En kamin, öppen spis eller annan eldstad kan vara både mysig och praktisk. Här får du veta vad du behöver tänka på om du planerar att installera en eldstad i ditt hem.

Innan du installerar en eldstad eller gör en väsentlig ändring av befintlig installation, till exempel installation av spiskassett i befintlig öppen spis, behöver du göra en anmälan till kommunen via vår e-tjänst

Använd gärna vår checklista "Installera eldstad" inför din anmälan.

Med anmälan behöver du skicka med följande handlingar:  

  • Ritning med eldstaden och skorstenen inritade i plan och fasad. Skulle det visa sig att byggnadens utseende förändras påtagligt och byggnadens dessutom ligger inom tätbebyggt område, betraktas ärendet som en exteriör ändring och kräver därmed också bygglov. Då görs en estetisk bedömning vilket kan leda till avslag.

  • Uppgift om typ av skorsten respektive eldstad det handlar om, samt typgodkännandenummer.

  • För din säkerhets skull vill bygglovenheten veta att du tagit del av den information som krävs för att installera en eldstad. Läs vårt informationsblad, skriv under det och skicka med det tillsammans med din anmälan.

Regler för eldstäder

Enligt Boverkets byggregler ska en eldstad vara typgodkänd och skorstenens översta del ska vara minst en meter över takbeläggningen. Om skorstenshöjden vid uppstigningsstället är högre än 1,2 meter måste skorstenen förses med uppstigningsanordning. Skorstenen ska placeras nära nock. Vid installation av skorstenar måste även skydd mot uppkomst av brand beaktas.

Slutbesiktning av skorsten krävs

Skorstenen måste slutbesiktigas av en sakkunnig innan den tas i bruk. Till exempel en skorstensfejarmästare. Godkänt sotarintyg lämnas till plan- och byggavdelningen i samband med anmälan om färdigställande. Intyget krävs för att få ett slutbevis. 

Hur får du ut bäst värmeeffekt?

Placeringen av eldstaden bör göras med hänsyn dels till värmeeffekten och dels till husets yttre form. För bästa värmeeffekt ska eldstaden placeras så centralt som möjligt och om det finns flera plan, på husets bottenvåning. Skorstenen bör placeras längs taknocken. Det finns godkända krökta skorstensmoduler som kan underlätta.

Hur påverkar röken omgivningen?

Innan du installerar en eldstad är det viktigt att tänka över hur eldningen påverkar omgivningen. Röken är inte hälsosam och kan vara besvärande. Det är särskilt känsligt om grannens hus ligger nära och högre än ditt eget, eller om den vanligaste vindriktningen är mot grannens tomt.

Vad händer om grannarna klagar?

Om vedeldningen stör grannarna eller andra närboende så kan bygg- och miljönämnden meddela villkor eller förbud för eldningen. Detta oavsett om anläggningen tidigare godkänts.

Du har ansvar för brandskyddet

Som fastighetsägare har du ansvar för brandskyddet i din fastighet och att utrustning för släckning och för livräddning vid brand eller annan olycka finns nära till hands. Till exempel handeldsläckare och brandfilt. Du ska också vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Brandskyddskontroll och sotning

Sotning och brandskyddskontroller görs för att förhindra bränder. Räddningstjänsten Storgöteborg utför brandskyddskontroll och sotning i Partille på uppdrag av kommunen och hör av sig till dig när det är dags för sotning av din skorsten. Läs mer på sidan Brandskydd & sotning.

Vanliga frågor och svar

Vad får jag bygga?

Vad tillåter detaljplanen?

Om det som du tänkt göra kräver ett bygglov, så är nästa steg att läsa igenom detaljplanen som gäller för din fastighet. Är de ändringar du tänkt göra tillåtna eller finns det begränsningar?

Detaljplanen beskriver bland annat hur fastigheten får användas (till exempel till boende, affär, verkstad), hur stort och högt du  får bygga . Kontakta gärna bygglovsenheten via Partille kundcenter för att få veta mer om vad detaljplanen tillåter för din fastighet. Du kan också få detaljplanen skickad till dig genom att kontakta kundcenter.

