Här kan du anmäla olägenheter i eller i anslutning till din bostad. Till exempel buller, drag, fukt, lukt, mögel, nedskräpning, skadedjur, sopor, temperatur, tobaksrök, vedeldning och ventilation.

Miljöenheten på samhällsbyggnadskontoret i Partille kommun handlägger klagomål om störningar som gäller olägenhet för människors hälsa. Till exempel buller, brister i inomhusmiljön och luftföroreningar.

För alla typer av klagomål om olägenhet, där du vet eller misstänker vem som orsakar störningen, rekommenderar vi att du i första hand vänder dig direkt till den person, fastighetsägare eller företag som du anser orsakar störningen och påtala problemet, innan du fyller i denna anmälan.

Observera att din anmälan är en offentlig handling som registreras i miljöavdelningens dataregister. Allmänheten har möjlighet att ta del av registrets innehåll.

Beskriv störningen så exakt som möjligt för att underlätta vår handläggning.