Detaljplanen för Bostäder Hultet södra vann laga kraft oktober 2014. Kommunen har byggt ut infrastrukturen i området och kommer att ta ut ersättning för gatukostnaden av berörda fastighetsägare omkring årsskiftet 2017/2018.

Försäljning av tre tomter via tomtkön

Vintern 2017/2018 inleds försäljningen av de tre kommunala självbyggeritomterna som finns i nordöstra delen av detaljplan Hultet Södra intill gång- och cykelvägen utmed Nya Öjersjövägen. Information kommer att gå ut via e-post till dig som står i kommunens tomt- och småhuskö när det närmar sig tid för att anmäla intresse.

Västkuststugan bygger småhus i området

Västkuststugan har förmedlat tjugofyra stycken småhus till anmälda via kommunens tomt- och småhuskön.

Resten av området är i privat ägo med ett flertal fastighetsägare som enligt detaljplanen har möjlighet att stycka till fler fastigheter. Flertalet har redan genomfört möjliga avstyckningar.

Inför debitering av gatukostnader

Partille kommun har anlagt gator och annan allmän platsmark, så som gång- och cykelvägar, belysning och grönområden, i Hultet Södra i Öjersjö. Anläggningsarbetet var klart senhösten 2016 och nu, drygt ett år senare, är det dags för kommunen att ta ut ersättning för gatukostnaden från berörda fastighetsägare.

Fördelningen av gatukostnaden består av en grundavgift som beräknas utifrån registrerad fastighetstyp vid tidpunkten för detaljplanens antagande (permanent bostad, fritidsbostad, obebyggd eller nytillkommande fastighet på avstyckad tomt) och en rörlig avgift som beräknas utifrån fastighetens storlek (tomtareal i kvadratmeter). I gatukostnadsutredningen för Hultet Södra finns exempel på beräknade gatukostnader för de olika fastighetstyperna baserade på den uppskattade gatukostnaden.

Ett informationsbrev har skickats ut till samtliga berörda fastighetsägare under oktober månad 2017. Fakturering kommer att ske runt årsskiftet 2017/2018. Med fakturan skickas även det beräkningsunderlag som ligger till grund för det fakturabelopp som debiteras varje enskild fastighetsägare.