Behöver du några extra kvadratmeter? Då kan en friggebod eller attefallshus vara lösningen. Här kan du se vilka regler som gäller för dessa komplementbyggnader.

Det här gäller för friggebodar

En friggebod kan vara en mindre förrådsbyggnad, ett växthus eller en liten snickarverkstad. Även om du inte behöver söka bygglov för uppförande av friggebod, finns det andra krav i plan- och bygglagen (PBL) som måste vara uppfyllda.

Det är tillåtet att uppföra en eller flera friggebodar utan bygglov i omedelbar närhet av, men inte sammanbyggd med, ett en- eller tvåbostadshus. Den sammanlagda byggnadsarean av alla de bodar som uppförts på tomten får inte vara större än 15 kvadratmeter. Vid beräkningen ska också räknas med bodar som tidigare har byggts bygglovfritt med stöd av friggebodsregeln.

Höjden på friggeboden, från mark till taknock, får inte överstiga 3,0 meter. En friggebod måste placeras minst 4,5 meter från allmän plats (gata, park eller naturområde). Om du vill placera den närmare krävs bygglov.

Läs mer om friggebodar på Boverkets webbplats.

När behövs tillstånd från grannar?

Om du vill bygga din friggebod närmare än 4,5 meter från tomtgränsen krävs medgivande från berörda grannar. Det är lämpligt att medgivandet är skriftligt, även om det inte finns något formellt krav på detta. Om grannen inte ger sitt medgivande måste du göra en ansökan om bygglov.

Ditt ansvar som byggherre

Tänk på att det är alltid du, som byggherre, som är ansvarig för att det du bygger följer de lagar och regler som gäller. Tänk även på att det krävs en anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd till kommunen om du vill installera eldstad, rökkanaler, ventilation, vatten eller avlopp i boden.

Det här gäller för attefallshus

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, utöver friggebod på max 15 kvadratmeter, även bygga ett så kallat attefallshus på max 25 kvadratmeter. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd till kommunen och få ett startbesked. Använd gärna våra checklistor om Attefallshus inför din anmälan.

Ett attefallshus får inredas som självständig bostad. I så fall är den ett komplementbostadshus. Det är också möjligt att använda attefallshuset som komplementbyggnad. Till exempel som garage, förråd, trädgårdsväxthus, gäststuga eller bastu.

Ett attefallshus som ska användas som komplementbostadshus ska uppfylla krav på tillgänglighet och innehålla alla funktioner som ska finnas i en bostad. Till exempel inredning och utrustning för matlagning och personlig hygien och förvaringsutrymme. Boverkets Byggregler (BBR) och konstruktionsregler (EKS) ska följas.

Attefallshuset får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter. Du kan bygga flera attefallshus, men den totala byggnadsarean får inte överstiga 25 kvadratmeter. Ett attefallshus måste placeras minst 4,5 meter från allmän plats (gata, park eller naturområde). Om du vill placera det närmare krävs bygglov.

Läs mer om attefallshus på Boverkets webbplats.

När måste jag ha tillstånd från grannar?

Om du vill bygga ditt attefallshus närmare än 4,5 meter från tomtgränsen krävs medgivande från berörda grannar. Om grannarna inte ger sitt medgivande måste du göra en ansökan om bygglov.

När måste jag söka bygglov?

Attefallshus får uppföras oavsett vad som anges i detaljplanen gällande till exempel hur stor area som får bebyggas på varje tomt.

I detaljplanen kan det vara bestämt att åtgärden kräver bygglov. Bygglov krävs också om åtgärden ska utföras på byggnader eller i bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.

Om du är osäker på vad som gäller i ditt område, kontakta byggenheten via Partille kundcenter.

Vanliga frågor och svar

Vad får jag bygga?

Vad tillåter detaljplanen?

Om det som du tänkt göra kräver ett bygglov, så är nästa steg att läsa igenom detaljplanen som gäller för din fastighet. Är de ändringar du tänkt göra tillåtna eller finns det begränsningar?

