Detaljplanen för bostäder och handel i Gökegård, Öjersjö 2.3 m.fl. antogs av Partille kommunfullmäktige 2019-01-30, §10. Efter överklaganden till mark- och miljödomstolen, vann beslutet laga kraft 2020-02-17.

Planförslaget omfattar cirka 42 hektar mark mellan Kåsjön och Nya Öjersjövägen i Partille.

Syfte och innehåll

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av cirka 500 bostäder uppdelade på flera mindre områden och anpassade till natur och topografi. Syftet är även att utveckla ett mindre centrum med plats för bostäder i flerbostadshus, matbutik och andra verksamheter.

Bebyggelsen är tänkt att skapa ett större underlag för service och kollektivtrafik i Öjersjöområdet, men också en större variation av bostäder med olika upplåtelse- och boendeformer. Till exempel bostadsrätter, äganderätter och hyresrätter, friliggande villor, radhus, parhus, kedjehus och flerbostadshus. Centrumet ska fungera som en lokal mötesplats i Öjersjö med egen busshållplats.

Planförslaget tar hänsyn till lokala höga naturvärden, dricksvattentäkten Kåsjön samt fornlämningar som finns inom planområdet så väl som fortsatt tillgänglighet till rekreation. Detaljplanen följer inriktningen i gällande översiktsplan ÖP2035 för Partille kommun.

Detaljplanen upprättas med normalt förfarande enligt Plan- och bygglagen 2010:900 i sin lydelse före 1 januari 2015.

Upplysningar

Kontakta Partille Kundcenter med frågor om detaljplanen.
E-post: kundcenter@partille.se Telefon: 031-792 10 00.