Ibland behövs det en avgränsning i form av en mur, ett staket eller plank. Om det behövs bygglov eller inte beror bland annat på höjden och placeringen.

Regler för murar

Beslutat i Bygg- och miljönämnden 2016-03-14

En mur kan vara en avskärmning, en avgränsning av tomten eller anläggas som stöd för befintliga eller planerade markutfyllnader. Denna variation medför att murar kan påverka tomtens utseende och omgivningar olika mycket. Därför krävs det bygglov för vissa murar medan andra murar får anläggas utan bygglov.  Använd gärna vår checklista "Uppför mur eller plank".

När behövs bygglov?

En mur som någonstans är högre än 0,5 meter ovanför omgivande mark eller avsevärt påverkar fastighetens utseende kräver bygglov.

När behövs inte bygglov?

En mur får uppföras utan bygglov för att skärma av en uteplats på ett en- eller tvåbostadshus under förutsättning att muren är högst 1.8 meter hög, inte längre än 3,6 meter, sitter ihop med bostadshuset och är placerad minst 4,5 meter från den egna tomtgränsen. Om man kommer överens med grannen om att placera denna typ av mur närmre tomtgränsen än 4,5 meter är detta möjligt, detta bör vara skriftligt.

Vad är viktigt att tänka på?

När man ska anlägga sin mur är det viktigt att man tänker på placeringen så att muren inte skapar olägenhet för omgivningen genom exempelvis ökad vattenbelastning på angränsande fastigheter. Muren bör placeras så att den kan byggas och underhållas från den egna fastigheten.

Regler för staket och plank

Beslutat i Bygg- och miljönämnden 2016-03-14

Ett staket är en gränsmarkering som är högst 1,1 meter hög och som har en genomsiktlighet på minst 50 procent. Ett plank är en gränsmarkering eller en avskärmning som har en genomsiktlighet på mindre än 50 procent.

När behövs bygglov?

Staket får alltid uppföras utan bygglov.

Plank kräver alltid bygglov med undantag för ett plank som uppförs för att skärma av en uteplats på ett en- eller tvåbostadshus under förutsättning att planket är högst 1.8 meter högt, inte längre än 3,6 meter, sitter ihop med bostadshuset och är placerat minst 4,5 meter från den egna tomtgränsen. Om man kommer överens med grannen om att placera denna typ av plank närmre tomtgränsen än 4,5 meter är detta möjligt, detta bör vara skriftligt.

Vad är viktigt att tänka på?

En rekommendation är att staketet placeras så att det kan byggas och underhållas från den egna fastigheten. Ett trådstängsel av genomsiktligt stålnät får alltid uppföras utan bygglov.

Vanliga frågor och svar

Vad får jag bygga?

Vad tillåter detaljplanen?

Om det som du tänkt göra kräver ett bygglov, så är nästa steg att läsa igenom detaljplanen som gäller för din fastighet. Är de ändringar du tänkt göra tillåtna eller finns det begränsningar?

Detaljplanen beskriver bland annat hur fastigheten får användas (till exempel till boende, affär, verkstad), hur stort och högt du  får bygga . Kontakta gärna bygglovsenheten via Partille kundcenter för att få veta mer om vad detaljplanen tillåter för din fastighet. Du kan också få detaljplanen skickad till dig genom att kontakta kundcenter.

Ansöka om planbesked

Om du vill göra något som kräver en ny eller ändrad detaljplan kan du ansöka om planbesked. Ändringar kan göras om ändringen är förenlig med detaljplanens syfte, med övriga planbestämmelser och i övrigt inte innebär några olägenheter. Det är kommunen som avgör om det är lämpligt att använda sig av ändring av detaljplan i ett enskilt fall. Kontakta planenheten via Partille kundcenter för mer information.

Vad är kontrollansvarig?

Vid större eller mer avancerade åtgärder ska det finnas en kontrollansvarig person som är certifierad och har en oberoende ställning till den som utför arbetet. Den kontrollansvarige ska ta fram en kontrollplan och följa denna genom hela processen. På Boverkets webbplats kan du söka efter certifierade kontrollansvariga där du bor. Anmäl vem som är kontrollansvarig via Partille kommuns e-tjänst Anmälan av kontrollansvarig.

Vad är ett färdigställandeskydd?

Ett färdigställandeskydd är en försäkring som ska hjälpa byggherren om den entreprenör som anlitas för arbetena går i konkurs eller av annan anledning inte kan färdigställa arbetena. På Boverkets webbplats kan du läsa mer om färdigställandeskydd.

Hur får jag tag på fastighetsinformation?

Bygglovsritningar

Kontakta Partille kundcenter om du vill ta del av gamla bygglovsritningar ur Partille kommuns arkiv eller handlingar i pågående ärenden. Du kan även söka efter bygglovsritningar i kommunens e-arkiv.

Fastighetsinformation

Har du frågor om en fastighets taxeringsvärde, vem som äger den, var tomtgränsen går eller eventuella servitut vänder du dig till Lantmäteriet.

Äger du en fastighet kan du logga in på Lantmäteriets tjänst ”Min fastighet” och få se samlad information om den. Du kan också ställa frågor som gäller flerbostadshus. Lantmäteriet har ett register över alla bostadslägenheter i landet. Det innehåller grundläggande information om bland annat area, antal rum, kökstyp med mera.

Stycka av tomt

Till Lantmäteriet ska du också vända dig om du vill stycka av en tomt. Men kolla först med kommunen vad detaljplanen tillåter.

Hur lång är handläggningstiden?

Handläggningstiden påbörjas först när ett ärende är komplett. Det vill säga att alla nödvändiga uppgifter och handlingar finns i ärendet för att handläggningen ska kunna påbörjas. Du får ett brev med bekräftelse när ditt ärende är komplett. Från det att ärendet är komplett har vi tio veckor på oss att handlägga en ansökan och fyra veckor på oss att handlägga en anmälan. Behövs mer tid för utredning i en bygglovsansökan har vi möjlighet att förlänga med ytterligare tio veckor. När vi tagit beslut i ärendet får du besked från oss.

Vad kostar det?

Kostnaden beror på hur stort bygget är och vilken handläggning ärendet kräver. En handläggningskostnad tas ut både för ansökan och anmälan. Avgift tas ut även vid avslag av ansökan eller anmälan, samt för ansökan och anmälan som återtas. Det kan även tillkomma kostnader för beställning av kartmaterial, husutsättning och lägeskontroll. Ibland tillkommer även planavgift. I Partille kommuns bygglovstaxa och taxa för planavgifter samt kart- och mätverksamhet kan du läsa mer om hur vi beräknar våra kostnader.

Vad händer om jag bygger utan tillstånd?

Om du påbörjar en åtgärd som är lov- eller anmälningspliktig utan att ha fått ett startbesked kan du tvingas betala en sanktionsavgift. Du riskerar även att behöva återställa det olovligt byggda eller rivna. Om du tar det som lovet eller anmälan avser i bruk innan du har fått ett slutbesked, kan du också tvingas betala en sanktionsavgift.