Hur vi bygger framtidens Partille påverkar våra invånares förutsättningar att leva och verka här. Därför har kommunen tagit fram riktlinjer för bostadsförsörjningen i Partille med ökat fokus på social hållbarhet i samhällsplaneringen och vid planeringen av nya bostadsområden i Partille. Riktlinjerna antogs av kommunfullmäktige den 10 december 2019.

Viljeriktning för framtiden

Med riktlinjerna vill kommunen kvalitetssäkra processerna inom samhällsplaneringen och skapa ett levande dokument och en tydligare viljeinriktning för hur vi vill bygga framtidens Partille.

Länk

Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2019 till 2028.

Aktiv markpolitik

För att möjliggöra en långsiktigt hållbar bostadsförsörjning i Partille är de övergripande målen att:

  • Partille kommun ska växa i stabil och jämn takt med 400-500 invånare per år för att möta ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar.
  • Partille kommun strävar mot ett brett utbud av bostäder med blandade upplåtelseformer i olika storlekar i samtliga kommundelar för att attrahera inflyttning och göra det möjligt att bo kvar i samma kommundel i livets olika skeden.
  • Partille kommun möjliggör en stärkt inkludering genom att där det är lämpligt använda sin möjlighet att ställa villkor vid markanvisning.

I kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen beskrivs även verktyg, vid sidan av översikts- och detaljplanering, som bedöms användbara för att utveckla bostadsförsörjningen. Till exempel aktiv markpolitik med utgångspunkt från kommunens markpolicy som innebär att kommunen som markägare kan ställa villkor inför en exploatering, exempelvis att byggaktören ska tillgodose ett bostadsbehov för målgrupper som kommunen har ett ansvar för.

Årlig behovsanalys för bostäder

Behovsanalysen för bostäder är ett kunskapsunderlag för hur behovet av bostäder ser ut i kommunen. Analysen utgår från de politiska mål som anges i riktlinjerna för bostadsförsörjningen 2019-2028. I riktlinjerna anges att kommunen avser ta fram en årlig behovsanalys för bostäder.

Länk

Behovsanalys för bostäder 2020.

Stort ansvar för bostadsförsörjningen

Kommunen har ett stort ansvar i frågor som rör bostadsförsörjning och hemlöshet. Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1386) ska kommunen planera för bostadsförsörjning och redovisa detta i politiskt beslutade riktlinjer. Målet är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder.

En kommuninvånare har däremot inte rätt att kräva en bostad av kommunen såvida man inte uppfyller villkoren för att kommunen ska ge bistånd i form av bostad.

Länk

Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1386).

Främja inkludering

Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Partille kommun har tagits fram i samverkan mellan samhällsbyggnadskontoret och kommunstyrelseförvaltningen samt social- och arbetsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen med erfarenhet av olika invånargruppers behov. Det kommunala bostadsbolaget Partillebo finns även med som referensgrupp.

Resultat av samverkansprojekt

Framtagandet av riktlinjerna har dessutom ingått i ett tvåårigt samverkansprojekt om social innovation i samhällsplaneringen tillsammans med Kungälv, Lerum, Lilla Edet och Stenungsund. De fem kommunerna sökte gemensamt medel från Vinnova för att driva egna projekt som på olika sätt bidrar till bättre kunskap om hur man kan främja inkludering genom att motverka boendesegregationen i samhällsplaneringen. Samverkansprojektet har resulterat i en verktygslåda för hållbar samhällsplanering som andra kommuner och regioner är välkomna att ta del av och att använda.

Länk

Verktygslåda för hållbar samhällsplanering.

Projektägare är Göteborgsregionen (GR) och det statliga forskningsinstitutet RISE som bistår med forskarstöd i de deltagande kommunernas olika projekt.

Länkar

Vinnovas webbplats.

Göteborgsregionens (GR:s) webbplats.

Det statliga forskningsinstitutets RISE:s webbplats.