Använd denna checklista när du ska söka bygglov för tillbyggnad av en- och tvåbostadshus och andra typer av byggnader. Checklistan hjälper dig att göra en komplett ansökan med alla nödvändiga handlingar. Tänk på att du måste ha fått ett skriftligt bygglov och startbesked från kommunen innan du får påbörja arbetet.

Nödvändiga handlingar

När du vill ha ett bygglov för tillbyggnad av en- och tvåbostadshus behöver du skicka in följande handlingar:


 

Fasadritning i skala 1:100

Skriva ut checklistan

Längst ner på sidan finns en knapp som ger dig möjlighet att skriva ut checklistan.

Tydligt och komplett ritningsunderlag

För att bygg- och miljönämnden ska kunna avgöra ett ärende krävs ett tydligt och komplett ritningsunderlag. I våra exempelritningar kan du se ett konkret exempel på hur ritningarna bör se ut. Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus.

Ansökan om bygglov

Använd kommunens e-tjänst för ansökan om bygglov. Det går även att göra ansökan via blankett. Den finns på e-tjänstens sida.

Situationsplan i skala 1:400

 • Situationsplanen ska baseras på en aktuell enkel nybyggnadskarta som inte är äldre än 2 år. Ritningen ska vara i A3-format. Använd kommunens e-tjänst för att beställa en enkel nybyggnadskarta.
 • Rita in tillbyggnaden i skala 1:400 och skraffera tillbyggnaden. 
 • Ange tillbyggnadens yttermått. 
 • Ange vinkelräta mått från fastighetsgräns till tillbyggnaden. 
 • Ange höjd på färdigt golv i tillbyggnaden.

Planritning i skala 1:100

 • Måttsätt byggnaden, både tillbyggnaden och befintlig del.
 • Tillbyggnadens placering ska fastställas med mått i förhållande till befintlig byggnad.
 • Det ska tydligt framgå vad som är befintligt och vad som är nytt.
 • Redovisa samtliga våningsplan.
 • Redovisa rumsindelning, rummens funktioner, samt hur rummen kan möbleras.
 • Redovisa tillgängligheten i eventuellt nytt badrum och ange dörrmått (passage- och karmyttermått).
 • Markera var sektioner är tagna. 
 • Kontrollera att ritningen är skalenlig, att skalan finns angiven och att skalstock finns med på ritningen. Datum och fastighetsbeteckning ska också finnas med på ritningen. Ritningen ska vara i A3-format.

Fasadritning i skala 1:100

 • Det ska tydligt framgå vad som är befintligt och vad som är nytt på ritningen.
 • Redovisa samtliga fasader och ange byggnadshöjd.
 • Ange väderstreck.
 • Rita in befintliga och nya marknivålinjer ända till fastighetsgräns, på samtliga fasader.
 • Redovisa tak- och fasadmaterial, om du tänkt bygga exempelvis med stående panel så ska det synas på ritningen.
 • Kontrollera att ritningen är skalenlig, att skalan finns angiven och att skalstock finns med på ritningen som ska vara i A3-format.

Sektionsritning i skala 1:100

 • Redovisa sektioner för både tillbyggnaden och den befintliga byggnaden.
 • Ange rumshöjd och taklutning.
 • Kontrollera att ritningen är skalenlig, att skalan finns angiven och att skalstock finns med på ritningen. Den ska vara i A3-format.

Anmälan om kontrollansvarig & kontrollplan

Vid mer avancerade tillbyggnader kan du behöva anmäla en kontrollansvarig. På Boverkets webbplats kan du söka efter certifierade kontrollansvariga enligt gällande PBL. Anmälan av kontrollansvarig gör du enklast via kommunens e-tjänst. Det går även att göra anmälan via blankett. Den finns på e-tjänstens sida.

Fler handlingar kan behövas

Ibland kan fler handlingar behövas för att vi ska kunna ta ett beslut i ärendet. Om vi behöver fler handlingar så kontaktar vi dig efter att du lämnat in din ansökan.