Ska du söka bygglov, beställa nybyggnadskarta eller registrera din vattenmätarställning? Använd våra e-tjänster! Här hittar samtliga e-tjänster kopplade till Bygga & bo.

Avfall & återvinning

Anmälan av utebliven tömning av avfallskärl

Beställning av matavfallspåsar för verksamheter

Beställ återvinningskort

Byggnation

Lov och anmälan

Ansökan om förhandsbesked av bygglov

Ansökan om bygglov

Ansökan om bygglov för skylt eller ljusanordning

Ansökan om planbesked

Ansökan om rivningslov

Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd

Anmälan om installation av eldstad

Anmälan av ansvarig mättekniker

Anmälan av kontrollansvarig

Anmälan till lägenhetsregistret

Komplettering eller återtagande

Komplettering av ärende, som bygglov och bygganmälan

Begäran om återtagande av bygglov och bygganmälan

Beställning av tjänster

Beställ nybyggnadskarta eller enkel nybyggnadskarta

Beställ husutsättning eller lägeskontroll

Bokning av tekniskt samråd

Etablering och tillväxt

Energi & uppvärmning

Anmälan och ansökan om installation av värmepump

Gata & trafik

Ansökan om utplacering av blomsterlådor

Begäran om flyttning av fordon på tomtmark

Mark & tomter

Kommunens tomt- och småhuskö

Markanvändning vid arrangemang

Parker & grönområden

Ansökan om nedtagning av träd på kommunens mark

Vatten & avlopp

E-tjänst för vatten- och renhållningstjänster

Registrera vattenmätarställning

Fullmakt för bostadsrättsförening och företag att registrera vattenmätarställning

Åtgärdsanmälan för vattenmätarplats

Vatten & avlopp, felanmäl

Flyttanmälan och ägarbyte

Synpunkter & felanmälan

Anmäl fel på gator, gång- och cykelvägar, vatten och avlopp eller snöröjning. Rapportera om skrotbilar, nedfallna grenar eller klotter.
Länk till felanmälan