PCB är ett miljögift som trots att det är förbjudet sedan länge kan finnas kvar i boende- och närmiljön. Det är viktigt att förhindra ytterligare spridning och sanera kända källor.

Sanering och inventering av PCB

PCB är ett giftigt ämne som förbjöds 1973. Det finns dock fortfarande kvar i till exempel byggnadsmaterial, men det ska saneras enligt förordningen om PCB. Du som är fastighetsägare ansvarar för saneringen av PCB i dina fastigheter.

Så anmäler du sanering

Anmäl till miljöenheten senast tre veckor innan du börjar saneringen av PCB. Du får tillbaka ett beslut med krav på försiktighetsåtgärder som ska följas.

Vad är PCB?

PCB är ett samlingsnamn för polyklorerade bifenyler och är ett av de värsta miljögifterna vi känner till. Det påverkar fortplantningsförmågan, immunförsvaret och nervsystemet hos både djur och människor.

Många PCB:er har haft fördelaktiga tekniska egenskaper och har därför använts i fogmassor, golvmassor, isolerrutor, kondensatorer och bottenfärg för båt. För fogmassor och golvmassor finns krav på sanering eftersom ämnet avsöndras från massorna till luft och mark. Övriga produkter och utrustning som innehåller PCB ska tydligt märkas upp.

Undersökningen ska vara klar

Om du äger en byggnad eller anläggning där fogmassa eller halkskyddad golvmassa kan ha använts vid uppförande eller renovering under åren 1956-1973 ska du ha undersökt om det finns PCB-haltiga fog- och golvmassor i dem och redovisat det till miljöenheten. Har du inte undersökt det måste du kontakta oss omgående.

Tidplan för sanering

Fogmassor och halkskyddad golvmassa som innehåller PCB i en halt över 500 ppm ska avlägsnas snarast, dock senast:

A) den 30 juni 2014, om byggnaden eller anläggningen har uppförts eller renoverats någon gång under åren 1956-1969 och annat inte följer av nedanstående punkter.

B) den 30 juni 2016, om:

  • massan finns i en industribyggnad som har uppförts eller renoverats någon gång under åren 1956-1973,
  • byggnaden eller anläggningen har uppförts eller renoverats någon gång under åren 1970-1973, eller
  • massan har använts inomhus, eller
  • massan har använts i samband med renovering, ombyggnad eller rivning, om massan har använts för att ersätta en PCB-produkt som har avlägsnats efter utgången av 1998.

C) i samband med renovering, ombyggnad eller rivning, om massan har använts för att ersätta en PCB-produkt som har avlägsnats efter utgången av 1998.

Vad gäller fogar och halkskyddade golv med lägre halt PCB (50-500 ppm) ska dessa avlägsnas senast i samband med renovering, ombyggnad eller rivning.

Reglerna gäller inte småhusägare.

Saneringsrapport

När saneringen är utförd ska du skicka en rapport till miljöenheten. Rapporten ska bland annat innehålla uppgifter om mängd sanerad PCB, godkänd transportör och godkänd mottagare inklusive dokument som styrker mottagandet.

Bygg- och rivningsavfall

Bygg- och rivningsavfall som innehåller en PCB-produkt, exempelvis fogmassor och isolerrutor, är klassat som farligt avfall.