För att få fram aktuell hushålls- och bostadsstatistik enklare, billigare och med kortare intervaller än med tidigare metoder har riksdagen beslutat att det upprättas ett register över alla bostadslägenheter i Sverige.

För flerbostadshus innehåller registret för varje bostadslägenhet uppgifter om antal rum, kökstyp, bostadsarea, lägenhetskategori och lägenhetsnummer. En lägenhet måste alltid få ett lägenhetsnummer.

Lantmäteriet är registerförare och personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för lägenhetsregistret.

Kommunerna är ansvariga för att ajourhålla registret vid förändringar, exempelvis när nya lägenheter byggs. Kommunen beslutar också om vilka nya lägenhetsnummer som ska gälla. Dessutom fastställer kommunerna nya adresser när det behövs.

Fastighetsägare ska på eget initiativ vända sig till kommunen för att lämna sådana uppgifter som föranleder nyregistrering, ändringar eller kompletteringar i registret.

Fastighetsägarens skyldigheter?

Du som äger en fastighet med en eller flera bostäder är, enligt lagen (2006:378) om lägenhetsregister, skyldig att, på eget initiativ, lämna de uppgifter som behövs för lägenhetsregistret. Med fastighetsägare avses i lagen även tomträttshavare och ägare av byggnad på annans fastighet (så kallad ofri grund).

När du får en underrättelse från kommunen om beslutade lägenhetsnummer, är du som fastighetsägare skyldig att inom en månad informera de boende om numren. Det räcker att dela ut ett enkelt informationsblad i brevlådorna.

Du ska dessutom inom tre månader anslå numren på en väl synlig plats i byggnaden. Inrapportering till lägenhetsregistret Använd vår e-tjänst "Anmälan till lägenhetsregistret" för att skicka in uppgifter vid nybyggnation, eller skicka utdrag från ert fastighetssystem. Använd följande blankett vid borttagning av lägenheter ur registret: Ajourhållning av lägenhetsregistret – Borttagning av lägenheter

Hur får jag veta mer?

På Lantmäteriets sida om Lägenhetsregistret finns ytterligare information. På myndighetens sida finns även information om lägenhetsnummer. Du kan också kontakta kundcenter.