Allmänna platser och publika lokaler ska vara tillgängliga för alla. Med enkelt avhjälpta hinder avses hinder i den fysiska miljön som är rimliga att rätta till för att en plats eller lokal ska vara tillgänglig. Det handlar om mindre åtgärder som kan utföras utan större kostnad och tid.

Vad är en publik lokal och allmän plats?

Med publik lokal menas sådan lokal dit allmänheten har tillträde. Det är exempelvis butiker, bibliotek, vårdcentral, terminaler och restauranger. En allmän plats är gator, vägar, torg och andra områden som enligt en detaljplan är avsett för allmänheten.

Vad är ett hinder?

En bedömning om ett hinder är enkelt att avhjälpa eller inte avgörs i varje enskilt fall. Vid bedömning tas hänsyn till nyttan av åtgärden, byggnadens eller platsens förutsättningar, samt den ekonomiska aspekten.

Bedömning av ett och samma hinder kan variera över tid. Ett hinder som vid en viss tidpunkt inte bedömts som enkelt avhjälpt, kan senare bedömas vara det om förutsättningarna ändras.

Exempel på enkelt avhjälpta hinder kan vara:

 • Mindre nivåskillnader eller trappsteg
 • Höga trösklar
 • Tunga dörrar
 • Avsaknad av ledstänger
 • Olämplig placering eller utformning av dörröppnare
 • Bristande utformning av orienterande skyltning
 • Dålig belysning
 • Dålig ljudmiljö
 • Bristande kontrastmarkering eller varningsmarkering
 • Brist på teleslinga eller annan teknisk lösning i receptioner
 • Brister i utformning och placering av fast inredning

Vem ska avhjälpa ett hinder?

I de flesta fall är det byggnadens ägare som ska avhjälpa ett hinder, men det kan ibland även vara en verksamhetsutövare som hyr en lokal. Bygg- och miljönämnden övervakar att enkla hinder i Partille kommun avhjälps och kan även besluta om sanktioner mot den som inte följer reglerna.

Att anmäla ett enkelt avhjälpt hinder

Har du upptäckt ett hinder i en publik lokal eller på allmän plats i Partille kommun? Då kan du göra en anmälan till Partille kundcenter. I din anmälan behöver du beskriva hindret och ange gatuadress. Bifoga gärna en bild till din anmälan som beskriver problemet. E-post: kundcenter@partille.se