2025 beräknas antalet Partillebor vara 42535 personer enligt kommunens befolkningsprognos. Partille tar klivet från förort till förstad med flera stora samhällsbyggnadsprojekt. Vi berättar översiktligt om några av dem här.

ÖP Partille 2035 - kommunens nya översiktsplan

Kommunens strategiska läge mitt i den expansiva Göteborgsregionen, gör Partille till en attraktiv plats att leva och att arbeta på nu och i framtiden. Det gör även att efterfrågan är stor både på bostads- och företagsmark i Partille. Samtidigt värderas kommunens naturområden allt högre. Det öppnar både för nya möjligheter till utveckling och utmaningar och kräver en medveten samhällsplanering.

Hur ska det vara att växa upp, leva och att arbeta i Partille år 2035? Med den frågan som utgångspunkt har en ny översiktsplan tagits fram som är vägledande vid all långsiktig samhällsplanering i Partille. Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige den 12 december 2017. Läs mer om översiktsplanering.

Hållbar kommun ur ett globalt perspektiv

I vår samhällsplanering arbetar vi för att både nuvarande och kommande generationer ska få en bra och hållbar livsmiljö i Partille. Planeringen utgår från kommunens övergripande vision ”Partille – Mitt i det goda livet” och de sex politiskt beslutade målområdena för att Partille ska vara en ekonomisk, ekologisk och social långsiktig hållbar kommun – ur ett globalt perspektiv. ”Lokala miljömål för Partille kommun 2017–2021” är vårt främsta vägledande styrdokument för att nå ekologisk hållbarhet.

Samråd om riktlinjer för bostadsförsörjningen i kommunen

Hur vi bygger framtidens Partille påverkar våra invånares förutsättningar att leva och verka här. Därför har kommunen tagit fram ett förslag om riktlinjer för bostadsförsörjningen i Partille med ökat fokus på social hållbarhet i samhällsplaneringen och vid planeringen av nya bostadsområden i Partille. Förslaget har lämnats för samråd till berörda myndigheter och organisationer mellan 10 juni och den 31 augusti. Det går även att ta del av här.

Samråd av ny regional avfallsplan för 2021 till 2030

Göteborgsregionens tretton medlemskommuner har tagit fram ett förslag till ny regional avfallsplan för perioden 2021 till 2030. Avfallsplanen innehåller övergripande mål för hur avfall och nedskräpning ska förebyggas och hanteras långsiktigt. Förslaget ställs ut för samråd från den 11 juni till och med den 30 september 2019. Läs mer här.

Vi bygger för framtiden 

I Partille centrum väntas fler än 1000 nya lägenheter färdigställas de närmsta åren. Räknar vi in hela Partille kommun kan vi plussa på med ytterligare cirka 1000 nya bostäder fram till omkring decennieskiftet – ett välkommet tillskott för framtiden. Läs om flera av kommunens pågående och planerade bostadssatsningar.

Ett nytt centrum tar form

Kommunens vision är att skapa ett centrum där det är tryggt att bo, enkelt att vara och nära till allt – mitt i det goda livet – i förstaden Partille. I centrala Partille pågår flera stora projekt parallellt. Till exempel byggandet av den nya stadsdelen Partille Port med cirka 800 nya bostäder och handelsytor om 30 000 kvadratmeter samt uppförandet av ett nytt bostadshus i flera våningar vid torget. Färdiga centrumprojekt är Partille arena, det gränsöverskridande kultur- och utbildningscentrumet i Kulturum, den nya stadsparken vid Säveån och Yllebron som skapar nya vägar till centrum. Läs mer projekten i centrum. 

Fördjupad översiktsplan för Partille södra centrum

Björnekulla och området vid norra delen av Landvettervägen bedöms kunna vara en naturlig fortsättning på utvecklingen av Partille centrum. Här finns goda förutsättningar att skapa ett attraktivt och strategiskt läge för nya bostäder, arbetsplatser samt kommersiell och offentlig service – därigenom även stärka Partilles ställning i regionen. På uppdrag av kommunstyrelsen i Partille har samhällsbyggnadskontoret tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan för Partille södra centrum i syfte att undersöka områdets potential. Planförslaget samråds i sin helhet från den 13 juni fram till och med den 30 september 2019. Läs mer här

Partille Eco Park

Vi växer i alla kommundelar, inte minst i centrala Sävedalen som har potential att vara en stark lokal mötesplats i Partille. Kommunen tagit fram ett förslag till planprogram om hur området kan utvecklas. Ett planprogram är ofta ett första steg i kommunens arbete med att ta fram en detaljplan för ett område. Förslaget antogs på kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2018. Läs mer här.

Pågående plan- och byggprojekt

Hur Partille växer och var det planeras för ny bebyggelse i Partille och var det är klart för byggnation kan du läsa mer om i pågående och gällande detaljplaner och i löpande nyheter på kommunens webbplats.