Strandskydd gäller vid insjöar och vattendrag i Partille. Det syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Strandskyddet finns för att vi alla kan njuta av strandområden och att djur och växter kan fortsätta leva i sin miljö.

Hur långt sträcker sig strandskyddet?

Strandskyddszonen utgår från strandkanten och sträcker sig vanligtvis 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet. I vissa fall har länsstyrelsen fattat beslut om att utvidga strandskyddszonen upp till 300 meter.

Kontakta Partille kundcenter om du vill veta hur strandskyddet ser ut där du bor.

Kontaktuppgifter

E-post till Partille kundcenter: kundcenter@partille.se.

Telefonnummer till Partille kundcenter: 031-792 10 00.

Detta gäller i strandskyddszonen

I strandskyddszonen är det förbjudet att:

  • Uppföra nya byggnader och gräva eller på annat sätt förbereda för byggnader.
  • Ändra byggnader som redan finns så att de kan användas till något annat ändamål.
  • Uppföra andra anläggningar eller anordningar som försämrar tillgängligheten enligt allemansrätten eller försämrar livsvillkoren för växter och djur.
  • Utföra andra åtgärder som kan skada växter och djur.

Skäl för strandskyddsdispens

Om du ändå vill utföra åtgärder inom ett strandskyddat område, måste du ansöka om dispens från förbudet. För att en dispens ska beviljas måste du visa att det finns särskilda skäl. Som särskilda skäl får du använda något av de sex skäl som anges i miljöbalken 7 kap 18 c § endast om ormådet som dispensen avser:

  1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
  2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
  3.  behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
  4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
  5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller
  6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Länk

Miljöbalken på riksdagen.se.

Ansöka om strandskyddsdispens

Om det finns särskilda skäl för strandskyddsdispens i ett område i Partille i enlighet med de skäl som anges i miljöbalken 7 kap 18 c § kan du ansöka om dispens via kommunen. Använd vår ifyllningsbara pdf-blankett anmälan om strandskyddsdispens.

Den ifyllda och utskrivna blanketten ska skickas tillsammans med situationsplan och översiktskarta till miljöenheten i Partille kommun.

Information om miljöenhetens hantering av personuppgifter finns på blanketten.

Blankett

Anmälan om strandskyddsdispens.

Postadress

Bygg- och miljöförvaltningen, miljöenheten, 433 82 Partille.

Avgift tas ut för handläggning

Partille kommun tar ut en fast handläggningsavgift om 8 timmar i enlighet med fastställd taxa för dispensansökningar. Taxan är beslutad av kommunfullmäktige.

Dokument

Taxa för kommunens arbete enligt bland annat miljöbalken.

Kan överprövas av länsstyrelsen

När kommunen prövat och fattat beslut om strandskyddsdispens skickas beslutet till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Länsstyrelsen kan då besluta om att överpröva beslutet inom tre veckor.