Har du köpt, byggt om eller till i ditt hus, förändrat ventilationen eller uppvärmningssystemet? Ligger din bostad i ett område med markradon? Då kan det vara bra att kontrollera om du har radon i din bostad. Mätning av radon ska ske under tiden 1 oktober – 30 april och resultatet förmedlas till kommunen.

Radon är en radioaktiv gas som skadar din hälsa och kan orsaka lungcancer. Den luktar inte, syns inte och har ingen smak. Det enda sättet att upptäcka gasen är genom att mäta. Att göra en radonmätning är både relativt billigt och enkelt och något du som fastighetsägare kan göra själv.

Radongasen finns naturligt i marken och kan även komma från:

 • Otäta fastigheter byggda på radonförande berggrund.
 • Fyllnadsmaterial, som grus och sten, som används vid husbygge.
 • Blåbetong som byggnadsmaterial.
 • Dricksvatten från brunnar borrade i radonförande berggrund. Den största risken med radon i dricksvattnet anses vara risken att radon kommer ut i luften i bostaden. Boende i Partille som har kommunalt vatten behöver inte oroa sig för radon eftersom det vattnet kommer från ytvattentäkter.

Gränsvärden

Radongashalten mäts i becquerel per kubikmeter (Bq/m³) inomhusluft. Riktvärdet för halter i bostadshus är 200 Bq/m³ för hus med bygglov före 1981 och 200 Bq/m³ som gränsvärde för hus med bygglov från och med 1981-01-01.

Var är riskerna störst för markradon?

Kommunen har försökt spåra hus i Partille som skulle kunna ha förhöjda radonhalter. År 1988 gjorde Sveriges Geologiska AB en översiktlig markradonutredning i kommunen. Utredningen visar hur olika markområden i kommunen klassificeras med hänsyn till radonhalten (hög-, normal- eller lågriskområden).

Varför finns det radon i bostäder?

Luften som finns i jorden har alltid hög radonhalt. Eftersom lufttrycket inomhus oftast är lägre än utomhus, sugs radonhaltig jordluft lätt in i huset, särskilt om marken är luftgenomsläpplig och husets grund är otät. Det kan även uppstå problem om byggnadsmaterial som avger radon, så kallad blåbetong, använts.

Vilka är gräns- och riktvärdena?

Högre radonhalt än 200 Bq/m³ i såväl befintliga som nya byggnader anses utgöra olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken och Folkhälsomyndighetens allmänna råd om radon i inomhusluft. Med olägenhet för människors hälsa avses störningar som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfälliga. Läs Strålskyddsmyndighetens råd och rekommendationer.

Dricksvatten anses otjänligt om det innehåller mer än 1 000 Bq/l och tjänligt med anmärkning om det innehåller mer än 100 Bq/l.

Bygg- och miljönämnden i Partille kommun har som målsättning att uppnå både det nationella och det lokala miljökvalitetsmålet om att radonhalten i alla bostäder ska vara lägre än 200 Bq/m³ luft år 2020. Många fastighetsägare i Partille har mätt radon i sina bostäder, men det finns många bostäder kvar att mäta. Antalet fastigheter eller bostäder som har mätts och har en radonhalt som högre än riktvärdet och fortfarande inte åtgärdats är cirka 250 stycken (januari 2017). Bygg- och miljönämnden kommer därför att skärpa kraven framöver både vad gäller åtgärder för att mäta radonhalten och att sänka radonhalten i bostäder.

Hur mäter jag radon i min bostad?

Du mäter radonhalten i din bostad med spårfilm (så kallade radondosor) som placeras i bostaden i 2-3 månader under vinterhalvåret. Mätsäsongen är 1 oktober till 30 april.

Om du bor i hyresrätt eller bostadsrätt kontaktar du din hyresvärd eller bostadsrättsförening för att ta reda på om de mätt radonhalten i fastigheten.

Tänk på att analysen ska utföras av ett ackrediterat mätlaboratorium. För att se vilka företag du kan beställa radonmätningspaket av och som är ackrediterade mätlaboratorier, gå in på swedac.se och sök på radonmätning. Företag som du kan beställa radonmätning av luft inomhus hos är för närvarande:

Övriga företag som för närvarande finns på swedac:s hemsida för ackrediterade radonmätningslaboratorier kan inte skicka mätpaket för radonmätning av inomhusluft eller analysera detta.

Vad är en rådgivande korttidsmätning?

