Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till detaljplan för bostäder i Hallens bykärna i Öjersjö. Syftet är att möjliggöra en förtätning med två friliggande en- eller tvåbostadshus, samt att skydda befintligt bostadshus och kulturvärden i landskap och bebyggelse. Samråd av förslaget genomförs från den 19 februari till den 11 mars 2020.

Den berörda fastigheten Öjersjö 3:62 är privatägd.

Planområdet omfattar cirka 3000 kvadratmeter och utgörs av kvartersmark för bostäder. Det ligger inom villaområdet Hallen i Öjersjö i sydvästra delen av Partille kommun. Planområdet tillhör Hallens äldre bykärna med bebyggelse från 1800-talets mitt och ingår således i en viktig kulturhistorisk miljö.

Syfte och innehåll

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning med friliggande en- eller tvåbostadshus, samt att skydda befintligt bostadshus och kulturvärden i landskap och bebyggelse.

Enligt detaljplanen ska befintligt bostadshus inom området bevaras och kompletteras med två nya enbostadshus, vilket ger totalt tre fastigheter efter utbyggnad. Varje fastighet blir minst 700 kvadratmeter stor, med en gemensam tillfartsväg från Gamla vägen. En gemensam parkeringsyta föreslås i planområdets sydvästra del.

Detaljplanen reglerar lokalisering och utformning av den nya bebyggelsen, så att den bidrar och är anpassad till platsens kulturmiljö.

Då placeringen av befintliga komplementbyggnader i terrängens höjdlägen är en viktig del av kulturmiljön, har deras läge varit vägledande för placeringen av den tillkommande bebyggelsen.

Samrådstid 19 februari till 11 mars

Samråd av detaljplaneförslaget genomförs från den 19 februari till och med den 11 mars 2020.

Från den 19 februari hittar du handlingarna på den här sidan på kommunens webbplats.

Dokument

Samrådshandlingar

Plankarta

Planbeskrivning

Utredningar

Byggnadsantikvarisk undersökning

Trafikbullerutredning

Ställs även ut i kommunhuset

Samrådshandlingarna ställs även ut i Partille kommunhus entré.

Kommunhusets öppettider

Måndag, klockan 8 till 18. Tisdag till torsdag, klockan 8 till 17. Fredag, klockan 8 till 16.

Kommunhusets besöksadress
Partille kommunhus ligger på Gamla Kronvägen 34.

Öppet hus om planförslaget 26 februari

Välkommen på öppet hus i kommunhusets entré om förslaget till detaljplan för bostäder i Hallens bykärna. Representanter från samhällsbyggnadskontoret finns på plats i entrén för att svara på frågor om planförslaget onsdagen den 26 februari, klockan 16:30–18.

Skicka dina skriftliga synpunkter

Skicka dina skriftliga synpunkter om förslaget till detaljplan för bostäder i Hallens bykärna till samhällsbyggnadskontoret i Partille kommun senast den 11 mars 2020.

Kontaktuppgifter

E-post till samhällsbyggnadskontoret: samhallsbyggnadskontoret@partille.se.

Postadress: Partille kommun, Kommunkontoret, 433 82 Partille.

Hantering av personuppgifter

Kommunen lagrar yttranden på planer i samband med ärenden som berör plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Behandlingen görs som ett led i kommunens myndighetsutövning och är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra handläggning av planarbete.

Om planprocessen

Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900.

Under samrådstiden har berörda fastighetsägare möjlighet lämna synpunkter på förslaget. Inkomna synpunkter sammanställs därefter i ett så kallat utlåtande, innan detaljplanen slutligen kan antas av kommunfullmäktige. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under samrådstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Upplysningar om planförslaget

Kontakta Partille kundcenter om du har frågor om förslaget till detaljplan för bostäder i Hallens bykärna.

Kontaktuppgifter

E-post till kundcenter: kundcenter@partille.se.

Telefon till kundcenter: 031-792 10 00.

Så funkar planprocessen – steg för steg

1. Planuppdrag

Planarbetet startas när kommunstyrelsen fattat beslut om planuppdrag. Har du som privatperson eller företag en idé kring byggande som kräver att en ny detaljplan upprättas kan du ansöka om planbesked

2. Planprogram

Efter beslut om planuppdrag startar planprocessen. Som ett första steg upprättas i vissa fall ett planprogram som övergripande studerar planområdet och dess sammanhang. Kommunen gör bedömningen om planprogram ska göras. Planprogrammet skickas efter politiskt beslut om programsamråd till berörda sakägare och olika remissinstanser som får möjlighet att yttra sig skriftligt under en begränsad tid. Efter programsamrådet upprättas en programsamrådsredogörelse där kommunen svarar på de synpunkter som kommit in.

3. Samråd

I nästa steg av planprocessen arbetas ett förslag till detaljplan med samrådshandlingar fram. Nödvändiga utredningar görs. Samrådshandlingarna skickas efter politiskt beslut om samråd till berörda sakägare och olika remissinstanser som får möjlighet att yttra sig skriftligt under en begränsad tid. Vid utökat förfarande skall en kungörelse publiceras innan samråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse där kommunen svarar på de synpunkter som kommit in. I standardförfarandet kan kommunen välja att inte upprätta någon samrådsredogörelse utan istället redovisa samrådet senare, i granskningsutlåtandet.

4. Granskning

Synpunkterna som kommit in under samrådet kan leda till ändringar av planförslaget. Granskningshandlingar arbetas nu fram och samrådsredogörelsen blir en del av dessa. Eventuella kompletteringar av utredningar kan göras under granskningsskedet. Granskningshandlingarna ställs ut för granskning efter politiskt beslut och berörda sakägare och remissinstanser får möjlighet för att återigen yttra sig under en begränsad tid. Efter granskningen upprättas ett granskningsutlåtande där kommunen svarar på de synpunkter som kommit in.

5. Antagande

Granskningsutlåtandet blir en del av antagandehandlingen. Mindre justeringar av planförslaget kan göras när antagandehandlingar upprättas. Detaljplanen antas därefter av kommunfullmäktige.

6. Överklagande och laga kraft

Kommunfullmäktiges beslut om att anta en detaljplan kan överklagas till mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Om du har rätt att överklaga beslutet får du beslutet och en så kallad besvärshänvisning skickat till dig. För att få överklaga beslutet ska du senast under granskningen ha lämnat skriftliga synpunkter på planförslaget.

Överklagande

Överklagandet ska ske inom tre veckor från det datum som antagandebeslutet anslagits på kommunens anslagstavla. Mark- och miljödomstolen beslutar om överklagandet avslås eller beviljas.

Laga kraft

Detaljplanen vinner laga kraft om planen inte överklagas eller om överklagandet avslås.