Detaljplanen för upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser för Skulltorp 1:374 antogs av kommunfullmäktige den 30 januari 2019. Förslaget ställdes ut för samråd digitalt i slutet av 2018. Syftet med planförslaget är att göra det möjligt att dela fastigheten Skulltorp 1:374. Därigenom möjliggörs byggnation av ett nytt enbostadshus.

Gällande fastighetsindelningsplan kvarteret Sjöborren (akt nr 612) hindrar fastighetsägaren från att stycka av fastigheten.

Partille kommun bedömer att förslaget om upphävande av fastighetsindelningsplan för Skulltorp 1:374 inte medför betydande miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning inte är nödvändig.

Planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan (ÖP). Enligt ÖP Partille 2035 ska bebyggelseområdet innehålla en väl avvägd variation mellan bostäder, arbetsplatser, service, fritid, rekreation, kultur och natur.” Skulltorp står också omnämnt i översiktsplanen som ett område som ska förtätas och förädlas i samklang med natur och rekreationsområden.

Detaljplaneområdet ligger i Skulltorp och detaljplaneförslaget tas fram med så kallat förenklat standardförfarande i enlighet med plan- och bygglagen (PBL).

Antagen av fullmäktige

Detaljplanen för upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser för Skulltorp 1:374 antogs av kommunfullmäktige den 30 januari 2019. Förslaget ställdes ut för samråd från den 22 november till den 6 november 2018. Ta del av planbeskrivningen och samrådsredogörelsen här.

Skicka in synpunkter

Synpunkter ska skickas till Partille kommun senast den 6 december 2018. Antingen via e-post till samhallsbyggnadskontoret@partille.se eller skriftligen i brev till: Partille kommun, Samhällsbyggnadskontoret, 433 82 Partille

Upplysningar

Om du har frågor om förslaget till detaljplan, kontakta Partille kundcenter.

Illustration: Planprocessen

Så funkar planprocessen – steg för steg

1. Planuppdrag

Planarbetet startas när kommunstyrelsen fattat beslut om planuppdrag. Har du som privatperson eller företag en idé kring byggande som kräver att en ny detaljplan upprättas kan du ansöka om planbesked

2. Planprogram

Efter beslut om planuppdrag startar planprocessen. Som ett första steg upprättas i vissa fall ett planprogram som övergripande studerar planområdet och dess sammanhang. Kommunen gör bedömningen om planprogram ska göras. Planprogrammet skickas efter politiskt beslut om programsamråd till berörda sakägare och olika remissinstanser som får möjlighet att yttra sig skriftligt under en begränsad tid. Efter programsamrådet upprättas en programsamrådsredogörelse där kommunen svarar på de synpunkter som kommit in.

3. Samråd

I nästa steg av planprocessen arbetas ett förslag till detaljplan med samrådshandlingar fram. Nödvändiga utredningar görs. Samrådshandlingarna skickas efter politiskt beslut om samråd till berörda sakägare och olika remissinstanser som får möjlighet att yttra sig skriftligt under en begränsad tid. Vid utökat förfarande skall en kungörelse publiceras innan samråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse där kommunen svarar på de synpunkter som kommit in. I standardförfarandet kan kommunen välja att inte upprätta någon samrådsredogörelse utan istället redovisa samrådet senare, i granskningsutlåtandet.

4. Granskning

Synpunkterna som kommit in under samrådet kan leda till ändringar av planförslaget. Granskningshandlingar arbetas nu fram och samrådsredogörelsen blir en del av dessa. Eventuella kompletteringar av utredningar kan göras under granskningsskedet. Granskningshandlingarna ställs ut för granskning efter politiskt beslut och berörda sakägare och remissinstanser får möjlighet för att återigen yttra sig under en begränsad tid. Efter granskningen upprättas ett granskningsutlåtande där kommunen svarar på de synpunkter som kommit in.

5. Antagande

Granskningsutlåtandet blir en del av antagandehandlingen. Mindre justeringar av planförslaget kan göras när antagandehandlingar upprättas. Detaljplanen antas därefter av kommunfullmäktige.

6. Överklagande och laga kraft

Kommunfullmäktiges beslut om att anta en detaljplan kan överklagas till mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Om du har rätt att överklaga beslutet får du beslutet och en så kallad besvärshänvisning skickat till dig. För att få överklaga beslutet ska du senast under granskningen ha lämnat skriftliga synpunkter på planförslaget.

Överklagande

Överklagandet ska ske inom tre veckor från det datum som antagandebeslutet anslagits på kommunens anslagstavla. Mark- och miljödomstolen beslutar om överklagandet avslås eller beviljas.

Laga kraft

Detaljplanen vinner laga kraft om planen inte överklagas eller om överklagandet avslås.