När du behöver bygg-, rivnings- och marklov inleds en process i flera steg. Här får du koll hur det går till.

Behöver jag söka lov?

Om du vill bygga ett hus eller göra vissa andra större förändringar av en fastighet, måste du ansöka om bygglov, rivningslov eller marklov hos oss på kommunen. Detta krävs oavsett om det finns en detaljplan eller inte för området. Läs mer om vad som kräver lov eller anmälan. Titta gärna även i Boverkets broschyr Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan.

Vilka handlingar behövs?

För att bygg- och miljönämnden ska kunna avgöra ett ärende krävs ett tydligt och komplett ritningsunderlag. I våra exempelritningar kan du se ett konkret exempel på hur ritningarna bör se ut. Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus.

Handläggningen kan påbörjas först när ansökan är komplett. När din ansökan bedömts vara det, skickar vi en bekräftelse till dig. Kontakta byggenheten via Partille kundcenter om du har frågor om din ansökan.

Kan jag få ett förhandsbesked?

Förhandsbesked berör vanligtvis ny bebyggelse utanför detaljplanelagt område eftersom det då inte finns någon information om huruvida platsen är lämplig att bebygga. I förhandsbeskedet anges de villkor som ska uppfyllas för att du ska få bygglov. Det är ett formellt beslut som tas av bygg- och miljönämnden. Syftet är att du som sökande ska kunna få ett första besked för att kunna fortsätta din planering av bygget. I förhandsbeskedet görs en lokaliseringsprövning. Det vill säga en bedömning om det är lämpligt att bygga på den aktuella platsen. Frågor om den yttre utformningen prövas också. Ett tillstånd (beslut om positivt förhandsbesked) är tidsbegränsat. Det innebär att du måste lämna in en bygglovsansökan inom två år från det att beslutet fattats. Därefter upphör tillståndet att gälla. Observera att åtgärden inte får påbörjas innan bygglov och startbesked har lämnats.

Hur lång tid tar det att få bygglov?

Från det att din ansökan bedömts vara komplett har vi tio veckor på oss för att handlägga ditt ärende. Behövs mer tid för utredning kan vi förlänga handläggningstiden med ytterligare tio veckor. När vi beslutat om lov får du besked från oss. För anmälningsärenden har vi fyra veckor på oss att handlägga ditt ärende från det att ärendet bedömts vara komplett.

Ett beslut om bygglov upphör att gälla om byggnationen inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från det att beslutet vann laga kraft. För anmälningspliktiga åtgärder upphör ett startbesked att gälla efter två år.

Ändrade regler om när beslut om bygglov får verkställas

Den 1 juli 2018 infördes nya regler i plan- och bygglagen (PBL) om när beslut om bygglov, rivningslov och marklov får verkställas. Lagändringen innebär att beslut om lov får verkställas först fyra veckor efter att de kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Tidigare har beslut om lov kunnat verkställas omedelbart. Syftet med lagändringen i PBL är att skapa möjlighet att överklaga ett beslut om lov innan det får verkställas. Läs mer här.

Kan jag överklaga ett beslut?

Ja, det kan du göra. När du får beslutet från oss får du också information om hur och inom vilken tid du kan överklaga.

När vinner ett beslut laga kraft?

Om det finns personer som haft invändningar mot bygglovet blir de också delgivna beslutet. Kommunen måste också kungöra beslutet i Post- och Inrikes Tidningar. Personer som ska delges kan överklaga beslutet inom tre veckor från delgivningen. De personer som inte delges kan överklaga beslutet inom fyra veckor från kungörelsen i Post- och Inrikes Tidningar. Att ett beslut vinner laga kraft innebär att beslutet inte längre kan överklagas.

Vad händer om ett beslut överklagas?

Om du anser att ett fattat beslut är felaktigt kan du överklaga det. En överklagan lämnas till bygg- och miljönämnden som prövar om överklagan har inkommit i rätt tid, det vill säga innan beslutet har vunnit laga kraft. Om överklagan inkommit i rätt tid, överlämnar vi detta tillsammans med handlingarna i ärendet till länsstyrelsens rättsenhet.

Vad är ett tekniskt samråd?

Under ett tekniskt samråd diskuterar vi bland annat byggets planering och organisation, ditt förslag till kontrollplan och tekniska handlingar som du har lämnat in. Det tekniska samrådet kan hållas i kommunhuset eller på fastigheten som berörs av bygglovet. Information om du behöver ett tekniskt samråd finns i ditt bygglovsbeslut. Boka tekniskt samråd via vår e-tjänst.

När får jag börja bygga?

Om vi efter det tekniska samrådet bedömer att lagkraven är uppfyllda får du normalt sett ett startbesked. I startbeskedet fastställs kontrollplanen för bygget och vi anger även vad du behöver göra för att få ett slutbesked i ärendet. Startbeskedet innebär att du får påbörja ditt bygge. Det är viktigt att du inte påbörjar arbetet innan du fått startbeskedet. Om du ändå gör det får du betala en sanktionsavgift.

Kontrollerar kommunen mitt bygge?

När ditt bygge har varit igång en tid ska byggenheten, enligt plan- och bygglagen (PBL), besöka byggarbetsplatsen (arbetsplatsbesök). Detta ska normalt sett göras minst en gång under byggtiden. Hur många besök och när dessa besök ska utföras, bestäms vid det tekniska samrådet. Vid besöket tittar vi bland annat på att kontrollplanen följs. Vid enklare byggen behövs inget arbetsplatsbesök.

Vad innebär slutsamråd?