Detaljplanen beskriver bland annat hur fastigheten får användas (till exempel till boende, affär, verkstad), hur stort och högt du  får bygga . Kontakta gärna bygglovsenheten via Partille kundcenter för att få veta mer om vad detaljplanen tillåter för din fastighet. Du kan också få detaljplanen skickad till dig genom att kontakta kundcenter.

Ansöka om planbesked

Om du vill göra något som kräver en ny eller ändrad detaljplan kan du ansöka om planbesked. Ändringar kan göras om ändringen är förenlig med detaljplanens syfte, med övriga planbestämmelser och i övrigt inte innebär några olägenheter. Det är kommunen som avgör om det är lämpligt att använda sig av ändring av detaljplan i ett enskilt fall. Kontakta planenheten via Partille kundcenter för mer information.

Vad är kontrollansvarig?

Vid större eller mer avancerade åtgärder ska det finnas en kontrollansvarig person som är certifierad och har en oberoende ställning till den som utför arbetet. Den kontrollansvarige ska ta fram en kontrollplan och följa denna genom hela processen. På Boverkets webbplats kan du söka efter certifierade kontrollansvariga där du bor. Anmäl vem som är kontrollansvarig via Partille kommuns e-tjänst Anmälan av kontrollansvarig.

Vad är ett färdigställandeskydd?

Ett färdigställandeskydd är en försäkring som ska hjälpa byggherren om den entreprenör som anlitas för arbetena går i konkurs eller av annan anledning inte kan färdigställa arbetena. På Boverkets webbplats kan du läsa mer om färdigställandeskydd.

Hur får jag tag på fastighetsinformation?

Bygglovsritningar

Kontakta Partille kundcenter om du vill ta del av gamla bygglovsritningar ur Partille kommuns arkiv eller handlingar i pågående ärenden. Du kan även söka efter bygglovsritningar i kommunens e-arkiv.

Fastighetsinformation

Har du frågor om en fastighets taxeringsvärde, vem som äger den, var tomtgränsen går eller eventuella servitut vänder du dig till Lantmäteriet.

Äger du en fastighet kan du logga in på Lantmäteriets tjänst ”Min fastighet” och få se samlad information om den. Du kan också ställa frågor som gäller flerbostadshus. Lantmäteriet har ett register över alla bostadslägenheter i landet. Det innehåller grundläggande information om bland annat area, antal rum, kökstyp med mera.

Stycka av tomt

Till Lantmäteriet ska du också vända dig om du vill stycka av en tomt. Men kolla först med kommunen vad detaljplanen tillåter.

Hur lång är handläggningstiden?

Handläggningstiden påbörjas först när ett ärende är komplett. Det vill säga att alla nödvändiga uppgifter och handlingar finns i ärendet för att handläggningen ska kunna påbörjas. Du får ett brev med bekräftelse när ditt ärende är komplett. Från det att ärendet är komplett har vi tio veckor på oss att handlägga en ansökan och fyra veckor på oss att handlägga en anmälan. Behövs mer tid för utredning i en bygglovsansökan har vi möjlighet att förlänga med ytterligare tio veckor. När vi tagit beslut i ärendet får du besked från oss.

Vad kostar det?

Kostnaden beror på hur stort bygget är och vilken handläggning ärendet kräver. En handläggningskostnad tas ut både för ansökan och anmälan. Avgift tas ut även vid avslag av ansökan eller anmälan, samt för ansökan och anmälan som återtas. Det kan även tillkomma kostnader för beställning av kartmaterial, husutsättning och lägeskontroll. Ibland tillkommer även planavgift. I Partille kommuns bygglovstaxa och taxa för planavgifter samt kart- och mätverksamhet kan du läsa mer om hur vi beräknar våra kostnader.

Vad händer om jag bygger utan tillstånd?

Om du påbörjar en åtgärd som är lov- eller anmälningspliktig utan att ha fått ett startbesked kan du tvingas betala en sanktionsavgift. Du riskerar även att behöva återställa det olovligt byggda eller rivna. Om du tar det som lovet eller anmälan avser i bruk innan du har fått ett slutbesked, kan du också tvingas betala en sanktionsavgift.