Som fastighetsägare har du ansvar för säkerheten utmed din tomt. Här kan du läsa om hur du klipper din häck rätt – så att växtligheten inte skymmer sikten och kan orsaka olyckor. Här kan du även söka tillstånd för utställning av blomlådor som ett sätt att minska trafikhastigheten i ditt bostadsområde.

Varje år skadas människor för att sikten är skymd i korsningar. Genom några enkla åtgärder före och under sommaren kan du rädda liv. Extra viktigt är det om din tomt gränsar till en gång- och cykelväg, gata eller en skolväg. 

Vi vill uppmuntra dig som fastighetsägare att medverka till att öka trafiksäkerheten i ditt bostadsområde. Som fastighetsägare är du dessutom skyldig enligt Plan- och bygglagen att sköta din tomt så att olägenheter för omgivningen och trafiken inte uppkommer, samt att risken för olycksfall begränsas.

Plantera och klipp häcken rätt

Redan vid plantering av träd och buskar är det viktigt att föreställa sig hur de kommer att växa och att placera dem på tillräckligt långt avstånd från vägen. Du hittar mer information i vår broschyr Klipp häcken!

Som regel bör:

  • Stora buskar och träd planteras minst 2 meter innanför tomtgräns.
  • Häck- och buskplantor bör planteras minst 60 centimeter innanför tomtgräns.

Du som har utfart mot gata eller gångbana

Du som har en utfart mot gatan ska se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter från gatan inom en sikttriangel på minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan (se bild ovan).

Du som har hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata ska du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet (se bild ovan).

Du som har tomt intill en gata eller gångbana

Din häck och dina buskar ska växa inom din egen tomtgräns. Om du har buskar eller träd som sträcker sig över gata eller gångbana ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

Blomsterlådor som fartdämpning

Om du som boende upplever att hastigheten på din gata är för hög kan du få tillåtelse av kommunen att ställa ut blomsterlådor under sommarhalvåret från den 15 maj till den 31 oktober. Blomsterlådor är ett försöksprojekt som pågår ett år i taget med syfte att minska bilarnas hastighet på gatan.

Ansök om tillstånd

För att få ställa ut blomsterlådor måste du ansöka om tillstånd via vår e-tjänst. Kommunen kommunen gör därefter en bedömning om lämpligheten på aktuell bostadsgata. De boende på gatan måste vara överens om behovet av blomsterlådor för att tillstånd ska ges. Läs mer i informationsbladet om utplacering av blomlådor.

Kontaktperson mot kommunen

En ansvarig kontaktperson utses som sköter kontakten med kommunen och ansvarar för lådorna.

Bekostas av boende

De boende bekostar och bygger själva blomsterlådorna enligt kommunens ritning. Kommunen tillhandahåller reflexer och bestämmer placeringen av blomlådorna i samråd med de boende.

Får vara utställda från 15 maj till 31 oktober

Lådorna placeras ut efter genomförd vårstädning (senast 15 maj) och tas bort från gata senast 31 oktober för att inte hindra halkbekämpning och snöröjning.