att få hälsoproblem på grund av fukt eller mögel.

Hur upptäcks fukt och mögel?

Ofta finns inga synliga tecken på att ett hus är skadat. Fukt- och mögelskadorna märks i de flesta fall först genom en obehaglig lukt i huset. Du som bor i huset kan ha vant dig och känner kanske själv inte någonting. Problemet uppdagas ofta genom att vänner och bekanta påpekar att det luktar.

Vad kan jag göra för att minska risken för fuktskador?

Du kan minska risken för fuktskador och i förlängningen angrepp av mögel och andra mikroorganismer genom att se till att ventilationen fungerar – håll ventilerna öppna och rengör dem ofta. En källare har alltid hög fuktighet beroende på vattentrycket från marken. Man ska aldrig ha täta mattor på källargolv och helst undvika att trä, textilier och pappersprodukter är placerade på källargolvet. I möjligaste mån ska man undvika att förvara produkter som mögelsvamp kan få fäste på i en källare.

Vad gör jag vid en fuktskada?

Äger du din bostad vänder du dig till en konsult som kan hjälpa till med att kartlägga omfattningen och ge goda råd om hur du bör åtgärda skadan. Bor du i en bostads- eller hyresrätt vänder du dig i första hand till styrelsen eller fastighetsägaren.

Om du inte får hjälp

Får du ingen hjälp trots att du kontaktat din fastighetsägare eller bostadsrättsförening, kan du vända dig till miljöenheten. Om enheten då bedömer det som nödvändigt kommer krav på utredning och åtgärder att riktas mot fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen.