Från den 1 augusti 2018 får du installera solcellspaneler eller solfångare utan bygglov om följande förutsättningar uppfylls.
  • Det får inte stå i gällande detaljplan att installationen kräver bygglov.
  • Installationen ska följa detaljplanen, till exempel totalhöjd.
  • Installationen görs på en byggnad eller i ett område som inte är utpekat som kulturhistoriskt värdefullt eller som riksintresse för totalförsvaret.
  • Solcellspanelerna eller solfångarna placeras utanpå byggnadens befintliga fasad- eller taktäckningsmaterial. (Vid installation av solcellspaneler eller solfångare som ersätter eller är integrerade i fasaden eller taket krävs bygglov.)
  • Solcellspanelerna eller solfångarna följer byggnadens form. De får inte vara vinklade.
  • Byggnadens konstruktion får inte påverkas. Till exempel krävs anmälan och startbesked för förstärkt takkonstruktion.

Fristående solfångare

Fristående solcellspaneler eller solfångare på marken är inte bygglovspliktiga.

Kontakta oss med dina frågor

Uppfyller inte din planerade installation av solcellspaneler eller solfångare ovan nämnda krav? Kontakta kommunens byggenhet via Partille kundcenter för att få en bedömning om din planerade installation är en sådan väsentlig ändring som kräver bygglov och startbesked.

Checklistor inför anmälan eller bygglov

Om du behöver söka ett bygglov eller göra en anmälan för din installation, kan du läsa mer i följande checklistor om vilka handlingar din ansökan eller anmälan behöver innehålla. Innan du påbörjar installationen måste du ha fått ett startbesked från byggnadsnämnden.

Kostnadsfri energirådgivning

Kontakta gärna Konsument Göteborgs energirådgivning för att få råd och tips när du vill installera solcellspaneler eller solfångare. Genom ett samarbete har du som boende i Partille kommun tillgång till kostnadsfri energi- och klimatrådgivning.