Partille växer till förstad. Omkring 2020 väntas kommunen ha fler än 40 000 invånare. Vi växer i alla kommundelar, inte minst i centrala Sävedalen. Där har kommunen tagit fram ett förslag till planprogram om hur området kan utvecklas. Förslaget antogs på kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2018.

Områdena längs med Ugglumsleden i Sävedalen har potential att vara en stark lokal mötesplats i Partille. Till exempel färdigställs just nu Vallhamra torg med ett nytt centrum både med bostäder och med moderna affärslokaler. Med fler bostäder i kollektivtrafiknära läge och med bra service och inbjudande grönområden runt knuten kan området fortsätta att utvecklas.

Emellertid förutsätter en sådan utveckling en bättre infrastruktur som tydligare kopplar ihop stråket mellan Vallhamra torg och Göteborgsvägen. Ett möjligt sätt att åstadkomma detta vore att fullfölja Ugglumsleden norrut. Det skulle även kunna avlasta och ge en tryggare och säkrare trafiksituation på de villagator i området som trafiken från Ugglumsleden i dag väljer på sin färd vidare.

– Syftet med detaljplaneprogrammet är att pröva projekt Partille Eco Park, som är samlingsnamnet för utvecklingen av centrala Sävedalen. För att ta ett helhetsgrepp om området innehåller programmet både trafikåtgärder och förslag om utveckling av nya bebyggelse- och rekreationsområden, säger samhällsbyggnadschef Jörgen Hermansson.

Planprogrammets bärande tankar är:

  • En varsam renovering och främjande av naturmiljöerna i Finngösaravinen.
  • Inrättande av en naturparksmiljö innehållande en vägförbindelse flera trafikslag som fullföljer Ugglumsleden och avlastar lokalgatorna i Sävedalen.
  • En ombyggnad av Ugglumsleden som möjliggör en social, aktiv miljö och kompletterande bebyggelse.

Ett fördjupat informationsunderlag

Ett planprogram är ofta ett första steg i kommunens arbete med att ta fram en detaljplan för ett område. Planprogrammet är ett fördjupat informationsunderlag om området som ger vägledning kring hur viktiga frågor ska hanteras för att möjliggöra framtagandet av en detaljplan. Det är också en viljeförklaring. Programmet görs bland annat för att utreda hur befintlig bebyggelse, vägnät, service och grönytor ser ut och ge förslag på vad och var man får bygga och hur mark och vatten ska användas. Övergripande mål och visioner för områdets utveckling kan också anges.

– Programmet presenterar ett helt nytt koncept för Sävedalen och Partille. Vi ser fram emot att få in synpunkter på förslaget från allmänheten och myndigheterna säger Jörgen Hermansson.

Frågan om en vägförbindelse i Finngösa har diskuterats i omgångar sedan 1970-talets mitt. Många undrar varför tidigare beslut att avslå en ny väg genom området nu kan komma att rivas upp?

– Partille växer. Kommunens snabba utvecklingstakt gör att det är nödvändigt att ompröva fattade beslut men också att utveckla tankarna vidare – för att fortsätta kunna erbjuda våra invånare en så bra och hållbar livsmiljö som möjligt. Med detaljplaneprogrammet för Partille Eco Park tittar vi med nutida ögon på hur ett utvecklat Sävedalen med en hållbar trafiklösning kan se ut. Samhällsbyggnad är ofta svårt och i det här fallet är det särskilt tydligt att olika starka intressen ställs mot varandra. Programhandlingens ambition är presentera ett sakligt underlag för politiskt ställningstagande, säger Jörgen Hermansson.

Beslutas av kommunfullmäktige

Förslaget till planprogram för Partille Eco Park ställdes ut för samråd från den 3 juli till den 3 oktober 2017 för att få in synpunkter på förslaget innan detaljplanering. Två samrådsmöten hölls även om planprogrammet.

Under samrådstiden kom cirka 200 synpunkter in till samhällsbyggnadskontoret. Dessa har sammanställts i en samrådsredogörelse.

Förslaget till planprogram antogs på kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars. Inför beslutet har mindre förtydliganden gjorts i planprogrammet utifrån inkomna synpunkter. Inga större ändringar har gjorts som påverkar omfattning eller syfte.

Vägledande för detaljplaneringen

Det är frivilligt för kommunen att upprätta ett detaljplaneprogram. Därmed betraktas det beslutade planprogrammet som ett vägledande, men inte juridiskt bindande dokument, för detaljplaneringen av området.

– Vår utgångspunkt med att ta fram ett planprogram är att visa vilka möjligheter som finns att bygga ihop norra och södra Sävedalen och att tillföra värden för dem som bor där och med genomförbara förslag på trafiklösningar, säger Jörgen Hermansson.

Frågor om planprogrammet

Om du har frågor om förslaget till planprogram för Partille Eco Park kan du vända dig till Partille kundcenter för mer information.