Det ska vara säkert att ta sig fram i trafiken i Partille, oavsett färdsätt. 250 kilometer vägar och gator och ett finmaskigt cykelvägnät leder dig smidigt dit du ska.

Vägar

Inom Partille kommun finns 250 km vägar och gator. De flesta ingår i kommunens väghållningsområde. Undantagna är E 20 och Landvettervägen, inklusive de tre trafikmoten, som Trafikverket ansvarar för. Dessutom finns omkring åtta kilometer enskilda vägar som har andra väghållare.

Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för trafiksäkerhetsåtgärder, vägunderhåll, renhållning, gatubelysning och snöröjning. Fastighetsägarna ansvarar dock för renhållning av gångbanor utefter sin tomt. Läs mer på Renhållning & snöröjning.
Trafikregleringsfrågor såsom hastigheter och parkering handläggs av Samhällsbyggnadskontoret. Bygg- och miljönämnden är kommunens politiska organ i dessa frågor.

Gång- och cykelvägar

Partille har ett väl utbyggt cykelvägnät. Varje år tillkommer ytterligare någon sträcka för att alla cyklister ska få en så trafiksäker miljö som möjligt.

Trafik & säkerhet

I Partille kommun står trafiksäkerhet högt på dagordningen. Bygg- och miljönämnden ansvar för trafiksäkerheten och tekniska avdelningen handlägger trafiksäkerhetsfrågorna. Allt för att skapa en miljö där alla trafikantgrupper kan vistas säkert.
Utgångspunkten är nollvisionen – att inga människor ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken.
Du har också ett ansvar.

Klipp häcken!

Varje år skadas människor för att sikten är skymd i korsningar. Som fastighetsägare är du skyldig att sköta din tomt så att risken för olycksfall minimeras. Mer information finns i broschyren Klipp häcken! samt på  sidan Åtgärder för säkrare trafik på din bostadsgata.

Blomlådor

Upplever du att hastigheten på din gata är för hög kan du ansöka om att få tillåtelse av kommunen att ställa ut blomlådor. Läs mer i informationsbladet om utplacering av blomlådor. På sidan Åtgärder för säkrare trafik på din bostadsgata hittar du e-tjänsten för att söka tillstånd.

Belysning i Partille centrum

Partille kommun har tagit fram ett belysningsprogram för Partille centrum som är tänkt att vara vägledande både när befintliga belysningslösningar i Partille centrum ska bytas ut och när nybyggda områden ska lysas upp. Läs mer på Belysning i Partille.

Cykling och cykelvägar

Att cykla och gå är två sätt att förflytta sig från punkt A till punkt B på ett miljömässigt hållbart sätt. I Partille finns ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät på cirka tio mil vilket gör att du snabbt kan ta dig mellan olika delar av kommunen. Cykelreseplaneraren visar vägen. Om du ställer bilen och cyklar får du på köpet motion och minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Läs mer på Cykling och cykelvägar.

Parkering

Grundregeln vid parkering är att titta på vägskyltarna för att se vilka regler som gäller just där du befinner dig. I de flesta fall är det gratis att parkera på gator, vägar och parkeringar på allmän plats i Partille kommun. Andra regler kan gälla på mark som till exempel ägs av bostadsföretag. Läs mer på Parkering.

Felanmälan för gatuhållning

Bästa sättet att göra felanmälan är via vårt formulär här nedan. Du kan också kontakta kundcenter eller – om det akut – ringa vår jourtelefon.

Felanmäl genom att fylla i formuläret

Fyll i formuläret och skicka in.

Ring in felanmälan

Kontakta kundcenter på telefon 031-792 10 00 (vardagar mellan klockan 08 och 16).

Jourtelefon vid akuta ärenden

Om ärendet är akut, ring vår jour på telefon 031-792 10 35 (alla dagar mellan klockan 16 och 08).

Vägarbeten – säkerhet och framkomlighet

Vägarbeten måste planeras noggrant för att ge skydd åt trafikanter och arbetare, och minimera störningarna för både gående och övrig trafik. Därför ska en trafikanordningsplan upprättas.
Till exempel måste gång- och cykeltrafiken vid arbetsplatsen ordnas så att den inte skapar risker för de oskyddade trafikanterna. Speciell hänsyn ska tas till utsatta grupper, som synskadade eller personer med andra funktionsnedsättningar.

Trafikanordningsplan ska upprättas

Trafikanordningsplanen visar hur trafiken ska ordnas vid arbetsplatsen och vilka avstängningar och vägmärken som ska användas samt om vägmarkeringar (målning på vägbanan) berörs. Planen anger också om det behövs tillfälliga trafikföreskrifter för arbetsplatsen, till exempel sänkt hastighet.

Upprättas av byggherren

Trafikanordningsplanen ska upprättas av byggherren själv eller av byggherren anlitad entreprenör eller konsult, och granskas av väghållaren tre veckor innan arbetet påbörjas.

Glöm inte att bifoga faktablad!

Till trafikanordningsplanen ska även bifogas ett faktablad med uppgifter om bland annat ansvarig utförare, plats, datum och annan viktig information. 

E-posta trafikanordning och faktablad

E-posta trafikanordningsplan och faktablad till: apv@partille.se (projekt i hela kommunen) eller apv_partillecentrum@partille.se (projekt som berör centrum).

Så fördelas vägkostnader

Partille kommun tar ut gatuavgifter av berörda fastighetsägare vid anläggning av nya vägar. Tanken är att de som har nytta av att ett område utvecklas, även ska vara med och bidra till kostnaderna.

Nödvändiga vägbyggen

För att kommunen ska kunna göra verklighet av beslutade detaljplaner krävs i regel nya vägar. Ofta handlar det om att nya bostäder ska byggas eller äldre områden utvecklas och när befolkningen i ett område ökar blir det även bättre underlag för både samhällsservice och kollektivtrafik. Partille kommun strävar efter att förtäta befintliga områden, i stället för att ta helt nya naturområde i anspråk.

Kommunens rätt att fördela kostnaderna

I regel är det kommunen som har ansvar för att bygga ut gemensamma gator, vägar och andra allmänna platser. Enligt Plan- och bygglagen (PBL) har kommunen rätt att fördela kostnaderna så att även privata markägare är med och betalar när den egna fastigheten får bättre förutsättningar, till exempel i form av en ny väg.

Möjligheter till inkomster

När ett äldre område ska utvecklas och få nya bostäder kan också privata markägare i vissa fall stycka av sin mark i nya tomter i samband med utbyggnaden. Att sälja en avstyckad tomt ger chans till en stor inkomst, inte minst med tanke på kommunens attraktiva läge.

Kommunen står för underhållet

Även om kommunen låter fastighetsägarna vara med och betala för själva byggandet av vägen, står kommunen sedan för de löpande underhållskostnaderna. I många fall har fastighetsägare tidigare haft vägsamfälligheter och själva fått betala underhållskostnaderna för de enskilda vägarna. Sådana kostnader försvinner när kommunen tar ansvaret för underhållet.

Rättvis och skälig fördelning

I Plan- och bygglagen (PBL) står det att fördelningen ska göras utifrån en rättvis och skälig grund. Det kan man läsa om i PBL 6 kap 24 §.
Beräkningen av hur stor avgiften blir görs efter flera parametrar. Generellt gäller att redan bebyggda fastigheter ska ges en mindre betungande del av kostnaderna jämfört med nytillkomna tomter.
Om du vill veta mer exakt hur beräkningsmodellerna ser ut är du välkommen att kontakta oss via kundcenter.