Här kan du se vilka program och detaljplaner som kommunen arbetar med och vilket skede de är i.

Information om detaljplanerna får du genom att klicka på respektive plan nedan. Vill du ha ytterligare information är du välkommen att kontakta vårt kundcenterLäs mer om detaljplaneprocessens olika steg här.

Program

Furulunds centrum

Furulunds centrum som har stora möjligheter att utvecklas till ett livskraftigt centrum i Partille. Kommunen har tagit fram ett förslag till planprogram som ger vägledning inför kommande detaljplanering av området i syfte att ge det en mer stadsmässig karaktär med nya bostäder och utökad närservice. Övergripande utgångspunkter är att möjliggöra centrumutveckling och byggnation av cirka 400 bostäder. Läs mer här.

Partille Eco Park

Partille växer till förstad. Omkring 2020 väntas kommunen ha fler än 40 000 invånare. Vi växer i alla kommundelar, inte minst i centrala Sävedalen. Där har kommunen tagit fram ett förslag till planprogram om hur området kan utvecklas. Läs mer här.

Samråd

Detaljplan / Samrådstid

Bostäder vid Göteborgsvägen 111, Ugglum 6:310 / 8 mar - 29 mar 2019

Ändring av Detaljplan för Partille 2:14 med flera Gymnasieområdet (847) samt ändring av Stadsplan skolområde norr om Gamla Kronvägen (256). / 25 okt till 15 nov 2018

Bostäder, kontor och verksamheter mm vid Jonsereds fabriker / 22 sep till 20 okt 2016

Bostäder i Paradiset, Mellby 116:10 m.fl. / 23 jun till 18 aug 2016

Granskning

Detaljplan / Utställning / Granskningstid

Bostäder vid Lyckotalsvägen / 28 feb till 21 mar 2019

Bostäder vid Ulvåsvägen/Gavelåsvägen, Mellby 2:211 / 29 nov 2018 till 20 dec 2018

Antagna planer

Följande planer är antagna av kommunfullmäktige. Efter överklagandetiden vinner planen laga kraft och blir gällande, om ingen överklagan skett inom utsatt tid.

Detaljplan

Bostäder och handel i Gökegård, Öjersjö 2:3 m fl

Upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser för Skulltorp 1:374

Illustration: Planprocessen

Så funkar planprocessen – steg för steg

1. Planuppdrag

Planarbetet startas när kommunstyrelsen fattat beslut om planuppdrag. Har du som privatperson eller företag en idé kring byggande som kräver att en ny detaljplan upprättas kan du ansöka om planbesked

2. Planprogram

Efter beslut om planuppdrag startar planprocessen. Som ett första steg upprättas i vissa fall ett planprogram som övergripande studerar planområdet och dess sammanhang. Kommunen gör bedömningen om planprogram ska göras. Planprogrammet skickas efter politiskt beslut om programsamråd till berörda sakägare och olika remissinstanser som får möjlighet att yttra sig skriftligt under en begränsad tid. Efter programsamrådet upprättas en programsamrådsredogörelse där kommunen svarar på de synpunkter som kommit in.

3. Samråd

I nästa steg av planprocessen arbetas ett förslag till detaljplan med samrådshandlingar fram. Nödvändiga utredningar görs. Samrådshandlingarna skickas efter politiskt beslut om samråd till berörda sakägare och olika remissinstanser som får möjlighet att yttra sig skriftligt under en begränsad tid. Vid utökat förfarande skall en kungörelse publiceras innan samråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse där kommunen svarar på de synpunkter som kommit in. I standardförfarandet kan kommunen välja att inte upprätta någon samrådsredogörelse utan istället redovisa samrådet senare, i granskningsutlåtandet.

4. Granskning

Synpunkterna som kommit in under samrådet kan leda till ändringar av planförslaget. Granskningshandlingar arbetas nu fram och samrådsredogörelsen blir en del av dessa. Eventuella kompletteringar av utredningar kan göras under granskningsskedet. Granskningshandlingarna ställs ut för granskning efter politiskt beslut och berörda sakägare och remissinstanser får möjlighet för att återigen yttra sig under en begränsad tid. Efter granskningen upprättas ett granskningsutlåtande där kommunen svarar på de synpunkter som kommit in.

5. Antagande

Granskningsutlåtandet blir en del av antagandehandlingen. Mindre justeringar av planförslaget kan göras när antagandehandlingar upprättas. Detaljplanen antas därefter av kommunfullmäktige.

6. Överklagande och laga kraft

Kommunfullmäktiges beslut om att anta en detaljplan kan överklagas till mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Om du har rätt att överklaga beslutet får du beslutet och en så kallad besvärshänvisning skickat till dig. För att få överklaga beslutet ska du senast under granskningen ha lämnat skriftliga synpunkter på planförslaget.

Överklagande

Överklagandet ska ske inom tre veckor från det datum som antagandebeslutet anslagits på kommunens anslagstavla. Mark- och miljödomstolen beslutar om överklagandet avslås eller beviljas.

Laga kraft

Detaljplanen vinner laga kraft om planen inte överklagas eller om överklagandet avslås.