Att ha djur är förenat med mycket glädje, men också med stort ansvar. Du ansvarar för att dina djur behandlas väl och inte orsakar besvär eller stör dina grannar. För att hålla vissa djur krävs dessutom tillstånd från kommunen eller länsstyrelsen.

Länsstyrelsen tar över vissa djurärenden från polisen

Från den 1 juni 2018 ansvarar länsstyrelserna för flera av de djurärenden som polisen tidigare skött. Syftet med förändringen är att renodla polisens arbete.

Förändringen innebär att länsstyrelserna tar över den praktiska delen när djur omhändertas och fattar beslut utifrån lagen om tillsyn av katter och hundar. Till exempel hämtning, försäljning och eventuell avlivning av djur.

I alla djurärenden där du upplever dig ha blivit utsatt för ett brott är det fortfarande polisen som du ska kontakta. Även djurärenden utanför kontorstid hanteras av polisen. Det gäller också ärenden om bortsprungna hundar och katter som betraktas som hittegods och därför fortsättningsvis hanteras av polisen.

Tillstånd för djurhållning

Det krävs tillstånd för privatpersoner att hålla djur som inte är sällskapsdjur inom detaljplanelagt område i Partille kommun. Till exempel får, gris, häst, höns, tupp och orm. Innan du skaffar något av dessa djur måste du först kontakta samhällsbyggnadskontorets miljöenheten och ansöka om tillstånd. Läs gärna även mer i kommunens lokala hälsoskyddsföreskrifter där står följande att läsa om djurhållning:

4 §

Inom område med detaljplan krävs tillstånd från bygg- och miljönämnden för att hålla

 • nötkreatur, häst, get, får eller svin
 • pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur (tillstånd krävs inte för hållande av 6 hönor eller färre) 
 • orm

Djurhållning i verksamheter som är yrkesmässig eller i större omfattning kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Mer om djurskydd och tillstånd för djur och djurhållning kan du läsa på myndighetens webbplats.

Reglerna för djurhållning och djurskydd utgår från lagarna i Djurskyddsförordningen (1988:539) och i Djurskyddslagen (1988:534) .

Djur som far illa

Djurplågeri är ett brott som ska polisanmälas och som kan leda till böter eller fängelsestraff. Om du till exempel ser en granne sparka sin hund eller plågar sitt djur på annat sätt ska du anmäla det till polisen. Läs mer om djurrelaterade brott på Polisens webbplats. 

Länsstyrelsen har ansvar för djurtillsyn enligt djurskyddslagen. Lagen gäller för djur i fångenskap det vill säga alla husdjur, sällskapsdjur, djur i lantbruket eller djuruppfödningar samt försöksdjur. Länsstyrelsen utför anmälda och oanmälda kontroller runt om i länet för att se till att djuren har det så bra som möjligt. Du kan anmäla misstänkt dålig skötsel och vanvård av djur inom lantbruket eller hos privatpersoner på Länsstyrelsens webbplats.

Djur som stör

Djur kan ibland störa oss människor. Till exempel kan utekatter gå in på granntomterna och bajsa i sandlådor eller rabatter och hundar som lämnas ensamma kan stå och skälla. Om det rör sig om din grannes djur, prata i första hand med henne eller honom. I många fall är ägaren inte medveten om att du störs.

Enligt miljöbalken 9 Kap. § 11 ska husdjur och andra djur som hålls i fångenskap förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer.

Särskilda regler om hundar

Regler om tillsyn av hundar och katter utgår från lagen om tillsyn över hundar och katter. Partille kommun har också särskilda regler för hundhållning på allmän plats i kommunens allmänna ordningsföreskrifter. Anmälningar som rör dessa lagar och regler ska göras till polisen på telefonnummer 114 14. Polisen tar även emot anmälningar om aggressiva eller lösspringande hundar. Läs mer på polisens webbplats. 

Enligt lagen om tillsyn av hundar och katter 16 § ska hundar hållas under sådan tillsyn att de inte kan springa lösa i marker där det finns vilda djur mellan 1 mars och 20 augusti varje år. På övrig tid ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller att förfölja vilda djur när de inte används för jakt.

I kommunens allmänna ordningsföreskrifter står följande att läsa om hundar (för karthänvisningar - se pdf-dokumentet):

4 §

Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 5-10 §.

Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte ledarhund för synskadad person eller för polishund i tjänst, service- och signalhund för funktionshindrad person och inte heller för hund för vilken polismyndigheten medgivit särskilt undantag.

Hund som anträffas lös utan tillsyn på offentlig plats får omhändertas av polisen. Om upplysning om ägaren eller innehavaren inte kan erhållas får hunden föras till hundstall.

Har ägaren eller innehavaren inte inom tid som anges i annan lagstiftning återhämtat hunden och ersatt kostnaden för dess omhändertagande och vård, ankommer det på polismyndigheten att besluta vilka åtgärder som ska vidtas.

5 §

Under vistelse utomhus på offentlig plats skall hundar hållas under tillsyn.

6 §

Hundar skall hållas kopplade inom följande områden:

 • Begravningsplatserna Partille kyrkogård, Kvastekulla, Partille södra och Jonsereds griftegårdar enligt kartbilaga B.
 • Centrala Partille, avgränsat av Lexbyvägen, Skulltorpsmotet, E20 och Kung Göstas väg samt Björndammens och Furulunds torg enligt kartbilaga C.
 • Torgområdet Vallhamra torg inom område med avgränsning enligt kartbilaga D.

7 §

Hundar får inte vistas på följande områden:

 • Badplatserna Kåsjöbadet och Humlebadet under månaderna maj — september, inom område med avgränsning enligt kartbilaga E och F.
 • Offentliga lekplatser med fasta anordningar.
 • 8 §

Tikar skall under löptid hållas kopplade när de vistas utanför inhägnade områden.

9 §

När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer. Hunden får i stället vara ID-märkt på annat sätt som möjliggör kontakt med ägaren.

10 §

Föroreningar efter hundar skall plockas upp på följande områden:

 • Gång- och cykelbanor, torg och parker som utgör offentlig plats samt andra offentliga platser inom kommundelarna Partille, Sävedalen, Furulund, Jonsered och Öjersjö, enligt kartbilaga K.
 • Badplatserna Kåsjöbadet och Humlebadet med avgränsning enligt kartbilaga E och F.
 • Begravningsplatserna Partille kyrkogård, Kvastekulla, Partille södra och Jonsereds griftegårdar enligt kartbilaga B.

Resa med djur

Om du vill veta vad som gäller vid in- eller utresa ur landet med hund, katt eller andra djur ska du kontakta Jordbruksverket. Läs mer på deras webbplats.

Stöld eller förlust av djur

Stöld eller förlust av husdjur eller tamboskap ska anmälas till polisen. Läs mer på Polisens webbplats.

Upphittade djur

Ett djur som är borttappat räknas som hittegods och faller under hittegodslagen. Det innebär att om du omhändertar ett borttappat djur är du skyldig att anmäla det till polisen. Läs mer på Polisens webbplats.

Kremering av djur

Renova kan hjälpa dig att kremera ditt husdjur. Askan tas tillvara och läggs i den urna som du har valt ut. Du får ett tryggt och medkänsligt bemötande personalen. Har ditt husdjur avlidit på klinik kan veterinären ta hand om kroppen och förmedla den till Renova på det sätt du önskar. Läs mer på Renovas webbplats.