Använd denna checklista när du ska söka startbesked för installation eller väsentlig ändring av vatten och avlopp. Checklistan hjälper dig att göra en komplett ansökan med alla nödvändiga handlingar. Tänk på att du måste ha fått ett skriftligt startbesked från kommunen innan du får påbörja arbetena.

Nödvändiga handlingar

När du vill ha ett startbesked för installation eller väsentlig ändring av vatten och avlopp behöver du skicka in följande handlingar:
 

Skriva ut checklistan

Längst ner på sidan finns en knapp som ger dig möjlighet att skriva ut checklistan.

Anmälan ej bygglovspliktig åtgärd

Använd kommunens e-tjänst för anmälan av ej bygglovspliktig åtgärd. Det går även att göra anmälan via blankett. Den finns på e-tjänstens sida.

Planritning i skala 1:100

Redovisa både befintligt och nytt VA på ritningen. Kontrollera att den är skalenlig, att skalan finns angiven, att skalstock finns med på ritningen, samt att datum och fastighetsbeteckning finns med. Ritningen ska vara i A3-format.

Sektionsritning i skala 1:100

Rumshöjden ska anges. Redovisa både befintligt och nytt på ritningen. Kontrollera att den är skalenlig, att skalan finns angiven och att skalstock finns med på ritningen. Den ska vara i A3-format.

VA-ritning eller teknisk beskrivning

Redovisa var du har tänkt att koppla på rören samt hur du har tänkt att dra rören. Ritningen ska vara i A3-format. Vid mindre ändringar görs istället en teknisk beskrivning.

Anmälan om kontrollansvarig & kontrollplan

Vid större installationer eller ändringar behöver du anmäla en kontrollansvarig. På Boverkets webbplats kan du söka efter certifierade kontrollansvariga enligt gällande PBL. Anmälan av kontrollansvarig gör du enklast via kommunens e-tjänst. Det går även att göra anmälan via blankett. Den finns på e-tjänstens sida. Vid större installationer eller ändringar behöver du även lämna in en kontrollplan. Den ska tas fram av anmäld kontrollansvarig.

Fler handlingar kan behövas

Ibland kan fler handlingar behövas för att vi ska kunna ta ett beslut i ärendet. Om vi behöver fler handlingar så kontaktar vi dig efter att du lämnat in din ansökan.