Samhällsbyggnadskontoret i Partille kommun har tagit fram ett förslag hur den del av Jonseredsvägen som försvagats av erosion, ska återuppbyggas och stabiliseras. Åtgärdsförslaget innebär vattenverksamhet i Säveån som kräver tillstånd enligt kapitel 11, paragraf 9 i miljöbalken. Samrådet av åtgärdsförslaget syftar till att i ett tidigt skede inhämta synpunkter om planerad verksamhet, samt att fastställa hur tillståndsansökan för vattenverksamhet ska utformas och avgränsas.

Samråd 18 mars till 17 april 2020

Samrådet pågår från den 18 mars 2020 till och med den 17 april 2020. Under samrådstiden går handlingarna att ta del av på kommunens webbplats partille.se och i entrén i Partille kommunhus.

Synpunkter från samrådet kommer att beaktas i det fortsatta arbetet med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och tillståndsansökan för vattenverksamhet som ska prövas av mark- och miljödomstolen.

Länkar till handlingar

Inbjudan till avgränsningssamråd.

Samrådsunderlag - ombyggnation av Jonseredsvägen.

Kommunhusets besöksadress

Gamla Kronvägen 34.

Kommunhusets öppettider

Måndagar, klockan 8 till18, tisdagar till torsdagar, klockan 8 till17 och fredagar, klockan 8 till 16.

Undvik att besöka kommunhuset om du är sjuk

Med anledning av sjukdomen covid-19 och coronaviruset, ber vi dig att visa extra hänsyn till våra medarbetare. Vänligen vänta med ditt besök om du är sjuk! Ta del av handlingarna här på kommunens webbplats istället.

Skicka in synpunkter senast 17 april

Den som vill kan skicka in skriftliga synpunkter på förslaget till kommunen senast den 17 april 2020.

Kontaktuppgifter

Postadress till Partille kommun: Partille kommun, Kommunkontoret, 433 82 Partille.

E-post till Partille kommun: samhallsbyggnadskontoret@partille.se.

Hantering av personuppgifter

Vi lagrar yttranden över samråd om ärenden som berör kapitel 6 i miljöbalken. Behandlingen görs som ett led i kommunens myndighetsutövning och är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ärendehandläggningen.

Yttranden, uppgivna personnamn och adresser registreras och arkiveras som en offentlig handling i kommunens diarium. Du har rätt att begära rättelse och genom registerutdrag få veta vilka personuppgifter vi har registrerade om dig.

Länk

Om kommunens hantering av personuppgifter.

Upplysningar

Kontakta Partille kundcenter för upplysningar om åtgärdsförslaget för Jonseredsvägen.

Kontaktuppgifter

E-post till Partille kundcenter: kundcenter@partille.se.

Telefonnumer till Partille kundcenter: 031-792 10 00.