Ansöka om planbesked

Om du vill göra något som kräver en ny eller ändrad detaljplan kan du ansöka om planbesked. Ändringar kan göras om ändringen är förenlig med detaljplanens syfte, med övriga planbestämmelser och i övrigt inte innebär några olägenheter. Det är kommunen som avgör om det är lämpligt att använda sig av ändring av detaljplan i ett enskilt fall. Kontakta planenheten via Partille kundcenter för mer information.

Vad är kontrollansvarig?

Vid större eller mer avancerade åtgärder ska det finnas en kontrollansvarig person som är certifierad och har en oberoende ställning till den som utför arbetet. Den kontrollansvarige ska ta fram en kontrollplan och följa denna genom hela processen. På Boverkets webbplats kan du söka efter certifierade kontrollansvariga där du bor. Anmäl vem som är kontrollansvarig via Partille kommuns e-tjänst Anmälan av kontrollansvarig.

Vad är ett färdigställandeskydd?

Ett färdigställandeskydd är en försäkring som ska hjälpa byggherren om den entreprenör som anlitas för arbetena går i konkurs eller av annan anledning inte kan färdigställa arbetena. På Boverkets webbplats kan du läsa mer om färdigställandeskydd.

Hur får jag tag på fastighetsinformation?

Bygglovsritningar

Kontakta Partille kundcenter om du vill ta del av gamla bygglovsritningar ur Partille kommuns arkiv eller handlingar i pågående ärenden. Du kan även söka efter bygglovsritningar i kommunens e-arkiv.

Fastighetsinformation

Har du frågor om en fastighets taxeringsvärde, vem som äger den, var tomtgränsen går eller eventuella servitut vänder du dig till Lantmäteriet.

Äger du en fastighet kan du logga in på Lantmäteriets tjänst ”Min fastighet” och få se samlad information om den. Du kan också ställa frågor som gäller flerbostadshus. Lantmäteriet har ett register över alla bostadslägenheter i landet. Det innehåller grundläggande information om bland annat area, antal rum, kökstyp med mera.

Stycka av tomt

Till Lantmäteriet ska du också vända dig om du vill stycka av en tomt. Men kolla först med kommunen vad detaljplanen tillåter.

Hur lång är handläggningstiden?

Handläggningstiden påbörjas först när ett ärende är komplett. Det vill säga att alla nödvändiga uppgifter och handlingar finns i ärendet för att handläggningen ska kunna påbörjas. Du får ett brev med bekräftelse när ditt ärende är komplett. Från det att ärendet är komplett har vi tio veckor på oss att handlägga en ansökan och fyra veckor på oss att handlägga en anmälan. Behövs mer tid för utredning i en bygglovsansökan har vi möjlighet att förlänga med ytterligare tio veckor. När vi tagit beslut i ärendet får du besked från oss.

Vad kostar det?

Kostnaden beror på hur stort bygget är och vilken handläggning ärendet kräver. En handläggningskostnad tas ut både för ansökan och anmälan. Avgift tas ut även vid avslag av ansökan eller anmälan, samt för ansökan och anmälan som återtas. Det kan även tillkomma kostnader för beställning av kartmaterial, husutsättning och lägeskontroll. Ibland tillkommer även planavgift. I Partille kommuns bygglovstaxa och taxa för planavgifter samt kart- och mätverksamhet kan du läsa mer om hur vi beräknar våra kostnader.

Vad händer om jag bygger utan tillstånd?

Om du påbörjar en åtgärd som är lov- eller anmälningspliktig utan att ha fått ett startbesked kan du tvingas betala en sanktionsavgift. Du riskerar även att behöva återställa det olovligt byggda eller rivna. Om du tar det som lovet eller anmälan avser i bruk innan du har fått ett slutbesked, kan du också tvingas betala en sanktionsavgift.