Under årets kallare och mörkare period vill vi uppmana våra trafikanter att ta det varligt i trafiken. Anpassa farten efter väg- och väderförhållandena. Tänk även på att byta till vinterdäck på bilen vid vinterväglag. Ha ljus på cykeln och använd reflexer på kläderna när du rör dig ute.

Dags för vinterdäck

När temperaturen utomhus ligger runt fem grader Celsius är det dags att byta till vinterdäck enligt Däckbranschens informationsråd. 

Enligt Transportstyrelsens regler är tillåtet att använda dubbdäck från den 1 oktober. Och ditt fordon ska ha vinterdäck eller likvärdig utrustning från 1 december till den 31 mars om det är vinterväglag. Vinterväglag råder när det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägen.

Skärpta krav för tunga fordon och släp

Genom ändringar i trafikförordningen skärps kraven på vinterdäck på tunga bilar och fordon till att omfatta samtliga hjul och då även på släpvagnar från 2019. Tidigare har kravet bara gällt vinterdäck på drivaxeln.

Läs om:

Minska farliga partiklar i luften med rätt däck

Om du kör mycket i tätorter och på motorvägar med goda vintervägförhållanden bör du överväga att välja friktionsdäck. Då bidrar du till att mängden farliga småpartiklar i luften minskar. Friktionsdäck för nordiska förhållanden har minst lika goda vinteregenskaper som dubbade vinterdäck, när det inte är isigt. Om du måste ha dubbdäck, kan du bidra till att minska mängden farliga partiklar i luften genom att ta av dubbdäcken lite tidigare på våren.

Vinterberedskap 1 november - 10 april

I Partille kommun gäller vinterberedskap från den 1 november till den 10 april. Kommunen har riktlinjer för vinterväghållningen och när olika halk- och snöbekämpande åtgärder sätts in. Ambitionen är ett väl snöröjt och halkbekämpat vägnät med hög säkerhet, god tillgänglighet och framkomlighet för alla trafikanter.  Beredskapsledaren avgör åtgärderna till exempel beroende på väderlek, väg- och lufttemperaturer, vindförhållanden och typ av snö som faller.

Ansvar för det kommunala vägnätet

Kommunen ansvarar för renhållning, halkbekämpning och snöröjning av merparten av de 250 kilometer vägar, gator och gång- och cykelvägar som finns inom Partille. Väghållning, drift och underhåll utförs i kommunens egen regi och med hjälp av upphandlade entreprenörer. Om du har synpunkter om kommunens väghållning eller vill anmäla fel, skador eller hinder – använd vår e-tjänst för synpunkter och felanmälan.

Undantag är Landvettervägen, E20 och de tre trafikmoten som Trafikverket ansvarar för, samt enskilda vägar som har andra väghållare. Om du har synpunkter på Trafikverkets vägar – kontakta myndighetens kundcenter.

Fastighetsägare ansvarar för egen mark

Fastighetsägare ansvarar för underhåll på den mark de ansvarar för. Det gäller både privata villaägare och kommersiella fastighetsägare. Till exempel ansvarar inte Partille kommun för renhållning, halkbekämpning och snöröjning av gator, gång- och cykelvägar som hålls av lokala bostadsrättsföreningar eller ligger inom Partillebos bostadsområden.

Håll gångvägar och trottoarer framkomliga

Som fastighetsägare har du skyldighet att hålla gångvägar och trottoarer längs med din tomt halksäkra och snöfria. Du ansvarar även både för att sanda och att sopa upp och föra bort sand från gångbaneutrymmet vid din fastighet. Till gångbaneutrymmet räknas även trappa samt tillfart till gångbana. Läs mer om ansvarsbestämmelserna i kommunens Åläggande om gångbanerenhållning för fastighetsinnehavare.

Underlätta för salt- och plogbilarna

Du måste även hålla undan växtlighet från gator, gång- och cykelvägar för bättre sikt och säkerhet på bostadsgator och för att underlätta underhållsarbeten, halkbekämpning och snöröjning. Läs mer i skriften Klipp häcken.