I Partille ska du ha nära till allt – både till staden, naturen, kulturen och till varandra. Kommunens översiktsplan anger huvuddragen för hur vi vill nå dit.

Översiktsplanering innebär att ha hållbara strategier för kommunens utveckling de kommande decennierna. Det handlar om allt det som gör Partille till en bra plats att bo på - nu och i framtiden. Översiktsplaneringen är vägledande för hur den byggda miljön ska utvecklas och hur kommunens mark- och vattenområden bör användas i framtiden.

Partille kommuns översiktsplan

Alla kommuner ha en aktuell översiktsplan (ÖP) som beskriver hur man vill använda kommunens mark- och vattenområden i framtiden, enligt plan- och bygglagen (PBL). Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men vägledande för kommunens planering och för beslut i plan- och byggärenden om hur våra mark- och vattenområden ska användas och om hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.

Gör avvägningar mellan intressen

Översiktsplanen ska också visa hur kommunen tar hänsyn till och gör avvägningar mellan olika intressen. Till exempel innebär efterfrågan på nya bostäder och behovet av mark för företag utmaningar för kommunens samhällsplanering. Samtidigt som det är viktigt att värna naturområden och utveckla dem för rekreation för en växande befolkning.

Det kan även handla om hur den lokala fysiska planeringen ska samordnas med regionala och nationella mål samt hur miljökvalitetsnormer tillgodoses. Planen är därmed också ett underlag för dialog med statliga myndigheter, medborgare och andra berörda.

Beslutas av kommunfullmäktige

Översiktsplanen antas av kommunfullmäktige. Dess aktualitet ska prövas av fullmäktige en gång under varje mandatperiod. Den gällande översiktsplanen för Partille kommun, ÖP Partille 2035, antogs av kommunfullmäktige den 12 december 2017 och anger huvuddragen för Partilles utveckling fram till år 2035. Översiktsplanens samtliga delar och bilagor finns länkade som pdf-dokument på denna sida.

Partille växer genom förtätning

ÖP Partille 2035 tar sin utgångspunkt i kommunens vision om en samtid och en framtid där alla kan leva mitt i det goda livet i Partille. En jämn utvecklingstakt befolkningsmässigt eftersträvas och så väl ekologisk som ekonomisk och social hållbarhet, står i fokus för samhällsplaneringen.

Göteborgsregionens tretton kommuner, däribland Partille, är överens om att utvecklingen av den regionala strukturen ska vara långsiktigt hållbar. För att ge plats åt fler invånare i regionen är förtätning av bebyggelsen nödvändig. Partille kommuns ansvar för det regionala åtagandet beskrivs i översiktsplanen.

I ÖP Partille 2035 planeras befintliga och nya områden i Partille som en blandstad med tydliga, trevliga och trygga mötesplatser av olika karaktär där allt som bidrar till en god livsmiljö finns nära. Den bebyggda marken ska främst öka genom förtätning inom eller intill bebyggda områden där infrastruktur, kollektivtrafik och service redan finns. Kommunen vill även uppnå en god variation av bostäder med olika upplåtelseformer när ny bebyggelse planeras och av företag, handel och service.

Fördjupad översiktsplan

Kommunens översiktsplan kan fördjupas genom tillägg. Det innebär att översiktsplanens strategier och riktlinjer för den långsiktiga fysiska planeringen konkretiseras i ett specifikt område i kommunen. Tillägget kallas fördjupad översiktsplan (FÖP). Det är fortfarande ett övergripande dokument som, precis som översiktsplanen, sätter ramarna för samhällsutvecklingen och är ett underlag för vidare detaljplanering. 

De antagna fördjupade översiktsplaner som finns för områden i Partille kommun är länkade som pdf-dokument på denna sida.

FÖP tas fram för Partille södra centrum

Björnekulla och området vid norra delen av Landvettervägen bedöms kunna vara en naturlig fortsättning på utvecklingen av Partille centrum. Genom att ta fram ett förslag till fördjupad översiktsplan för Södra centrum vill Partille kommun undersöka områdets potential. Läs mer om arbetet med att ta fram förslaget här.