Kommunen har riktlinjer för vinterväghållningen och när olika halk- och snöbekämpande åtgärder sätts in. Ambitionen är ett väl snöröjt och halkbekämpat vägnät med hög säkerhet, god tillgänglighet och framkomlighet för alla trafikanter. 

Ansvarar för det kommunala vägnätet

I Partille kommun gäller vinterberedskap från den 1 november till och med den 10 april. Kommunen ansvarar för renhållning, halkbekämpning och snöröjning av merparten de 250 kilometer vägar, gator och gång- och cykelvägar som finns i Partille. Väghållningen utförs i egen regi och med hjälp av upphandlade entreprenörer. 

Undantaget är Landvettervägen, E20 och de tre trafikmoten utmed motorvägen genom Partille som Trafikverket ansvarar för, samt enskilda vägar som har andra väghållare.

Indelat i distrikt

Det kommunala vägnätet är indelat i tio distrikt och sex distrikt för gång- och cykelbanor, inom vilka olika arbetslag ansvarar för vinterväghållningen. Ofta genomgörs halkbekämpning och snöröjning samtidigt i distrikten, men ibland behövs insatser göras lokalt. Till exempel halkbekämpning av särskilt utsatta vägpartier.

Riktlinjer för vinterväghållningen

 • Kommunens arbetsledare i beredskap avgör behov av insats med utgångspunkt från SMHI:s väderprognoser, faktisk väderlek, väg- och lufttemperaturer, vindförhållanden och typ av snö som faller.

 • För att utryckningsfordon och bussar ska kunna komma fram är bussgator, huvudstråk för trafik och branta bostadsgator prioriterade vid halkbekämpning och snöröjning. 

 • Vid halka utan snöfall gäller följande:
  – För bostadsgator ska halkbekämpning med flis vara utförd inom 8 timmar.
  – För gång- och cykelbanor, busshållplatser, övergångsställen och trappor ska halkbekämpning med flis och/eller salt vara utförd inom 10 timmar. Åtgärderna inleds i distriktets centrala delar och fortsätter därefter i de andra delarna.

 • Vid normala snöfall, det vill säga när det totala snödjupet inte överstiger 10 centimeter, gäller följande:
  – För bostadsgator ska insats påbörjas vid ett snödjup på max 10 centimeter. Snöröjning och halkbekämpning med flis vara utförd inom 16 timmar.
  – För gång- och cykelbanor, busshållplatser, övergångsställen och trappor ska insats påbörjas vid ett snödjup på max 5 centimeter. Snöröjning och halkbekämpning ska vara utförd inom 14 timmar. Åtgärderna inleds i distriktets centrala delar och fortsätter därefter i de andra delarna.

 • Vid kraftigare snöfall, det vill säga när det totala snödjupet överstiger 10 centimeter, finns ingen tidsgräns för när en insats ska vara klar. Arbetet ska fortsätta utan avbrott tills dess att insatsen är färdig. Det vill säga tills dess att väg- eller gångytan är snöröjd och halkbekämpad.

Flis eller salt?

Ett normalt år genomför vi mellan 15–30 halkbekämpningar och 5–8 plogningar av hela det kommunala vägnätet. Cirka 600 ton salt och 500–600 ton flis används för att säkra vägarna. Vi försöker minska på mängden salt när vi halkbekämpar, dels genom att sprida en blandning av salt och vatten på vägarna istället för rent salt och dels genom att använda flis. När det är riktigt kallt ute, det vill säga vid temperaturer lägre än -10 grader Celsius, biter inte saltet. Då är vi helt hänvisade till flis.

Fastighetsägare ansvarar för egen mark

Fastighetsägare ansvarar för underhåll på den mark de äger. Det gäller både privata villaägare och kommersiella fastighetsägare. Till exempel ansvarar inte Partille kommun för renhållning, halkbekämpning och snöröjning av gator, gång- och cykelvägar som hålls av lokala bostadsrättsföreningar eller ligger inom Partillebos bostadsområden.

Håll gångvägar och trottoarer framkomliga

Som fastighetsägare har du skyldighet att hålla gångvägar och trottoarer längs med din tomt halksäkra och snöfria. Du ansvarar även både för att sanda och att sopa upp och föra bort sand från gångbaneutrymmet vid din fastighet. Till gångbaneutrymmet räknas även trappa samt tillfart till gångbana.

Som fastighetsägare kan du bli skadeståndsskyldig om någon ramlar och slår sig på grund av att halkbekämpning eller snöröjning av gångbaneutrymmet inte skett.

Läs mer om ansvarsbestämmelserna i kommunens Åläggande om gångbanerenhållning för fastighetsinnehavare.

Underlätta för salt- och plogbilarna

För bättre sikt och säkerhet på bostadsgator och för att underlätta underhållsarbeten, halkbekämpning och snöröjning, måste du även hålla undan växtlighet från gator, gång- och cykelvägar. Läs mer i skriften Klipp häcken.

Hämta flis- och saltblandning gratis

Under vintersäsongen är fastighetsägare välkomna att hämta en flis- och saltblandning vid vändzonen utanför samhällsbyggnadskontorets förråd på Brodalsvägen 17.

De gröna sandlådorna som står utplacerade längs vägar runt om i kommunen är också påfyllda för snabb halkbekämpning på vägarna.

Lämna synpunkter

Du kan lämna synpunkter på vinterväghållningen och övriga gatudriftfrågor via vår  e-tjänst för felanmälan eller via Partille kundcenter. För akuta ärenden, till exempel när din bli har blivit inplogad eller incidenter till följd av svår väderlek som innebär risker för människor eller innebär stor materiell skada, ring vår jour alla dagar, klockan 16-08. Telefon 031-792 10 35.

Om du har synpunkter om E20, Landvettervägen och de tre trafikmoten som Trafikverket ansvarar för, ber vi dig istället att höra av dig direkt till Trafikverkets kundtjänst. Läs gärna även mer om hur Trafikverket sköter sina vägar.