Kommunfullmäktige beslutade den 4 september 2018 om upphävande om tomtindelningsbestämmelserna för Kvarteret Kattugglan med akt nummer 593 för fastigheterna Öjersjö 6:201 och Öjersjö 6:75 enligt förenklat förfarande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-03-12 § 18 om samråd av detaljplan för upphävande av tomtdelningsbestämmelser för Öjersjö 6:201. Samråd har hållits enligt förenklat förfarande. Syftet med detaljplanen är att ge fastigheten möjlighet att dela fastigheten och lägga tillfartsvägen till den nya fastigheten norrut över den egna tomten mot Älgstigen istället för att bygga utfarten mot Lyckotalsvägen i enlighet med nu gällande bestämmelser för tomtindelning.

I ärendet finns samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-0521, upprättat förslag till antagandehandling "Detaljplan för upphävande av fastighetsbestämmelser (akt nummer 593) för Öjersjö 6:201 (förenklat förfarande)" daterad 2018-05-18, samrådsredogörelse daterad 2018-05-17 och kommunstyrelsens beslut 2018-08-04, § 78.

Mer information

Kontakta ansvarig kommunens planavdelning via Partille kundcenter.