Ändringen omfattar bostadsfastigheten Kåhög 11:44. Syftet med ändringen är att möjliggöra uppförande av ett garage inom fastighetens södra del.

Syfte och innehåll

Planområdet angränsar till Tulteredsvägen och utgörs av bostadsfastigheten Kåhög 11 :44 som är privatägd. En del av fastigheten tillhörde tidigare den kommunägda fastigheten Kåhög 11 :120 som är planlagd som allmän plats natur/park. Kommunen godkände att fastighetsregleringen utfördes trots att den inte hade stöd i gällande detaljplan. Det innebär att en del av den privatägda fastigheten Kåhög 11 :44 är planlagd som allmän plats. Inom fastigheten finns en friliggande villa från 1940-talet samt flera komplementbyggnader.

Ändringen innebär att användningen inom den del av planområdet som utgörs av park/natur inom fastigheten Kåhög 11 :44 ändras till bostadsändamål. Genom planändringen utökas byggnadsarealen för huvudbyggnad från 125 kvm till 150 kvm och från 40 kvm till 50 kvm för komplementbyggnad. Det blir också möjligt att placera huvudbyggnader närmare gräns än vad underliggande stadsplan tillåter. Bestämmelsen om hur nära huvudbyggnad får placeras mot gräns till grannfastighet ändras från 6 meter till 4,5 meter. Samtidigt införs en bestämmelse om högsta nockhöjd 4 meter för komplementbyggnad.

Planförfarande

Ändringen upprättas enligt PBL SFS 2010:900 i dess lydelse efter 1 januari 2015 med begränsat standardförfarande. Ändringen är förenlig med översiktsplanen, ÖP 05, som anger områdets användning till bostäder och service.

Geoteknik

Enligt geotekniskt utlåtande från BohusGeo, daterat 2016-10-17, bedöms planerad byggnation av garage och trappa kunna utföras med tillfredsställande totalstabilitet.

Upplysningar

Om du har frågor om detaljplanen, kontakta Partille kommuns kundcenter, telefon 031-792 10 00 eller e-post: kundcenter@partille.se