När ditt bygge börjar bli klart ska du meddela oss det så att vi kan ha ett slutsamråd på byggarbetsplatsen. Detta möte ligger till grund för att du ska få ditt slutbesked. På slutsamrådet medverkar byggherre, representant från byggenheten, kontrollansvarig och övriga som kommunen bedömer ska vara med. På mötet går vi bland annat igenom att kontrollplanen och bygglovet har följts.

Är allt klart nu?

När du visat att alla krav för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet och eventuella kompletterande villkor är uppfyllda och vi inte har skäl att ingripa   så avslutar vi ärendet och du får ett slutbesked. Då får du ta din byggnad i bruk och börja använda den. Du får inte flytta in före du fått slutbeskedet. Om du ändå gör det får du betala en sanktionsavgift.

Vad händer om det finns brister?

Om det finns brister som inte är försumbara som behöver åtgärdas eller kontrolleras senare, kan eventuellt ett så kallat interimistiskt slutbesked meddelas. I det beslutet beskriver vi i vilken omfattning du får använda byggnaden. När bristerna har åtgärdats utfärdar vi ett slutbesked.

Vanliga frågor och svar

Vad får jag bygga?

Vad tillåter detaljplanen?

Om det som du tänkt göra kräver ett bygglov, så är nästa steg att läsa igenom detaljplanen som gäller för din fastighet. Är de ändringar du tänkt göra tillåtna eller finns det begränsningar?

Detaljplanen beskriver bland annat hur fastigheten får användas (till exempel till boende, affär, verkstad), hur stort och högt du  får bygga . Kontakta gärna bygglovsenheten via Partille kundcenter för att få veta mer om vad detaljplanen tillåter för din fastighet. Du kan också få detaljplanen skickad till dig genom att kontakta kundcenter.

Ansöka om planbesked

Om du vill göra något som kräver en ny eller ändrad detaljplan kan du ansöka om planbesked. Ändringar kan göras om ändringen är förenlig med detaljplanens syfte, med övriga planbestämmelser och i övrigt inte innebär några olägenheter. Det är kommunen som avgör om det är lämpligt att använda sig av ändring av detaljplan i ett enskilt fall. Kontakta planenheten via Partille kundcenter för mer information.

Vad är kontrollansvarig?

Vid större eller mer avancerade åtgärder ska det finnas en kontrollansvarig person som är certifierad och har en oberoende ställning till den som utför arbetet. Den kontrollansvarige ska ta fram en kontrollplan och följa denna genom hela processen. På Boverkets webbplats kan du söka efter certifierade kontrollansvariga där du bor. Anmäl vem som är kontrollansvarig via Partille kommuns e-tjänst Anmälan av kontrollansvarig.

Vad är ett färdigställandeskydd?

Ett färdigställandeskydd är en försäkring som ska hjälpa byggherren om den entreprenör som anlitas för arbetena går i konkurs eller av annan anledning inte kan färdigställa arbetena. På Boverkets webbplats kan du läsa mer om färdigställandeskydd.

Hur får jag tag på fastighetsinformation?

Bygglovsritningar

Kontakta Partille kundcenter om du vill ta del av gamla bygglovsritningar ur Partille kommuns arkiv eller handlingar i pågående ärenden. Du kan även söka efter bygglovsritningar i kommunens e-arkiv.

Fastighetsinformation

Har du frågor om en fastighets taxeringsvärde, vem som äger den, var tomtgränsen går eller eventuella servitut vänder du dig till Lantmäteriet.

Äger du en fastighet kan du logga in på Lantmäteriets tjänst ”Min fastighet” och få se samlad information om den. Du kan också ställa frågor som gäller flerbostadshus. Lantmäteriet har ett register över alla bostadslägenheter i landet. Det innehåller grundläggande information om bland annat area, antal rum, kökstyp med mera.

Stycka av tomt

Till Lantmäteriet ska du också vända dig om du vill stycka av en tomt. Men kolla först med kommunen vad detaljplanen tillåter.

Hur lång är handläggningstiden?

Handläggningstiden påbörjas först när ett ärende är komplett. Det vill säga att alla nödvändiga uppgifter och handlingar finns i ärendet för att handläggningen ska kunna påbörjas. Du får ett brev med bekräftelse när ditt ärende är komplett. Från det att ärendet är komplett har vi tio veckor på oss att handlägga en ansökan och fyra veckor på oss att handlägga en anmälan. Behövs mer tid för utredning i en bygglovsansökan har vi möjlighet att förlänga med ytterligare tio veckor. När vi tagit beslut i ärendet får du besked från oss.

Vad kostar det?

Kostnaden beror på hur stort bygget är och vilken handläggning ärendet kräver. En handläggningskostnad tas ut både för ansökan och anmälan. Avgift tas ut även vid avslag av ansökan eller anmälan, samt för ansökan och anmälan som återtas. Det kan även tillkomma kostnader för beställning av kartmaterial, husutsättning och lägeskontroll. Ibland tillkommer även planavgift. I Partille kommuns bygglovstaxa och taxa för planavgifter samt kart- och mätverksamhet kan du läsa mer om hur vi beräknar våra kostnader.

Vad händer om jag bygger utan tillstånd?

Om du påbörjar en åtgärd som är lov- eller anmälningspliktig utan att ha fått ett startbesked kan du tvingas betala en sanktionsavgift. Du riskerar även att behöva återställa det olovligt byggda eller rivna. Om du tar det som lovet eller anmälan avser i bruk innan du har fått ett slutbesked, kan du också tvingas betala en sanktionsavgift.