I samverkan med Partillebo AB har kommunen inlett arbetet att ta fram en ny detaljplan för att möjliggöra ett hotell i den gamla stallbyggnaden nära Jonsereds herrgård. Tillfartsvägen William Gibsons väg omfattas även av planarbetet.

Ett tidigare förslag till detaljplan för hotell med mera i Bokedalen i Jonsered antogs av Partille kommunfullmäktige den 1 februari 2017. Men beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen som upphävde planen, bland annat med hänvisning till bristande trafikplanering och avsaknad av miljökonsekvensbeskrivning.

Med Partillebo AB, som äger och förvaltar delar av området, har kommunen därför inlett en förnyad process att ta fram förslag till detaljplan, miljökonsekvensbeskrivning och att ansöka om de tillstånd som krävs.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett hotell i den gamla stallbyggnaden vid Jonsereds herrgård. Stallet är en del i den värdefulla kulturmiljön i Jonsered som är av riksintresse och syftet med planen är att säkerställa att byggnaden bevaras genom en varsam renovering och ombyggnad i samband med att den får en ny användning.

'Planområdet är beläget i Bokedalen, nordost om Jonsereds samhälle, cirka 5 kilometer fågelvägen från Partille centrum. Det omfattar området med stallbyggnaden och två mindre byggnader.

Ökad trafiksäkerhet och bättre kapacitet

För ökad trafiksäkerhet och bättre kapacitet på William Gibsons väg i Jonsered, planerar Partille kommun för breddning av vägen längs vissa avsnitt.

William Gibsons väg ligger inom ett Natura 2000-område och länsstyrelsen har tidigare beslutat att en breddning av vägen kräver tillstånd enligt 7 kapitlet 28:a § miljöbalken. Med ansökan om tillstånd om breddning av vägen ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) följa som redovisar vilken miljöpåverkan som de planerade åtgärderna kan medföra.

För att den ska få lämplig omfattning och detaljeringsgrad genomför kommunen ett avgränsningssamråd mellan den 4 juli och 14 augusti. Klicka för att läsa mer och ta del av samrådsunderlaget.

Frågor och upplysningar

Kontakta Partille kundcenter för information om den nya detaljplaneprocessen.

Illustration: Planprocessen

Så funkar planprocessen – steg för steg

1. Planuppdrag

Planarbetet startas när kommunstyrelsen fattat beslut om planuppdrag. Har du som privatperson eller företag en idé kring byggande som kräver att en ny detaljplan upprättas kan du ansöka om planbesked

2. Planprogram

Efter beslut om planuppdrag startar planprocessen. Som ett första steg upprättas i vissa fall ett planprogram som övergripande studerar planområdet och dess sammanhang. Kommunen gör bedömningen om planprogram ska göras. Planprogrammet skickas efter politiskt beslut om programsamråd till berörda sakägare och olika remissinstanser som får möjlighet att yttra sig skriftligt under en begränsad tid. Efter programsamrådet upprättas en programsamrådsredogörelse där kommunen svarar på de synpunkter som kommit in.

3. Samråd

I nästa steg av planprocessen arbetas ett förslag till detaljplan med samrådshandlingar fram. Nödvändiga utredningar görs. Samrådshandlingarna skickas efter politiskt beslut om samråd till berörda sakägare och olika remissinstanser som får möjlighet att yttra sig skriftligt under en begränsad tid. Vid utökat förfarande skall en kungörelse publiceras innan samråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse där kommunen svarar på de synpunkter som kommit in. I standardförfarandet kan kommunen välja att inte upprätta någon samrådsredogörelse utan istället redovisa samrådet senare, i granskningsutlåtandet.

4. Granskning

Synpunkterna som kommit in under samrådet kan leda till ändringar av planförslaget. Granskningshandlingar arbetas nu fram och samrådsredogörelsen blir en del av dessa. Eventuella kompletteringar av utredningar kan göras under granskningsskedet. Granskningshandlingarna ställs ut för granskning efter politiskt beslut och berörda sakägare och remissinstanser får möjlighet för att återigen yttra sig under en begränsad tid. Efter granskningen upprättas ett granskningsutlåtande där kommunen svarar på de synpunkter som kommit in.

5. Antagande

Granskningsutlåtandet blir en del av antagandehandlingen. Mindre justeringar av planförslaget kan göras när antagandehandlingar upprättas. Detaljplanen antas därefter av kommunfullmäktige.

6. Överklagande och laga kraft

Kommunfullmäktiges beslut om att anta en detaljplan kan överklagas till mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Om du har rätt att överklaga beslutet får du beslutet och en så kallad besvärshänvisning skickat till dig. För att få överklaga beslutet ska du senast under granskningen ha lämnat skriftliga synpunkter på planförslaget.

Överklagande

Överklagandet ska ske inom tre veckor från det datum som antagandebeslutet anslagits på kommunens anslagstavla. Mark- och miljödomstolen beslutar om överklagandet avslås eller beviljas.

Laga kraft

Detaljplanen vinner laga kraft om planen inte överklagas eller om överklagandet avslås.