Använd denna checklista när du ska utföra markarbete och måste söka marklov. Checklistan hjälper dig att göra en komplett ansökan med alla nödvändiga handlingar. Tänk på att du måste ha fått ett skriftligt startbesked från kommunen innan du får påbörja arbetet.

Inom ett område med detaljplan behöver du marklov om du vill ändra markens höjdläge avsevärt. Du kan även behöva marklov för att fälla träd eller plantera skog i ett område med detaljplan. Ibland behöver du också marklov inom områden med områdesbestämmelser.

Nödvändiga handlingar

När du vill söka lov att utföra markarbete behöver du skicka in följande handlingar:

Ansökan om bygglov

  

Skriva ut checklistan

Längst ner på sidan finns en knapp som ger dig möjlighet att skriva ut checklistan.

Ansökan om bygglov

Använd kommunens e-tjänst för ansökan om bygglov. Det går även att göra anmälan via blankett. Den finns på e-tjänstens sida.

Situationsplan i skala 1:400

Markera på en tomtkarta var markarbetet ska ske. Rita in eventuella murar, slänter och terrassering. Ange avstånd till tomtgräns. Tomtkarta kan beställas genom Partille kundcenter. E-post: kundcenter@partille.se. Ange fastighetsbeteckning.

Skalenlig marksektionsritning

Redovisa befintliga och blivande marknivåer. Murar, slänter och terrassering ska redovisas. Måttsätt nivåskillnader, eventuella murar och ange avstånd till tomtgräns.

Anmälan om kontrollansvarig & kontrollplan

Vid större markåtgärder kan du behöva anmäla en kontrollansvarig. På Boverkets webbplats kan du söka efter certifierade kontrollansvariga enligt gällande PBL. Anmälan av kontrollansvarig gör du enklast via kommunens e-tjänst. Det går även att göra anmälan via blankett. Den finns på e-tjänstens sida. Vid större markåtgärder behöver du även lämna in en kontrollplan. Den ska tas fram av anmäld kontrollansvarig.

Fler handlingar kan behövas

Ibland kan fler handlingar behövas för att vi ska kunna ta ett beslut i ärendet. Om vi behöver fler handlingar så kontaktar vi dig efter att du lämnat in din ansökan.