Om du ska köpa eller sälja en fastighet kan det vara viktigt att snabbt få en uppfattning om radonhalten i bostaden. Du kan då göra en "rådgivande korttidsmätning" under minst 14 dygn. För att göra en korttidsmätning kan du vända dig direkt till ett ackrediterat mätlaboratorium som tillhandahåller mättjänsten.

Kan jag få bidrag till radonsanering?

Ja, radonbidrag kan sökas från och med den 1 juli 2018. Det riktar sig till småhusägare i behov av radonsanering. Bidrag får lämnas med 50 procent av en skälig kostnad för åtgärderna, dock högst med 25 000 kronor.

För att kunna söka bidraget måste du själv både äga och stadigvarande bo i det hus där radonsaneringsåtgärderna kommer att genomföras. Bidrag får lämnas om radonhalten i inomhusluften överstiger 200 becquerel och utgör en olägenhet som inte är ringa eller tillfällig.

Ansökan om radonbidrag kan göras hos länsstyrelsen i det län där huset ligger från och med den 1 juli 2018. Den som bor i ett nybyggt hus får ansöka om radonbidrag tidigast två år efter det att huset tagits i bruk.

Om du har för avsikt att ansöka om radonbidrag får du inte påbörja några radonsaneringsåtgärder innan ansökan kommit in till länsstyrelsen.

Läs mer radonbidrag på Boverkets webbplats.

Anvisningar vid hantering av ärenden som gäller radon inomhus

Mättid och uppskattning av årsmedelvärde

Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder ska följas. Bland annat ska mätningen ske under en sammanhängande mätperiod på minst 2 månader under mätsäsongen (1 oktober – 30 april). Analysen ska utföras av ett ackrediterat mätlaboratorium.

Förelägganden om mätning och sanering av radon i bostadshus

 1. Bygg- och miljönämnden ska besluta att förelägga fastighetsägare av en- och två-familjshus som ligger helt eller delvis inom högriskområde för markradon, där radonhalten överstigande riktvärdet 200 Bq/m3 konstaterats, att senast 2 år efter att fastighetsägaren tagit emot beslutet ha gjort sådana åtgärder i bostäderna att radonhalten inte överstiger 200 Bq/m3 som årsmedelvärde och kommit in med mätrapport från den uppföljande radonmätningen. Om fastighetsägaren inte vidtagit åtgärder senast 2 år efter att beslutet har tagits emot ska fastighetsägaren föreläggas med vite att vidta åtgärder inom ytterligare tolv månader.

 2. Bygg- och miljönämnden ska besluta att förelägga fastighetsägare av en- och fler-bostadshus som ligger helt eller delvis inom normalriskområde för markradon, där radonhalten överstigande riktvärdet 200 Bq/m3 konstaterats, att senast 2 år efter att fastighetsägaren tagit emot beslutet ha gjort sådana åtgärder i bostäderna att radonhalten inte överstiger 200 Bq/m3 som årsmedelvärde och kommit in med mätrapport från den uppföljande radonmätningen. Om fastighetsägaren inte vidtagit åtgärder senast 2 år efter att beslutet har tagits emot ska fastighetsägaren föreläggas med vite att vidta åtgärder inom ytterligare tolv månader.

 3. Bygg- och miljönämnden ska besluta att förelägga fastighetsägare av en- och fler-bostadshus som ligger helt eller delvis inom högriskområde eller normalriskområde för markradon att mäta radonhalten inom tolv månader efter att fastighetsägaren tagit emot beslutet om man kan anta att det finns risk för att radongashalten överskrider riktvärdet på grund av ett eller flera av följande kriterier:

  – I hus med liknande förhållanden (t ex byggnadskonstruktion, rad- eller kedjehus och liknande) på samma gata eller i samma område har radonhalter överstigande riktvärdet 200 Bq/m3 uppmätts.

  – Huset är byggt mellan 1929 och 1975 och det finns risk för förekomst av blå lättbetong i husets konstruktion. Om mätning inte utförts inom tolv månader ska fastighetsägaren föreläggas med vite att mäta radonhalten inom ytterligare tolv månader.

 4. Ärenden gällande bostäder som mätts och det konstaterats ha radonhalt under det tidigare riktvärdet 400 Bq/m3, men över 200 Bq/m3, handläggs enligt punkt 1 och 2.

 5. Om det finns särskilda skäl kan beslut fattas att åtgärder för att sänka radonhalten ska vidtas efter fastighetsöverlåtelse. Detta beslut antecknas i fastighetsregistrets inskrivningsdel.